Göteborgs Mekaniska Verkstad

VERKSTADEN anlades är 1841 af Alexander Keiller, född i Dundee, Skottland, år 1804 och inflyttad till Sverige år 1825, där han inom kort blef svensk undersåte.

Han ingick 1830 giftermål med Louise Wijk, syster till kommerserådet Olof Wijk, blef 1850 riddare af Vasaorden och afled i Göteborg år 1874. I sitt äktenskap hade han 3 söner, nämligen Alexander, James och David, af hvilka James Keiller nu är Bolagets disponent.

James Keiller är född år 1836, ingick år 1866 äktenskap med Hilda Falck, dekorerades år 1886 med Vasaorden och 1899 med Nordstjärneordens riddarkors. Hans ende son James Keiller J:or är nu öfveringeniör vid verkstaden.

Alex. Keiller inköpte år 1840 en tomt af 8,000 kvm. areal vid nuvarande Skeppsbron, å hvilken på en af Göteborgs gamla bastioner byggdes den stora 3-vånings hufvudbyggnaden af sten jämte 3-vånings magasins- och förrådsbyggnad likaledes af sten. Vidare anlades ånghammaresmedja, den 1:sta i Sverige, vällugnar och gjuteri samt längre fram plåtslagareverkstad. Verkstaden utvecklade sig hastigt, så att arbetarnes antal år 1867 utgjorde 325 st. och tillverkningsvärdet 349,000 kronor.

År 1867 öfverlät Alex. Keiller sin verkstad på ett Aktiebolag, hvars verkställande direktör blef hans son James.

Verkstaden undergick under följande år ganska stora förändringar. Efter anläggningen af Varfvet å Hisingen på andra sidan Göta Elf, flyttades skeppsbyggeri, plåtslagare- och ångpanneverkstaden samt järnvägsvagns-tillverkningen dit, och det härigenom uppkomna fria utrymmet användes till förstorande af gjuterierna och maskinverkstäderna. År 1897 drabbades  smedjan af en eldsvåda och nedbrann till större delen, men uppbyggdes omedelbart.

År 1880 byggdes uti tomtens nordvästra hörn en expositionslokal för försäljning af verkstadens fabrikat. En slipbyggnad, afsedd att uppdraga fartyg för reparation samt nybyggnader börjades. Denna slip var afsedd att sträcka sig vinkelrätt mot skeppsbrokajen upp emot stora Oterhällan, och de stora hvalfven öfver Badhusgatan samt vidare ned mot älfven blefvo färdigbyggda med stora kostnader. Slipbyggnaden, till hvilkens anläggande öfver gatan tillstånd skriftligt beviljats af stadens myndigheter, blef emellertid afbruten därigenom att skeppsbrokajen strax därpå började anläggas, hvarvid myndigheterna, hvilka nu med oblidt öga sågo den hindrande slipbyggnaden korsa gatan, under föregifvande att den förra komme att gå delvis genom gatan och ej öfver densamma, förbjödo slipbyggnadens fortsättande. — De gamla hvalfven kvarstodo till år 1898, då de refvos för att lämna plats till ett nytt gjuteri.

Verkstaden den 31 Dec. 1900.

Affärskontor. Ingången till verkstaden är från Lilla Badhusgatan genom dels en portvaktstuga, dels 2:ne stora järnportar. Till vänster är uppgång till affärskontoret, som består af ett större yttre kontor för expedition, 1 st. mindre d:o för bokföring, 1 st. vaktmästare- och skrifmaskinsrum, 1 st. rum för kamrern med eldfast kassahvalf samt disponentens rum. Vidare finnas här telefonrum med växelbord och 2:ne talskåp samt ett
reservrum. Affärskontoret sysselsätter 19 personer.

Ritkontoren äro belägna i 2:dra och 3:dje våningarne och bestå dels af stora ritsalen med ritkontorchefens och öfveringeniörens rum, samt vidare af ångmaskinsafdelning, bro- och takstolsafdeln., järnvägsvagnsafdeln., värmeledningsafdeln. Inalles sysselsättes för ritkontoren 21 personer.

Kraftöfverföring. Verkstaden drifves sedan år 1897 uteslutande medelst elektriska motorer, till hvilka likström af 250 Volts spänning lämnas från Göteborgs Elektriska Aktiebolags närliggande centralstation. Elektriska anläggningen är utförd af Elektriska Aktiebolaget A. E. G. och har funktionerat synnerligen väl. Inalles 8 st. elektromotorer om tillsammans 220 eff. hk. äro fördelade i de olika lokalerna, hvarje motor försedd med en instrumenttafla af marmor, monterad med strömbrytare, säkerhetsapparat och ampéremeter, så att densammas energiförbrukning i hvarje ögonblick kan afläsas.

Belysning. Elektrisk belysning med båglampor och glödlampor är fullt genomförd. Strömmen tages från Göteborgs Elektriska Aktiebolag.

