Göteborg-Hallands Järnväg

Göteborgs-Hallands Järnvägs AB bildades 1885 av bl.a J.J. Ekman, Olof Wijk, Theodor Mannheimer, Wilhelm Röhss och P. Andréen. Ägarna ingick i den krets som också ägde Bergslagernas Järnvägar AB och fick därför BJ:s station som ändstation i Göteborg. Järnvägen som gick mellan Göteborg och Varberg Läs mer …

Bergslagernas Järnvägars bangård

Bergslagerna Järnvägar började byggas 1871. Linjen Göteborg-Falun stod var helt klar 1879. 1881 stod stationen och bangården på Gullbergsvass i Göteborg klara. Ett förbindelsespår till Södra Hamnbanan med anslutning vid Lilla Bommen anlades också. Stationen var från 1888 också station för Göteborgs-Hallands Järnväg (GHJ) och Läs mer …

Långedragslinjen

Långedragslinjen byggdes som en järnväg mellan Stadsgränsen (nuvarande Kungssten) och Saltholmen. AB Långedrag bildades 1903 och fick tillstånd att bygga en järnväg år 1905. Banbygget startade 1906 och utfördes av ASEA på entreprenad. Göteborgs Spårvägar byggde samtidigt spårförbindelsen mellan det befintliga spårvägsnätet och Stadsgränsen . Långedragsbolaget Läs mer …

Kvarteret Sockerbruket

Kvarteret Sockerbruket är Brunnsparken med intilliggande hus, det så kallade Palacehuset. Från början va det en ö mellan Södra Hamnkanalen och Norra Hamnkanalen som båda anslöt till Stora Hamnkanalen i väster. 1749 fick Niclas von Jacobson tillstånd att starta sockerbruk, 1750 byggdes fabriken med Carl Läs mer …

Underjordisk lokalbana genom Göteborg (1934)

”Det skulle kosta Göteborg 46 miljoner att lägga sig till med en underjordisk järnväg, men pengarna skulle vara väl placerade – det resultatet anser sig spårvägsstyrelsen ha kommit fram till vid utarbetandet av en framtidsplan för lokaltrafiken i staden som H.T. haft tillfälle att ta Läs mer …

Gävle-Dala Järnväg

Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverks AB). Som byggherre valdes Claes Adolf Adelskiöld. 1859 stod järnvägen Läs mer …

Göteborg-Borås Järnväg

1889 lät styrelsen för Bergslagernas Järnvägar undersöka förutsättningarna för en järnväg mellan Göteborg och Borås. På grundval av undersökningen bildades i maj 1891 Göteborg-Borås Järnvägs AB (GBJ) och styrelsen kom att bestå huvudsakligen av personer från Bergslagsbanans styrelse, J.J. Ekman som ordförande, Olof Wijk, August Läs mer …

Smalspårsdominanten VGJ

Av det som en gång var ett av Sverige största järnvägsbolag och ett av Sverige större privata järnvägsnät finns idag inte mycket kvar. Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ) var en smalspårig järnväg (0,891 m) vilken grundades av stora köpmannaintressen i Göteborg. Innan grundandet av bolaget skedde och Läs mer …