Bratt/Götha

Göthas skorsten och flagga

Ångfartygs AB Götha bildades 1869 för reguljär trafik mellan Göteborg och Nederländerna/Belgien. Företaget hade i inledningen stora problem med att få ekonomin att gå ihop och bara efter några år gör man konkurs. Bland annat på grund av att två av tre fartyg förliste på  kort tid. Störste aktieägare i detta bolag var skeppsmäklare Richard Lidström som också var stor aktieägare i Ångfartygs AB Svenska Lloyd.

1873 gjordes ett nytt försök då Förnyade Ångfartygs AB Götha bildades.  Richard Lidström var inte ägare i detta bolag. Huvudintressenter i företaget var firman Jonsson, Sternhagen & Co samt Aug. Carlson & Co. Styrelsen bestod av Harald Sternhagen, August Carlson och kaptenen J.F. Strömberg. Detta nya bolag hade större framgång och rederiet utvecklade sin trafik på framförallt Holland och Belgien med linjetrafik mellan Göteborg och Antwerpen, Rotterdam samt Le Havre. Ledningen av Götha låg hos firman Jonsson, Sternhagen & Co.

Harald Sternhagen drog sig tillbaka både från familjefirman och Götha år 1908 och istället blev Fritz Sternhagen chef och när denne dog 1939 övertog Hakon Sternhagen ledningen av de två företagen. När han dog 1944 inköptes såväl Jonsson, Sternhagen & Co som Götha av Adolf Bratt & Co. Göthas rederinamn blev nu Rederi AB Götha med samma skorstensmärke och trafik.

En del av Göthabolagets lastfartyg tog även passagerare och för detta ändamål byggdes Burgundia om för att 30 passagerare. I samband med denna ombyggnad beställdes Belgia byggd för att ta 42 passagerare.

Bratts skorsten och flagga

Bratts skorsten och flagga

Den 1877 grundade firman Adolf Bratt & Co AB  var i likhet med Aug. Carlson & Co en handelsfirma med stor import av kol. För att transportera hem kolet inskaffade bolaget ett antal fartyg i en rad olika dotterbolag.

Det första rederiet i verksamheten fick namnet Ångfartygs AB Elfsborg, grundat 1884 och upplöst 1891. År 1889 grundades Ångfartygs AB Amicitia och sju år senare, 1896, grundades Ångfartygs AB Nordsjön. 1899 bildades ett fjärde rederi, Ångfartygs AB Arnold. 1908 köptes Göteborgsrederiet Ångfartygs AB Vidar som hamnat på obestånd upp. Samma år bildades Ångfartygs AB Östersjön och år 1912 bildades Ångfartygs AB Adolf efter att Ångfartygs AB Amicita och Ångfartygs AB Arnold upplösts.

Företaget inrättade linjetrafik mellan svensk hamnar och brittisk hamnar som Bristol, Swansea, Plymouth, Cardiff, Southampton, Limerick, Cork och Dover. Exportlasterna bestod främst av massa, papper, trävaror, järn och tändstickor. Grundaren av firman, Adolf Bratt var verksam i företaget till 1934, men redan 1919 blev sonen Arnold Bratt delägare och 1925 den yngre sonen Gustaf Adolf Bratt. Efter att Arnold Bratt avlidit 1930 och fadern 1934 blev Gustaf Adolf Bratt ensam innehavare av firman.

1943 köptes AB Bränsleimporten i Halmstad upp och 1946 blev Bratt & Co även ägare till det 1899 grundlagda Lödöse Varv, Lödöse Varf AB. År 1959 inleddes ett samarbete med med Bonnierbolagen i Stockholm och Erik Kekonius inträdde som ny VD. Detta samarbete upphörde dock redan 1961 och Bratt-bolagen blev åter självständiga men E Kekonius var kvar som VD.

Bratt/Götha blev 1965 delägare i det av Rexbolagen och Transoil nystartade TOR Line som startade trafik med moderna passagerarfärjor på de linjer till England och Beneluxländerna där Bratt/Götha redan var etablerade sedan länge. Senare samma år övertog Transoil Bratt/Göthabolagen, som därefter kom att ingå i Rexkoncernen. Redan 1967 försvann även Rexkoncernen som nu köptes upp av SalénrederiernaGöthabolagets namn ändrades till Götha Line. 1969 återtogs det gamla rederinamnet Förnyade Ångfartygs AB Götha och ett nybildat bolag fick namnet Rederi AB Götha. I detta nya bolag införlivades (1970) samtliga bolag som tillhört Brattkoncernen. Några år senare, 1974, införlivades detta bolag i Salénia i Stockholm.

Det sista fartyget från Brattepoken såldes 1967 medan Göthabolaget levde vidare ännu en tid inom Salénkoncernen.

Tyra Bratt, Dagmar Bratt, Consul Bratt samt Gertrud

SS Tyra Bratt , SS Dagmar Bratt, SS Consul Bratt samt SS Gertrud Bratt i Göteborg.

Källa: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Fartygsförteckning Brattbolagen

Genom åren ägde Bratt-rederierna ca 40 fartyg.

Fartygsförteckning Götha

Källor: Fakta om Fartyg, Kommandobryggan