Broströms-koncernen (Tirfing)

Axel Broström föddes 1838 i Kristinehamn vid Vänerns nordöstra del. Efter att ha växt upp under knappa förhållanden med en bristfällig skolgång gav sig Axel ut i arbetslivet vid 16 års ålder. Efter att ha börjat som hästpojke arbetade sig Axel fram till en position som faktor vid Kristinehamns storföretag, C A Hagberg. Detta företag sysslade bland annat med utskeppning av den värmländska järnmalmen. I sin tjänst i detta företag fick Axel Broström sin första kontakt med sjöfarten samtidigt som han fått en sådan ställning att han hade möjlighet att låna pengar.

1865 togAxel Broström första steget till det som skulle utvecklas till Sveriges främsta sjöfartsrörelse genom att köpa galeasen Mathilda. Denna lilla skuta sysselsattes huvudsakligen med att frakta järnmalm från Vänern ner till utskeppningshamnen i Göteborg. Efter något år införskaffades ytterligare ett fartyg. Samtidigt har Axel blivit skeppare och tjänstgjorde som sådan på flera av de tidiga fartygen. Axel Broströms Kristinehamnsflotta utökades ständigt och med det tredje fartyget övergick Broström till ångfartyg.

1874 inleder Axel Broström ett samarbete med några andra Kristinehamnsbolag och bildade med dessa Ångbåtsaktiebolaget Hermes, ett bolag som dock inte blev särskilt långvarigt.

Ångbåts AB Ferm

Ångbåts AB Ferm

1882 flyttade Axel Broström till Göteborg där han samma år bildade sitt första egna rederi av betydelse, Ångbåtsaktiebolaget Ferm. Trots att Axel nu flyttat till Göteborg fick det nybildade bolaget sitt säte i Kristinehamn och bolagets fartyg blev registrerade på denna ort under detta bolag hela historia.

1890 bildade Axel Broström Ångfartygsaktiebolaget Tirfingoch kom att utvecklas till koncernens moderbolag varifrån familjen Broström kom att styra sitt sjöfartsimperium.  Rederiets fartyg var till en början sysselsatta i trampfart med i huvudsak spannmål och trävaror som last. Tidigt kom man dock att övergå till malmlaster där bolagets fartyg kom att sysselsättas i trafik mellan Luleå och Kiruna till kontinenten. I samband med att Panamakanalen öppnades 1914 kom Tirfing att teckna mycket långa och fördelaktiga kontrakt för transport av järnmalm från Chile upp till Bethlehem Steels stålverk i nordöstra USA. Bolaget kom också att reda flera av Broströms tankfartyg. Tirfing skulle också komma att stå som ägare till Broströms linje till östra Medelhavet där Svenska Orient Linien under många år var en del av Tirfing.

Ångfartygs AB Tirfing

Ångfartygs AB Tirfing

1905 avledAxel Broström och överlämnade då en sjöfartskoncern som var störst i Sverige där rederierna Ferm och Tirfing utgjorde grunden i verksamheten. Axel efterträddes av sonen Dan. Under åren från Dan Broströms tillträde fram till första världskriget kom Dan Broström att medverka till bildandet av flera transoceanalinjerederier som tex Ostasiat, Orient och Amerika linjerna. I dessa bolag hade Broströms ett stort inflytande, även om den faktiska ägarandelen i dessa bolag varierade. 1906 bildades AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (ASOK), 1911 bildades Svenska Orient Linjen (SOL) och AB Svenska Amerika Mexiko Linien (SAML), 1915 Rederi AB Sverige-Nordamerika (Svenska Amerika Linjen, SAL), 1918 köptes Göteborgs Bogsering AB (Röda Bolaget) och 1924 Hallandsbolaget.

Efter Dan Broströms död 1925 kom koncernen att ledas av Dan Broströms svåger J Alb. Janson tillsammans med andra släktingar och trotjänare inom bolaget. Först 1949 kom Dan Broströms son Dan-Axel att överta ledningen för moderbolaget Tirfing.

Rederi AB Timex

1939 bildades Rederi AB Timex men först 1960 tillfördes rederiet egna fartyg. Timex fick överta äldre lastfartyg från Broströms linjerederier, fartyg lämpliga att sättas in i trampfart. Samma år bildades också Rederi AB Motortank för att reda Broströms tankfartyg, men fick sitt första fartyg först 1945. Bolaget kom dock bara att stå som ägare till ett fåtal fartyg. 1946 bildades Atlanttrafik och AB Oceankompaniet. Broströms Tender Service bildades 1952 för att effektivisera koncernens omlastningshantering. 1965 köptes Aug. Leffler & Son och 1972 blev Broströms majoritetsägare i Svenska Lloyd.

Under åren från första världskriget fram till dess att koncernen slogs i spillror under 1970-talets sjöfartskris var Broströmkoncernen dominerande inom svensk sjöfart med linjer över i stort sett hela världen, engagemang inom varvsrörelse, spedition, mäkleri.

Rederi AB Motortank

Rederi AB Motortank

Under 1970-talet slog sjöfartskrisen hårt mot Broströmkoncernen. Koncernens ägande av Eriksbergs varv skulle komma att drabba Broströms hårt då staten ställde mycket hårda krav på Broströms för att överta varvet. Detta tillsammans med en del alltför optimistiska investeringar tvingade koncernen till en rad drastiska nedskärningar.

Hela linjenätet kom 1978 att omorganiseras i Broströms Rederi AB som Tirfing namnändrats till 1976. Detta räckte inte till för att rädda bolaget som 1984 sålde hela sitt linjenät till Transatlantic. Transatlantic kom nu att ombilda sin verksamhet under namnet Transocean, ett bolag som kom att samordna de från Broströms inköpta linjerna med Transatlantics linjer. Detta nya bolag fick ett nytt skorstensmärke, det blå fältet på Transatlantics gamla skorsten gjordes smalare. På det gula fältet tillfördes Broströms klassiska blå ring med de tre kronorna. Kvar av det en gång så stolta rederiimperiet var nu bara en skärva bestående av två bulkfartyg och en vintanker. 1988 köper svenska ASEA upp resterna av Broströms som nu sakta återhämtar sig inom sjöfartsbranschen nu med klarering, ship management, resebyrå och oljecisternhantering som huvudsysslor.

Broströms Tender Service

Broströms Tender Service

1992 säljs Broström till Shipinvest. Bakom detta bolag står bl.a. också Thunbolaget och man inriktar sig på tankfrakt. Tillsammans har man bildat United Tankers ett rederi som nu får överta namnet Rederi AB Broström. Namnet Broström gör alltså comeback på haven under bibehållen rederiflagga. Denna rederirörelse verkar ha stor framgång med en växande flotta så namnet Broström är tydligen ännu gångbart inom sjöfartsnäringen.

Kommandobryggan

Källor:
Boken ”Tre generationer på sju hav” Jubileumsbok 1965 av Algot Mattsson, Charlie Cederholm, Eric Bolling, Artur Attman och Martin Fritz
Svensk Sjöfartstidning nr 46 1990
Broströms 125år av Buster Hultman
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

MS Malmland

MS Malmland, byggd 1942