Lazarus om August Röhss

Johan Anders August Röhss föddes i Göteborg år 1836. Hans fader hade 9 år tidigare inkommit till Sverige, importerad till Göteborg af grosshandlaren J. G. Grönvall därstädes, hvilken på den tiden var en af stadens störste och mest driftige affärsmän, som icke allenast dref stora Läs mer …

Lazarus om Nils Silfverschiöld

Gustaf Otto Nils Silfverschiöld föddes å Gåsevadholm i norra Halland år 1864. Äldste sonen till kabinettskammarherren friherre Carl Otto Silfverschiöld — i dennes andra gifte, med Gustafva von Meijerhelm — var han predestinerad arfvinge till ett bland Sveriges största fideikommiss, stiftadt af den store patrioten Läs mer …

Lazarus om Emil Ekman

Jakob Emil Ekman föddes i Göteborg år 1815 och tillhörde en borgerlig värmlandssläkt, hvars anor i tiden gå tillbaka ända till Gustaf Vasas dagar. Hans farfader var köpman i Göteborg och dog därstädes år 1807 samt efterlämnade en liten förmögenhet, hvilken upptecknades med behållning af Läs mer …

Lazarus om Carl Fredrik Waern d.y.

Carl Fredrik Wærn, född år 1819 i Göteborg, var son af den bekante politikern i borgarståndet Carl Fredrik Waern d. ä., hvilken var en af ståndets mest betydande krafter och på sin tid jämte Tore Petré de liberales ledare. Riksdagspåbrå hade den äldre C. F. Läs mer …

Lazarus om William Airth

Under de stora revolutionskrigen i början af förra seklet emigrerade en ung affärsman från de skottska högländerna och slog därefter ned sina bopålar i Göteborg, för att idka köpmanskap. Hans namn var Airth, och han hade köpmannatalanger som få. Han kom dock icke ensam, utan Läs mer …

Lazarus om Robert (Jamesson) Dickson

Robert Dickson, tredje i ordningen af kommerserådet James Dicksons söner i äktenskap med Eleonore Bagge, föddes i Göteborg 1819. I början af 1800-talet anlände till Göteborg från Skotland två bröder, Robert och James Dickson, hvilka började hvar för sig drifva affärer med engelska kolonial- och Läs mer …

Lazarus om Carl Gustaf Santesson

Carl Gustaf Santesson föddes på säteriet Säfvenäs utanför Göteborg år 1819, fyra månader efter sin faders död, och var den yngste bland sex syskon. Fadern var komminister i Örgryte och Majorna. Efter enskild undervisning dels i hemmet, dels hos prosten Fagerberg på Speckeröd i Bohuslän Läs mer …

Lazarus om Charles Dickson

Charles Dickson föddes i Göteborgs år 1814. Släkten Dickson, som gjort sig ett namn för den »vård», åtskilliga medlemmar af densamma ägnat våra skogar, inkom till Sverige, som då öfverflödade med stora, djupa, mörka timmerskogar, de första åren af 1800-talet med två skottar från Montrose, Läs mer …

Lazarus om Isabel Dickson

Isabel Dickson, född Gordon, föddes i Amerika år 1822 och blef där gift år 1843 med herr Edward Dickson, som då förestod en af den stora Göteborgsfirmans filialaffärer i Amerika. I slutet af 1840-talet kom det unga paret till Göteborg, där mannen etablerade en egen importaffär, oberoende af den stora Dicksonska firman. Han Läs mer …