Lazarus om Carl Pontus von Rosen

Carl Pontus von Rosen föddes i Göteborg år 1811, där hans fader var landshöfding och generallöjtnant. Om denne Pontus är föga annat att meddela, än att han var gift med kommerserådet James Dicksons enda dotter och på så sätt tillhörde den Dicksonska familjen. Vid 16 Läs mer …

Lazarus om James Jamesson Dickson

Äldste son till kommerserådet James Dickson, föddes James Jamesson i Göteborg år 1815. Efter aflagd studentexamen idkade han i två år akademiska studier i Upsala, begaf sig därefter till London och fick anställning i farbrodern Peter Dicksons affär. Unge James stannade dock hos farbrodern icke mera Läs mer …

James Dickson junior, brukspatron och baggbölare

Äldste son af Robert Dickson och änkan Airth, föddes James Dickson junior i Göteborg år 1810 och började efter slutade skolstudier arbeta i faderns och farbroderns firma, James Dickson & komp. Då Dicksonska firman på 1830- och 1840-talet inköpte privilegierade sågverk och hamnplatser i Norrland, skickades Läs mer …

Lazarus om Robert Dickson

Född i Montrose i Skotland och som förut omtalats son till en silfversmed därstädes, kom Robert Dickson till Göteborg redan år 1802 och började handel med uppköp och export af spiror, bjälkar och bräder. Affärerna gingo bra i början, i synnerhet sedan Napoleon i Tilsiterfreden år 1807, i Läs mer …

Kommerserådet James Dickson

Han föddes i Montrose i Skotland år 1784, son till en därstädes bosatt silfversmed, och afreste i början af århundradet från England utan att taga komplett afsked, samt ankom till Göteborg på ett engelskt fartyg, å hvars flagga med stora bokstäfver stod tecknadt: ”Honi soit qui Läs mer …

Firman James Dickson & C:o

Denna firma grundlades i Göteborg vid de napoleonska krigens slut. Några år förut hade två bröder från Skottland, Robert och James Dickson, inflyttat till Göteborg och börjat handel hvar för sig, men år 1816 förenade sig bröderna under firma James Dickson & C:o. I London hade Läs mer …

Firman D. Carnegie & Co

För något mer än hundra år sedan inkom till Göteborg en ung skotte, David Carnegie, som fick anställning som bokhållare hos stadens största och rikaste handelshus John Hall & C:o. Den äldre Hall var den rikaste personen i Sverige på sin tid. Gustaf den tredje, som besökte Hall i Göteborg Läs mer …