Lärje bangård

Rangerbangård för Bergslagernas Järnvägar (BJ) som anlades 1914-15 i nordöstra delan av Marieholm på mark som tidigare utgjort Göta älvs östra gren. Bangården sträckte sig från Hospitalsområdet i söder (kvarteret Skarpsillen till Renhållningsverkets anläggning i Skräppekärr) och låg strax väster om Hospitalsområdet och öster om Läs mer …

VGJ:s banor och bangårdar i Göteborg

Den 1 januari 1900 öppnades Västergötland—Göteborgs järnvägar ochVästgötabanans station i Göteborg för trafik. Persontågstationen låg på Mårten Krakowsgatan vid Lilla Bommen på Hultmans holme och godstationen på samma gata vid Falutorget. En rangerbangård med lokstallar och verkstäder anlades på Marieholm varifrån en bro ledde över Läs mer …

VGJ:s stationshus

Västgötabanan stationshus (VGJ-huset) stod klart 1931 och är uppförd i gult tegel, med ett fundament i granit och fasadornament i kalksten. Stationshuset ersatte VGJ:s första stationshus som låg nära Lilla Bommen och uppfördes 1899, i samband med banans anläggande. Den nya stationen vid Polhemsplatsen/åkarplatsen i närheten av där skjutsinrättningen en gång Läs mer …

Smalspårsdominanten VGJ

Av det som en gång var ett av Sverige största järnvägsbolag och ett av Sverige större privata järnvägsnät finns idag inte mycket kvar. Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) var en smalspårig järnväg (0,891 m) vilken grundades av stora köpmannaintressen i Göteborg. Innan grundandet av bolaget skedde och Läs mer …

Carlson (Weijdling) – kol och rederi

August Th. Carlson (1834-1908) grundade 1861 en firma för import av kol och koks. Snart blev Gustaf Kollberg hans kompanjon i firman som fick namnet Aug. Carlson & Co. Firman var länge den största importören av stenkol med konkurrens i huvudsak från Adolf Bratt & Läs mer …