Försäkrings-A.-B. Ocean firar 50-årsjubileum

Liksom under världskrigets gyllene år utvecklades under högkonjunkturen vid tiden för fransk-tyska kriget på 1870-talet inom alla verksamhetsgrenar en kraftig expansion, som satte spår även i försäkringsväsendet. Bland de många affärsföretag, som sågo dagen under de för vårt näringsliv minnesvärda åren 1872–73 var också Försäkrings A.-B. Ocean.

Oceans huvudkontor. Bild från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 juni 1923.

I en förnämt utstyrd å Göteborgs Litografiska A.-B:s officin tryck minnesskrift, som skildrar Oceans femtioåriga utveckling, erinras om denna märkliga brytningstid, då landets varuomsättning med utlandet på några få år mer än fördubblades och det svenska ångbåtstonnaget tredubblades. Av de sjörisker för c:a 400 miljoner kr., som årligen förekommo, täcktes säkerligen något hundratal miljoner hos utländska assuradörer, varför det fanns god plats på försäkringsmarknaden för flera assuransinstitut än de relativt få, som före 1870 existerade.

Det var ej heller svårt att få kapital till nya företag. I början av november 1872 utfärdades i Göteborgstidningar inbjudan till aktieteckning i Sjöförsäkringsbolaget Ocean, och när den 22 i samma månad bolagsordningen fastställdes, hade de utbjudna aktierna övertecknades 40 gånger, så att reduktion måste ske. Konstituerade bolagsstämma hölls den 14 december 1872. I förteckningen över de 36 stiftarna märker man flera inom Göteborgs handels- och sjöfartsvärld från den tiden representativa namn, bl. a. grossh. August Carlsson, skeppsklareraren August Leffler, grossh. C. Hellstenius och konsul Adolph Meyer, vilka jämte verkställande direktören sjökaptenen E.G. Edelfelt kommo utgöra bolagets första styrelse.

Verksamheten började 1873 i en hos August Leffler & Co provisoriskt förhyrd lokal. De första åren blevo ej så givande som man tänkt sig. En kort tid efter starten fick Ocean i likhet med de övriga både äldre och nyare sjöförsäkringsföretagen känningen av den kris, som uppstått inom försäkringsbranschen och vilka som offer krävde det tidigare startade Stockholmsbolaget Neptunus. Ocean kunde för 1873 utdela 10 och för 1874 6 proc., men 1875 års rörelse lämnade en nettoförlust på c:a 61,000 kr., som täcktes med reserverade medel.

Mitt under de rådande svårigheterna fick bolagets ledning genom en hänsynslös pressfejd, som nu för tiden skulle anses otänkbar. Utan kännedom om bolagets verkliga ställning började den av Eduard Nachman i Stockholm utgivna Svensk Handels- och Industritidning en våldsam kampanj mot Ocean, framslungade uppgiften att bolagets ställning var totalt undergrävd, att ’troligen’ hela aktiekapitalet gått förlorat o.s.v. Nachmans beskyllningar upptogos av den övriga pressen, en del tidningar togo efter att ha fått del av Oceans räkenskaper bolaget i försvar, andra understödde Nachman i hans angrepp och skämttidningarna levde högt på rabaldret. Ocean väckte tryckfrihetsåtal mot Nachman, men juryn frikände honom, vilket väckte ej ringa förvåning. Historien upplöstes i rena farsen, när Nachman, efter en kraftig reprimand från Stockholms Dagblad, med anledning av frikännandet själv stämde utgivaren av denna tidning för tryckfrihetsbrott, givetvis med samma resultat.

Något avsevärt inflytande på Oceans framgång fick den på sin tid uppseendeväckande pressfejden icke. För att lugna aktieägarna föranstaltade styrelsen om en officiell undersökning av bolagets affärer och resultatet härav dämpade oron. Styrelsen blev också försiktigare vid dispositionen av vinstmedlen och ådagalade sedan en målmedveten strävan att stärka bolagets ställning samt ernå fullt betryggande placering av tillgångarne. Även för det svåra året 1878 kunde bolaget utdela 10 proc. Och t.om. ge Borås enskilda bank ett lån på 50,000 kr. mot två bankdirektörers proprieborgen. Det kan ju anses som den upp- och nervända världen, att ett affärsföretag står som långivare åt en bank, men sådant kan hända och mer till i kristider.

