AB Götaverken (1929)

Götaverken, som är landets ledande skeppsvarv, har gradvis framvuxit ur den blygsamma mekaniska verkstad, som år 1840 grundades av den från Skottland inflyttade ingenjören Alexander Keiller under namn av Keillers Verkstad. Denna verkstad ombildades 1867 till Göteborgs Mekaniska Verkstads Aktb., som i sin tur omändrades till Aktb. Götaverken Läs mer …

Göteborgs Mekaniska Verkstad

VERKSTADEN anlades är 1841 af Alexander Keiller, född i Dundee, Skottland, år 1804 och inflyttad till Sverige år 1825, där han inom kort blef svensk undersåte. Han ingick 1830 giftermål med Louise Wijk, syster till kommerserådet Olof Wijk, blef 1850 riddare af Vasaorden och afled i Göteborg Läs mer …

Göteborgs Mekaniska Verkstads AB

I planschverket Göteborg, som utkom i  början af 1860-talet har  den då unge Viktor  Rydberg egnat en panegyrik  åt maskinen. ”Tiden  nalkas”, säger han, ”då människan icke behöfver  göra sina medmänniskor till slaf, ty hon har  funnit andra slafvar, som  äro barn af hennes anda Läs mer …

Särö säteri och Särö

Säteriet Särö var ursprungligen kronohemman till 1651, då Hans Makeléer (Maclean) på Gåsevadholms slott bytte till sig det av kronan för att senare sälja det till befallningsmannen Markus Larsson på Vallda 1666 såldes den till Marcus Larsson på Vallda, vars dotter Elisabeth Markusdotter (hon var först Läs mer …

Svenska industrins män: James Keiller

»Äpplet faller icke långt från trädet» är ett ordspråk, som, ehuru vanligen användt i ond mening, äfven äger sin tillämplighet i god betydelse, så till vida som vi ofta se förträffliga anlag och värderika egenskaper gå i arf från fader till son. Det må derför Läs mer …

Svenska industrins män: Alexander Keiller

År 1825 d. v. s. på en tid, då industrien i vårt land, i jemförelse med hvad den var i andra länder, ännu kunde sägas ligga i sin linda, kom skotten Alexander Keiller, då ännu blott tjugoett år gammal, för första gången till Sverige, dertill Läs mer …

Släkten Keiller

Enligt uppgift ursprungligen härstammande från Irland, där namnet skall ha haft formen Kelleher. Timmerhandlaren o skeppsredaren James K (1759—1846) i Dundee, Skottland, var far till fabrikören och grosshandlaren Alexander Keiller, som flyttade till Gbg 1825. Dennes son Alexander Keiller  Jr (1832—1918) var en tid faderns Läs mer …