Göteborgs Intecknings Garanti AB (1929)

Kort efter det alt i huvudstaden grundats Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, togs i Göteborg av Fil. Doktor A. W. Ekman därstädes initiativet till en kreditanstalt för byggnadsverksamhet och fastighetsbelåning. Uppslaget rönte livlig anslutning och år 1869 erhölls Kungl. Maj:ts stadfästelse å »Stadgar» för Göteborgs Intecknings Garanti Läs mer …

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Olof Sellman) för Svenska Amerikalinjen Läs mer …

Gamla Handelsbankshuset

Hus som låg på hörntomten Östra Hamngatan 27–Drottninggatan 36 i kvarteret Frimuraren (tidigare 5 roten tomt nr 18). Efter branden 1802 stod tomten öde fram till 1808, då den köptes av förre kaptenen Carl Johan Krusell, som lät bebygga den med ett stenhus i tre våningar, Läs mer …

Renströmska huset

Renströmska huset, är ett trevånings kontorshus i kvarteret Holländaren med vit, slätputsad fasad i hörnet av Västra Hamngatan 9/Kyrkogatan 13 i centrala Göteborg. Det uppfördes 1805 som en tvåvånings byggnad åt handelsmannen H. G. Peters efter den stora stadsbranden året innan (1 november). År 1840 köptes huset av grosshandlare Sven Renström och J. E. Läs mer …

Steen – F.O. Peterson & Söner

Göteborg äldsta fortfarande existerande byggföretag är F.O. Peterson & Söner. Det grundades redan 1870 av byggmästaren F.O. Peterson som tog uppkonkurrensen med de tyska och tyskättade byggmästare, exempelvis  Philip Jacob Rapp, August Krüger och Joachim Dähn som då dominerade byggandet i Göteborg. Det var dessa Läs mer …