Inga kåkstäder i Änggårdsbergen!

Under början av 1920-talet gick gränsen mellan Göteborg och Mölndal närmare Botaniska trädgården än vad den gör i vår tid. När det på Mölndalssidan av gränsen planerades att byggas stora nya villaområden väckte det uppmärksamhet i både Göteborg och Mölndal, i Göteborgs stadsfullmäktige beslöts den 24 maj följande:

”Stadsfullmäktige beslöto att träda i underhandlingar med Mölndals stad om förhindrande av att vissa höjdområden belägna inom Mölndals stad men med avrinning åt Göteborgs område bebyggas på ett hälsovådligt sätt.”

Samma dag hölls ett möte med Mölndals stadsfullmäktige där frågan också behandlades:

”Första ärende på föredragningslistan utgjorde byggnadsnämndens hemställan om stadsplaneläggning av vissa områden, som gränsa intill Göteborgs botaniska trädgård. Ordföranden inledde debatten med en kortare orientering av frågans upprinnelse.

Nämnda område äges till största delen av ett tomtbolag, men även Göteborgs stad är ägare till en del. Tomtbolaget söker nu som bäst intressera allmänheten för tomtköp därstädes, men dylika köp kunna medföra vissa svårigheter till följd av avloppsförhållandena.

Terrängförhållandena göra att avrinningen är åt Botaniska trädgården till, och Göteborgs stad komme säkerligen att motsätta sig att avloppsledningar av primitiv beskaffenhet utlades. För att ordna avloppsfrågan skulle alltså tarvas omfattande sprängningar och schaktningar, helt naturligt till avsevärda kostnader.

Göteborgs stad önskar f.ö. utvidga sitt område och skulle, om ej på annat sätt, så genom expropriation nå sitt syfte. En kommitté, bestående av stadsingenjören, borgmästare Ljungberg samt hrr Björklund, E. Johansson och Th. Nilsson har dryftat frågan med ombud för Göteborgs stad och därvid hade man enats om att stadsplaneläggningen skulle för Mölndals del ske utan kostnader varjämte byggnadsförbud skulle utfärdas.

Ett bebyggande i den vanliga kåkstilen skulle för Mölndal betyda att förr eller senare måste kommunen träda hjälpande emellan för att ordna vägfrågor m.m.

Efter ett bifallsyrkande av hr Elfving meddelade ordf., att han för sin del tänkt sig området upplåtet för villabyggnader av någorlunda omfattande dimensioner på tomter mellan 25 à 300,000 kvf. Därigenom skulle en viss säkerhet i ekonomiskt hänseende vinnas. Hr Björklund talade även för bifall och påpekade den betydelse för frågans lösning en kommande gränsreglering mellan Göteborg och Mölndal medför.

Stadsfullmäktige biföllo därefter enhälligt byggnadsnämndens förslag liksom dess hemställan om byggnadsförbud på området i fråga. Vidare beslöts uppdraga åt beredningsutskottet att föreslå en 5-mannakommitté för den blivande gränsregleringen mellan de båda städerna.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 maj 1923). Texten hämtad från Göteborgs historia.

en tänkta utbredningen av villatomter i Änggårdsbergen, hämtad ur Kartverket 1923 ”5054 – Krokslätt, Änggården”, finns tillgänglig via stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.