Lilla Torget 4

Lilla Torget 4, gatuadress för ett hus i kvarteret Alströmer i Göteborgs stadskärna. Det ligger i stadsdelen Inom Vallgraven. Numera är fastighetsbeteckningen Inom Vallgraven 54:9. En äldre beteckning för fastigheten var tomten 45 i femte roten. Den 27 oktober 1980 blev huset byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Läs mer …

Atlanticahuset

Atlanticahuset är ett hus på Södra Hamngatan mellan Residenset och det Wijkska huset. Fastigheten inkluderar även ett hus som ligger mot Otterhällegatan och som kallas Otterhällehuset. Tomten var bebyggd med trähus sedan stadens grundläggning fram till stora stadsbranden 1804. Carl Bagge, en av stadens mest betydande Läs mer …

James Dickson & Co

James Dickson & Co grundades 1816 av James Dickson (1784-1855) som innehade 5/12 och hans äldre bror Robert Dickson (1782-1858) med 3/12. Delägare var även den tredje brodern Peter Dickson som bodde i London och innehade 4/12. Redan från start kom firman att inrikta sig Läs mer …

Överås

Överås tillhörde Böö på 1500-talet men på 1600-talet var det en del av Underås. Ägdes på 1720-talet, i likhet med Underås, av familjen Carlberg. Köptes 1730 av Erik Nissen som året innan också köpt Underås. De båda gårdarna hade därefter samma ägare till slutet av 1850-talet Läs mer …

Lazarus om Robert (Jamesson) Dickson

Robert Dickson, tredje i ordningen af kommerserådet James Dicksons söner i äktenskap med Eleonore Bagge, föddes i Göteborg 1819. I början af 1800-talet anlände till Göteborg från Skotland två bröder, Robert och James Dickson, hvilka började hvar för sig drifva affärer med engelska kolonial- och Läs mer …

Lazarus om Eleonore Dickson

Eleonore Dickson, född Willerding, intager första rummet bland dessa. Hon föddes i Göteborg år 1821 och var dotter till en tysk äfventyrare, som inkom till Göteborg år 1808 samtidigt med den stora inväsionen af utländingar, hvilka till följd af de stora kontinentalkrigen sökte sig nya fädernesland. Vi kalla denne Willerding med flit »äfventyrare» Läs mer …

Lazarus om Robert Dickson

Född i Montrose i Skotland och som förut omtalats son till en silfversmed därstädes, kom Robert Dickson till Göteborg redan år 1802 och började handel med uppköp och export af spiror, bjälkar och bräder. Affärerna gingo bra i början, i synnerhet sedan Napoleon i Tilsiterfreden år 1807, i Läs mer …

Kommerserådet James Dickson

Han föddes i Montrose i Skotland år 1784, son till en därstädes bosatt silfversmed, och afreste i början af århundradet från England utan att taga komplett afsked, samt ankom till Göteborg på ett engelskt fartyg, å hvars flagga med stora bokstäfver stod tecknadt: ”Honi soit qui Läs mer …

Firman James Dickson & C:o

Denna firma grundlades i Göteborg vid de napoleonska krigens slut. Några år förut hade två bröder från Skottland, Robert och James Dickson, inflyttat till Göteborg och börjat handel hvar för sig, men år 1816 förenade sig bröderna under firma James Dickson & C:o. I London hade Läs mer …