Lazarus om James Jamesson Dickson

Äldste son till kommerserådet James Dickson, föddes James Jamesson i Göteborg år 1815. Efter aflagd studentexamen idkade han i två år akademiska studier i Upsala, begaf sig därefter till London och fick anställning i farbrodern Peter Dicksons affär. Unge James stannade dock hos farbrodern icke mera än tre år, emedan herrarne ej drogo rätt bra öfverens, af den orsak, att James tyckte, att farbror Peter förtjänte för mycket pengar på firman i Göteborg, hvilket hade till följd, att James lyckades öfvertala sin far och farbror i Göteborg att etablera egen filial i London under firma ”Dickson Brothers”, för att handhafva Göteborgsfirmans stora intressen och försäljningar inom det britiska riket. James blef chef för denna filial och fortfor därmed i åtskilliga år, tills han hemkallades för att ingå i Dicksonska firman i Göteborg, hvarvid han öfverlämnade Londonaffären till sin broder Robert. Efter faderns och farbroderns död samt kusinen-brukspatronens utträdande ur firman blefvo bröderna James och Oscar ensamma ägare af den Dicksonska firman. James tillträdde chefsskapet under firmans mest blomstrande tid. De norrländska domänerna voro på ett utmärkt sätt organiserade af kusinen-brukspatronen.

Å firmans skeppsvarf vid Svartvik nybyggdes årligen stora vackra skepp, som utgingo med trälaster till världens yttersta trakter, samt återvände lastade med tropikernas alster, socker, kaffe, bomull m. m., gynnade dessutom af den tiden gällande differentialtullar.

James Jamesson hade en annan åsikt om handel och sjöfart än fäderna. Under hans tid nedlades de stora skeppsvarfven vid Svartvik och i Göteborg, firmans många fartyg försåldes det ena efter det andra till Norge, all import af kolonialvaror upphörde, och firmans verksamhet begränsades till förädling af de svenska skogarna, hvars produkter utfördes med engelska och norska fartyg. Ifrån att Dicksonska firman vid James Jamessons inträde var den störste skeppsredare i Sverige, så ägde den två tiotal år därefter icke ett enda fartyg, och någon ny flotta af för trä passande ångare anskaffades icke.

Till de gamla Dicksonska privilegierade sågverken tillföllo med eganderätt stora därtill af kronan afsedda skogar, i ersättning för privilegierna.

Längs efter de norrländska älfvarna inköptes afverkningsrätt till stora skogstrakter, såsom då firman Huss & Axell under 1857 års svåra handelskris nödgades för att ej inställa sina betalningar sälja till Dicksons alla sina afverkningskontrakter utefter Ljungan.

Realisationen af de Dicksonska verken började redan under James tid med försäljning år 1874 af Gideå och Husum. Af de återstående domänerna bildades år 1883 Svartviks aktiebolag med ett kapital af nio millioner, fördelade i 360 aktier å 25,000 kr., hvaraf James Jamesson Dickson vid sin död innehade 132 stycken.

James Jamesson DicksonSom enskild person var denne Dickson mycket välgörande och frikostig, såväl till offentliga inrättningar som mot enskilda personer, såsom yngre vetenskapsmän, konstnärer, studerande m. fl., och han efterlämnar på detta område ett mycket vackert minne. Redan under sin lifstid utgaf han på detta sätt stora penningebelopp och i sitt testamente skänkte han dessutom med varm hand till dylika ändamål icke mindre än 630,000 kr. Lifligt intresserad för Göteborgs utveckling och framåtskridande, öfverhopades han af samhället med kommunala uppdrag, hvilka han alla plikttroget utförde. För Bergslagsbanans anläggande mellan Falun och Göteborg arbetade han mycket, var ordförande i detta bolags styrelse samt insatte under detta bolags kritiska tid hela sin personliga och materiela kraft.

James Jamesson Dickson bebodde den i Göteborgs närhet belägna vackra egendomen Öfverås i Örgryte socken, på hvilket ställes förskönande han nedlade högst betydliga kostnader, i synnerhet på trädgårdar och växthus. Öfverås hade tillhört hans moders förfäder af Beckmanska släkten, och därifrån hafva utgått stammödrarna för Carnegieska, Dicksonska och Willerdingska släkterna.

James Jamesson Dickson dog vid 70 års ålder och efterlämnade en boupptecknad förmögenhet af:

Tillgångar …… kr. 8,912,796:54
Skulder ……… „ 520,158:65
Behållning kr. 8,392,637:89.

Han efterlämnade änka, född Willerding, och fyra barn.