Victor Kjellberg

Victor Abraham Kjellberg, född 28 maj 1814 i Göteborg, död 1 oktober 1875 i Stockholm, var en svensk grosshandlare. Son till grosshandlaren Aron Kjellberg och Catharina Sofia Ström. Gift från 14 maj 1844 i Göteborg, Nya varvets församling med Augusta Wilhelmina Paulin, född 1 april 1821 Läs mer …

1800-talets bryggerier

Fram till mitten av 1800-talet var bryggeriverksamheten i Göteborg i huvudsak ett hantverk med många mindre bryggerier. Med ett undantag, Carnegies porterbryggeri i Klippan. Bland de mer betydande hantverksmässiga bryggerierna vid 1800-talets början märks det Brembergska bryggeriet som 1828 togs över av J.A. Pripp och Läs mer …

Lindholmens Verkstads Aktiebolag

Bland de industriella anläggningar i vårt land, som vidt kring verlden hedrat det svenska namnet och lemnat exempel på, hvad svensk storindustri kan åstadkomma, intager den invid Göteborg belägna Lindholmens mek. verkstad ett framstående rum. Verkstadens begynnelseår infaller på midten af fyratiotalet. Det var dåvarande Läs mer …

Jonsereds Fabriker

Jonsereds Säteri — med tillhörande fabriker — är beläget i Partilleds kommun, Säfvedals härad och Göteborgs län. Dess kända historia börjar 1569, då egendomen innehades af slägten Lillje till Aspenäs, hvarefter genom gifte och arf landshöfdingen i Örebro, friherre Fromhold Fägerskiöld omkring år 1660 blef Läs mer …

Konfektions-Aktiebolaget J. A. Wettergren & C:o

Ett af de största företag, som under de sista årtiondena bildats i Sveriges andra stad vid Göta älf, är Konfektions-Aktiebolaget J. A. Wettergren & C:o., som tillverkar och en-gros försäljer damkonfektion. Denna industri var, då nuvarande Direktören för bolaget, Fredr. Holm, på 1870-talet vid öfvertagandet af firman J. A. Läs mer …

Pellerins Margarinfabrik

Då under 1860-talet arbetarefrågan och dermed sammanhängande sociala förhållanden började att träda i förgrunden, fanns bland dem, som synnerligen varmt intresserade sig för dessa ämnen, äfven fransmännens dåvarande kejsare Napoleon den tredje. Bland de många försök att förbättra den arbetande befolkningens ställning, hvartill han gaf Läs mer …

Münchens Bryggeri-Aktiebolag

MÜNCHENS Bryggeri-Aktiebolag i Göteborg bildades 1 April 1896 genom inköp af det på obestånd komna Aktiebolaget Walhalls Bryggeriers fastigheter och inventarier. Bryggeriet har sedan dess genomgått betydligare såväl utvidgningar som förbättringar. Bryggeriet är det första i Skandinavien som infört i marknaden öl med låg förjäsning (Münchens) d. v. s. Läs mer …

Göteborgs Mekaniska Verkstad

VERKSTADEN anlades är 1841 af Alexander Keiller, född i Dundee, Skottland, år 1804 och inflyttad till Sverige år 1825, där han inom kort blef svensk undersåte. Han ingick 1830 giftermål med Louise Wijk, syster till kommerserådet Olof Wijk, blef 1850 riddare af Vasaorden och afled i Göteborg Läs mer …

Göteborgs Kexfabriks Aktiebolag

Sedan Grosshandlanden Herr C. L. Berggren i Göteborg länge iakttagit den stora importen från England af kex och biscuits till Göteborg, uppstod hos honom tanken om icke dessa artiklar skulle fördelaktigt kunna tillverkas inom landet, i stället för att köpa från utlandet, och dermed bidraga till utvecklingen af industrien inom landet. Läs mer …