Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är ett område som ända från att Göteborg startades hört till Göteborg och där många av stadens landerier låg såsom Tegelbruket, Stora Katrinelund, Lilla Katrinelund, Katrinedal, Lilla Katrinedal, Katrinetorp, Norra Burgården, Södra Burgården, Hedås, Fredås, Milow-Dicksonska lantgården, Rosengård och Liseberg. Det var från början en del av landeriroteln, den 12:e roten.

En del av Heden är den så kallade Excercisheden som i dagligt tal även den kallas Heden. Ursprungligen kallades hela området söder om Göteborg från gränsen mot Haga i väster till Mölndalsån för Heden. Det är alltså inte Excercisheden som gett stadsdelen sitt namn vilket påstås på Wikipedia utan namnet är mycket äldre. Den nordöstligaste delen av området kallades ofta för Tegelbruksängen, senare också Levgrenska ängen.

Tegelbruket som låg mellan det nuvarande Ullevi och Mölndalsån anlades av Pieter á Naaldwyck när staden grundlades men ägandet övertogs av staden 1629. Därefter arrenderades tegelbruket ut precis som vilket landeri som helst.

Exercisheden började användas av militären under första hälften av 1700-talet. Efter det att försvarsverket längs Vallgraven raserats i början av 1800-talet lades Gamla Allén och Parkgatan ut och Trädgårdsföreningen anlades år 1842.

I motsats till Hagaheden kom Tegelbruksängen bara att delvis bebyggas i slutet av 1800-talet. En anledning till detta var att staten hade dispositionsrätt till marken på den så kallade Excercisheden, området direkt öster om Gamla Allén som idag i allmänhet bara kallas Heden, genom att militären utnyttjat den från 1700-talets början. Militären motsatte sig också kraftigt att det tidigare använda övningsfältet skulle bebyggas. 1892 löste staden dock ut kronan som då uppgav sin dispositionsrätt. Det hela vann dock aldrig laga kraft och först 1974 löstes problemet slutgiltigt genom att Göteborgs stad till slut fick lagfart på området. Men det resulterade i att Vasagatans långa allé aldrig kunde slutföras mot öster och att en del av den ligger helt isolerad öster om nuvarande Heden och bär namnet Bohusgatan.

Från 1807 gick Tegelbruksängen under beteckningen 15:e roten och från 1923 har namnet på stadsdelen varit Heden. Västgräns var från början Gamla allén, senare Södra Vägen-Mölndalsvägen, sydgränsen är Lisebergs gränser mot söder, Mölndalsån utgör gränsen i öster och i norr var Fattighusån och vallgraven gränser mot Stampen respektive Staden Inom Vallgraven.  Trädgårdsföreningen är en del av stadsdelen.

På 1880-talet byggdes de första husen längs Sten Sturegatan på Hedens östra sida, med stenhus i norr och landshövdingehus i söder.

1861 ansökte A.W. Levgren, innehavare av Katrinelund, om tomtreglering och han beviljades friköp av fyra kvarter längs med Sten Sturegatan på östra sidan av Exercisheden. 1867 blev området som idag är stadsdelen Heden den 15:e roten. Levgren friköpte i april 1878 kvarteret XXII (senare 22 kv. Rubinen) som tomtindelades följande år och därefter förvärvade han 1880 kvarteret XXIII (senare 23 kv. Safiren) och kvarteret XXIV (senare 24 kv. Opalen) samt 1885 kvarteret XXI (senare 21 kv. Smaragden).

Levgrens köp skedde i samarbete med J.A. Westerberg som hade planer på att exploatera och bebygga de aktuella kvarteren. Denne köpte också kvarteren från Levgren strax efter att han köpt dem. Från början var planen att bebygga kvarteren med villor, men det avlägsna läget gjorde att planerna ändrades och alla kvarter utan det två nordligaste, Smaragden och Rubinen, bebyggdes helt med landshövdingehus och trähus med lägenheter. Landshövdingehusen ritades av Nathan Persson för Westerbergs räkning. Han var också byggmästare för flera av dem medan andra byggdes av Hans (Andersson) Kilander, Carl (Andersson) Lund, Johan Peter (Andersson) Rydgren, Johan August (Andersson) Frise samt August (Andersson) Westerlind.

I slutet av 1960-talet revs trähusen längs Sten Sturegatan. Landshövdingehusen längs Sten Sturegatan revs 1970 och delar av området förblev obebyggt i närmare tjugo år, innan bostadsområdet Öster om Heden byggdes 1987. Försäkringsbolaget Skandia uppförde under åren 1972-1974 sitt kontorshus i de mellersta delarna av området.

Området mellan Excercisheden och Korsvägen bebyggdes mellan 1893 och 1929 uppfördes stenhus i fem våningar. På 1960-talet revs vissa hus och senare revs även en del hus i början av 1980-talet. I området finns den mest omfattande jugendbebyggelsen i Göteborg.

Tidigt blev den nordvästra delen av stadsdelen mot Trädgårdsföreningen ett område för idrott med bland annat Ullevi idrottsplats. Liseberg blev nöjespark och Svenska Mässan skapades i samband med Jubileumutställlningen 1923. Senare byggdes ett flertal institutioner i de östra delarna av stadsdelen, däribland en rad skolor, Valhallabadet, Scandinavium och Nya Ullevi.

Från början planerades en villastad kring det som idag är Korsvägen. Planerna gjordes dock om. I Getebergsäng byggdes också en rad med villor och enstaka landshövdingehus längs med vägen mot Mölndal. Dessa är idag ersatta med offentliga byggnader och parkeringar. Kvar finns ett mindre hyreshus. 

När det gäller kvartersindelningen så fanns urpsrungligen en paln för hela området med kvarter från 1 till 30. 1-15 och 17-19 utlades inte. Kvarteren 21-30 var då helt annorlunda än vad som är situationen idag.

Norra delen av Heden, plan 1873
Södra delen av Heden, plan 1873

Kvarter i stadsdelen Heden

Norra Heden 1923
Södra Heden 1923
Getebergsäng och Liseberg 1923

Läs också: En guide till Göteborgs stadsdelar – Heden

Andra källor:

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.