Skjutsinrättningen

För Göteborgs vidkommande hade inrättningen naturligtvis sin betydelse, men staden utvecklades ju och i början av 1800-talet blev intresset för våra kommunikationer livligare än någonsin förut. Så fann ju Göta kanalverk här i staden ett par av sina förnämsta finansiella stödjepelare uti kommerseråden B. H. Läs mer …

Manegen Östra Larmgatan

MÅNGA GÖTEBORGARE av de äldre generationerna erinra sig helt visst den forna manégen i Kungsgatans fond nära Vallgraven, just där Abrahamsonska affärshuset reser sina ansenliga murar. Manégen ifråga byggdes 1824 och ägde bestånd i jämt ett halvt sekel. Läs mer …

Hagabranden 1859

Den sorgligt ryktbara “Femkanten”, som före år 1835 utgjorde en avdelning av s. k. Fattigbaracken och sedan utgjorde en tillflyktsort för dräggen av samhällets befolkning, hade helt nyligen fått en helt annan gestalt, tack vare de kapital som därpå nedlagts. Det gamla till större delen på n:o 20 vid Läs mer …

CRA Fredberg om Göteborgs arbetareförening

När Arbetareföreningen började stod samhället i nyliberalismens och  skarpskytterörelsens tecken. En demokratisk tidsålder begynte. Klasskillnadsmärkena hade — som man bl. a. kunde förstå av skarpskyttarnas samkväm och pittoreska söndagståg — flyttats ut några steg.  Förbrödringskänslan vaknade. Folket kände en ny längtan efter sammanslutning, fast i andra Läs mer …

Gamla Navigationsskolan

TILLOPPET av fiskebåtar till Rosenlundskanalen har ingalunda minskats. Tvärtom. Det blir allt mera trångt om utrymmet därnere. Och Fisktorget har sedan en tid tillbaka icke kunnat lämna plats för alla dem som där vilja driva handel med färsk fisk och dithörande varor. Man har länge Läs mer …

Niklas Hultman

VID GRÄNSEN AV Hultmans holme mot söder mellan den här i forna tider utflytande Vallgraven och Norra Larmgatan — vilken tillsammans med Östra och Södra Larmgatorna i en båge följde fästningsmuren och vilken fått sitt namn därigenom att man vid ofrid och eldsutbrott allra först på denna gata slog Läs mer …

Kaulbarska huset

På 1600-talet, då presidenten Bäfverfeldt här byggde sitt palats, bildade tomten förmodligen ett sammanhängande helt, från Torg till Östra Hamngatuhörnet.  Bäfverfeldtska huset användes sedermera som biskopsresidens, och under 1660 års riksdag lär ridderskapet i detsamma haft sina sammanträden. Vid 1669 års brand strök det med och tomten stod länge obebyggd, vanprydande platsen med skjul och bodar. Läs mer …

Kvarteret Traktören innan rivningarna

Äldre göteborgare erinra sig helt visst ett par ålderstigna hus, som lågo invid Mantalsverkets tomt vid Köpmansgatan. Husen voro mycket anspråkslösa och deras yttre förrådde hög ålder. Teglet var smutsgrått och byggnaderna bastant uppförda. Så tjocka murar ger man inte våra dagars stenkolosser. Dessa byggnader gåvo en god idé Läs mer …

D.E. Sandberg

Göteborgs ångbageri och Göteborgs Ångkvarns A.B. grundades den 28 december 1874 av den framstående göteborgsköpmannen D. E. Sandberg och ledes nu av hans son, disponenten Richard Sandberg. Grundläggaren, Damianus Evald Sandberg, föddes den 25 juni 1835 på Nya varvet, där fadern var pistolsmedmästare vid flottan. Läs mer …