Uppvärmning och ventilation. Kontor, ritsalar och verkstäder uppvärmas i hufvudsak med spillånga från ånghammarne, delvis ock med friskånga medelst ångkaminer, radiatorer och kamflänsrör. För ventilation är väl sörjdt dels genom friskluftventiler, dels genom Ianterniner och lufthufvar i verkstäderna.

Snickareverkstaden är belägen i hufvudbyggnadens 3:dje våning. Den är väl försedd med verktyg såsom band- och cirkelsågar, rikthyfvel, träsvarfvar, stämmaskin, borrmaskiner, gearingsmaskiner m. m.

Filareverkstaden. Från snickareverkstaden leder en trappa ned till den i hufvudbyggnadens 2:dra våning belägna filareverkstaden med 2:ne universalfräsmaskiner, 15 st. borrmaskiner, 5 st. gängmaskiner, 3 st. aut. kilspårfräsmaskiner och 45 st. skrufstycken.

Verktygsafdelningen. 1 södra ändan af filareverkstaden är ett verktygsförråd anordnadt, försedt med borrmaskiner, fräsmaskin, 2:ne Brown, Sharpes universalslipmaskiner, svarf, verktygsslipmaskin, revolversvarf, spiralborrmaskin, härdugn, slipmaskin för stora planfräshufvuden m. m. jämte ett stort förråd af verktyg, såsom spiralborr, svarfstål, fräsar etc. jämte ett stort antal verktyg och jigs för tillverkning af Mossbergs Patent-rullager.

Svarfvareverkstäderna. Dessa äro delade på 2:ne afdelningar, dels den äldre afdelningen i hufvudbygnadens bottenvåning med 16 st. större och mindre svarfvar, div. hyflar, borrmaskiner, bultsvarfvar, fräsmaskiner, stickmaskiner, radialborrmaskiner, kilspårfräsmaskiner och shaping maskiner, samt en bredvid denna liggande sal med 12 st. mindre svarfvar, dels den nyare afdelningen s. k. Alboverkstaden, nära tomtens södra ända med 1 st. stor horisontal borr- och fräsmaskin, 3 st. mindre d:o, 1 st. stor svarf med 4 stål, 8 st. mindre svarfvar, 2:ne hyflar, 3 radialborrmaskiner, 1 specialsvarf för remskifvor, div. borrmaskiner, slipmaskiner samt 1 st. Warner 81 Swasey revolver-bultsvarf.

Uppsättningsverkstäderna utgöras dels af en del af den gamla svarfverkstaden med en stor svängkran, dels af en del af den nya svarf verkstaden med 1 st. 10 tons och 1 st. 3 tons löpkran.

Smedjan med 25 st. härdar ligger mellan magasinet och de mindre gjuterierna. Den är försedd med 3 st. ånghamrar samt fläkt drifven af elektrisk motor. Ånga till hammarne och värmeledningen lämnas af en utanför smedjan anlagd ångpanna.

Gjuterierna bestå dels af s. k. gamla stora gjuteriet med svängkran och 2 Kriger & Ihssens kupolugnar samt torkugnar, dels af s. k. nya stora gjuteriet med 15 tons elektrisk löpkran. Mellan s. k. alboverkstaden och smedjan ligga 2:ne mindre gjuterisalar med formmaskiner, dels för handelsgjutgods, dels för kamflänsrör och värmekroppar. Till kupolugnarne lämnas bläster af 2:ne biåsmaskiner, drifna af elektrisk motor. År 1900 tillverkades 1,450 tons gjutgods.

Metallgjuteriet med 3:ne degelugnar är beläget i tomtens sydöstra hörn.

Järnsängsafdelningen är belägen i tomtens sydvästra hörn och är försedd med div. specialmaskiner, borrmaskiner, smergelskifvor, slipstenar m. m.

Transportanordningar. Från en å verkstadsgården befintlig vandringskran om 10 tons lyftkraft löper en spårväg genom den i tomtens hela längd sig sträckande hufvudgången. Denna spårväg afgrenar sig till svarfvareverkstaden, gjuterierna, tackjärns- och kolupplagen samt till uppsättningsverkstäderna.

Såväl svarfvare- som filareverkstäderna hafva uti taket anbragta löpbanor med blockvagnar och hissblock. Nya svarfvareverkstaden har 2:ne löpande kranar, uppsättningsverkstaden dels en svängkran, dels 2:ne löpkranar. Gjuterierna hafva dels 2:ne svängkranar, dels en 15 tons elektrisk löpkran med 3:ne motorer. Gjutflaskorna föras på en spårväg öfver Stora Badhusgatan till en på andra sidan af gatan belägen upplagsplats med löpkran, som behärskar hela arealen.

Eldsläckningsanordning. På ett stort antal ställen äro brandposter från stadens vattenledning med brandattiralj anordnade.

Expositionslokal. Uti tomtens nordvästra hörn är en särskild byggnad af sten uppförd utgörande försäljningslokal för verkstadens fabrikat.

År 1900 utgjorde verkstadens personal c:a 1,100 man och tillverkningsvärdet Kr. 2,521,000:—.

Herman A. Ring

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.