Crusenstolpe

Adliga ätten Crusenstolpe nr 2067 † Adlad 1770-01-23, introd. 1776. Utdöd 1882-07-23. 1Lå. 2Ssn. 3Lsn. 4Ogh. 5Bl. TAB 1 Magnus Chorinus. ’Levde på 1600-talet och skall varit extra professor eller lärare vid akademien i Dorpat’. Barn: Magnus Chorinus. Student i Åbo1 1677-09-03. Stipendiat1 1682–1689-03-03. Respondens1 Läs mer …

Släkten Crusenstolpe

Crusenstolpe, släkt, utgörande en gren av släkten Corin, en från Frankrike utvandrad hugenottsläkt, som över Östersjöprovinserna inkommit i Sverige med kyrkoherden i Agunnaryd Magnus Chorinus (f 1701). Hans son stadskomministern i Göteborg Magnus Chorin (f. 1688, f 1736) var fader till assessorn Magnus Corin, vilken Läs mer …

Släkten Corin

Corin, släkt, härstammande från kyrkoherden i Agunnaryd Magnus Chorinus (d 1701), som blev fader till stadskomministern i Göteborg Magnus Chorin (f. 1688, d 1736). Söner till honom voro assessorn i Göta hovrätt Magnus C. (f. 1724, d 1805), adlad Crusenstolpe  23 jan. 1770, samt borgmästaren Läs mer …

Söndagsbarnet

Sista gången George såg honom var på eftermiddagen den 2 januari. Axel hade varit nere i London för att träffa sin revisor och tittade in på hemvägen från tåget bara för att säga hej och god fortsättning. Han verkade vara ovanligt uppåt. Han sade att Läs mer …

Släkten Hill

Charles Hill (1816-89) som föddes i Bolton i England blev tidigt föräldralös och fick anställning i en industri i Manchester. 1843 inkallades han till Sven Erikssons bomullsväveri vid Rydboholm i Kinnarumma i Älvsborgs län, som en så kallad overlooker eller vävmästare. 1852 blev Hill en Läs mer …

Fredberg om Carl David Lundström och Rosenlund

NÄRA SKEPPSBRON, nedanför Lilla Otterhällans bergväggar frodades fordom en mängd vilda rosenbuskar, vilka enligt en gammal tradition skola ha givit platsen sitt namn. Tidigare, på 1700-talet, benämndes stället emellertid Rosselund och det kan ifrågasättas om inte detta stod i förbindelse med Hästbacken, eftersom häst på Läs mer …

Svenska industrins män: Fredrik Brusewitz

En föregående lefnadsteckning i detta arbete har gifvit oss anledning, att yttra några ord om den utveckling glasindustrien inom Sverige tagit på de sista årtiondena. En af de män, som kraftigast medverkat till detta glädjande förhållande, är den, hvars namn utgör öfverskriften till denna teckning. Fredrik Läs mer …

Svenska industrins män: Carl Edvard Ekman

Finspongs bruk i Östergötland blef år 1641 inköpt af den rike, nederländske köpmannen Louis De Geer, som der företog stora förändringar och förbättringar, så att bruket på hans tid stod i högt flor, såsom varande det enda styckebruket i vårt land. Men när sedermera olika Läs mer …

Svenska industrins män: Carl David Lundström

I vårt lands förnämsta handelsstad vid vesterhafvet, vid foten af ett bland de forna fästningsverken i Göteborg reser sig Rosenlunds spinneri, en väldig fabriksbygnad i trenne våningar. Blotta anblicken af detta storartade etablissement, der allt är på omsorgsfullaste sätt anordnadt ej blott för åstadkommande af Läs mer …

Svenska industrins män: August Bark

Man kunde föreställa sig, att i vårt land med dess vidsträckta skogar helt tidigt en synnerligt kraftig träförädlingsindustri skulle utbilda sig. Men, såsom bekant, har detta långt ifrån varit fallet. Visserligen dröjde det icke länge, innan yxan hittade väg till skogen, men detta skedde länge Läs mer …