Lazarus om Robert (Jamesson) Dickson

Robert Dickson, tredje i ordningen af kommerserådet James Dicksons söner i äktenskap med Eleonore Bagge, föddes i Göteborg 1819. I början af 1800-talet anlände till Göteborg från Skotland två bröder, Robert och James Dickson, hvilka började hvar för sig drifva affärer med engelska kolonial- och Läs mer …

Lazarus om Oscar Dickson

Kommerserådet James Dickson seniors fjärde son, Oscar, föddes i Göteborg den 2 december 1823. Hans tre äldre bröder hade ägnat sig åt köpmansyrket och utbildat sig i firman James Dickson & komp. till adepter för den af fadern och farbrodern införda, dittills i vårt land okända Läs mer …

Lazarus om Carl Pontus von Rosen

Carl Pontus von Rosen föddes i Göteborg år 1811, där hans fader var landshöfding och generallöjtnant. Om denne Pontus är föga annat att meddela, än att han var gift med kommerserådet James Dicksons enda dotter och på så sätt tillhörde den Dicksonska familjen. Vid 16 Läs mer …

Kommerserådet James Dickson

Han föddes i Montrose i Skotland år 1784, son till en därstädes bosatt silfversmed, och afreste i början af århundradet från England utan att taga komplett afsked, samt ankom till Göteborg på ett engelskt fartyg, å hvars flagga med stora bokstäfver stod tecknadt: ”Honi soit qui Läs mer …

Firman James Dickson & C:o

Denna firma grundlades i Göteborg vid de napoleonska krigens slut. Några år förut hade två bröder från Skottland, Robert och James Dickson, inflyttat till Göteborg och börjat handel hvar för sig, men år 1816 förenade sig bröderna under firma James Dickson & C:o. I London hade Läs mer …

Bankirfirman Dickson

AB Bankirfirman Dickson som hade sin verksamhet i Göteborg och startades 1936 ägdes av Peter Anker Dickson (1906-1956). Han var sonson till Robert Dickson (1819-1903), en bror till de mer kända Oscar Dickson (1823-1887) och James Jamesson Dickson (1815-1885). I motsats till bröderna verkar Robert Läs mer …