Under 1880-talet hade bolaget sina första påtagliga framgångsår, och trots att prövande kastvindar och hårda tider inom branschen stundom förorsakat tillfällig avmattning i rörelsen, ha fonderna och bolagets soliditet stått under oavlåtlig tillväxt.

År 1883 övergick bolaget till det s.k. standardsystemet för uppläggande och avveckling av försäkringsfonden och påföljande år grundades pensionsfonden för bolagets tjänstemän, nu uppgående till c:a 50,000 kr. Efterhand som rörelsen utvecklades började bolaget bli trångbott i sina förhyrda lokaler och inköpte 1886 fastigheten Västra Hamngatan 8, där huvudkontoret alltsedan 1887 varit inrymt. År 1888 bildade Ocean ett dotterbolag. Återförsäkrings-A.-B. Union. Senare har bolaget även inköpt fastighet för sitt avdelningskontor i Stockholm.

Kapten Edelfelt, som kan tillgodoräknas en betydande del av bolagets framgång, avled i september 1894 och efterträddes av dåvarande direktören för Sjöförsäkrings-A.-B. Öresund Aug. Lilliean. Han tillträdde befattningen vid början av en genom flera år fortlöpande period av ogynnsamt affärsförlopp. Under de aderton år han stod som den ledande mannan i Ocean har dock bolaget nått en enastående kraftig utveckling, så att det vid hans avgång från direktörsposten 1913 stod som landet största sjöförsäkringsaktiebolag.

Aktiekapitalet höjdes 1898 från 400,000 till 500,000 kr. genom överföring av 100,000 kr. från dispositionsfonden och 1906 ökades det till 1 miljon kr., likaledes genom utgivande av gratisaktier. En nyemission företogs 1914 då aktiekapitalet höjdes till 2 milj. kr. och reservfonden från 600,000 till 1,2 milj. kr., vilken transaktion stod i samband med verksamhetens utvidgning till att vid sidan av sjö- och landtransportförsäkringen även omfatta brand-, inbrotts-, vattenskade-, garanti-, ansvars- m.fl. arter av försäkring. Den sista nyemissionen företogs 1917, då grundkapitalet ökades till 4 milj. kr. och reservfonden till 2,4 milj. kr. Det förtjänar nämnas, att under kriget Ocean var det första försäkringsbolag i landet, som förutom sin andel i krigsförsäkringskommissionens risker upptog direkt krigsrisker i större omfattning.

Belysande för bolagets femtioåriga tillvaro äro siffertabellerna över rörelsen, uppdelade på olika femårsperioder. Åren 1873–77 var sammanlagt tecknande försäkringsbeloppet 365 milj. kr. och premieinkomsten ca. 6 milj., för perioden 1893–97 hade motsvarande siffror vuxit till resp. 1,039 och 10 milj. kr., för 1903–07 till resp. 1,947 och 20 milj., för 1913–17 resp. 5,579 och 59 milj. och för 1918–22 till resp.8,182 och 89 milj. kr. Frånsett krigsårens enorma summor representerar utvecklingen en aktningsvärd stegring i beloppen. Ser man på de enstaka åren sätter 1920 rekordet med ett försäkringsbelopp av 2,162 milj., därav återförsäkrats 81,28 proc.

Bland nya bolag, vid vilkas tillkomst Ocean medverkat, kunna nämnas försäkringsbolaget Amphion och Odeion.

Förändringarna i bolagets styrelse ha varit jämförelsevis få. Som chef för bolaget står sedan tio år tillbaka assuransdirektör Carl Ahlberg, vilken tidigare i olika funktioner ägnat sin kraft åt bolaget. Övriga styrelseledamöter äro grossh. Knut J:son Mark (ordförande), grossh. Carl Krüger, grossh. C.O. Kjellberg, landshövding L. Reuterskiöld, direktör C.G. Wettergren, skeppsredare Dan Broström och konsul Arnold Bratt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 juni 1923).  Texten hämtad från Göteborgs historia.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.