Gustaf Melins AB

1886 grundade Gustaf Melin en fabrik för tillverkning av kartong och album. Företaget drev också bokbinderi och boktryckeri. I början av 1900-talet hade fabriken 150 arbetare och huserade i en av de byggnader som tidigare inhyste Rosenlunds Spinneri. 1905 utbröt en svår brand varvid stora delar av byggnaden förstördes:

Från Göteborg telegraferas den 27 mars: Strax efter kl. 4 i e.m. uppstod eldsvåda i Gustaf Melins album- och kartongfabrik, belägen vid Rosenlundskanalen och inrymd i det å Rosenlunds fabrikers tomt efter den stora branden för tre år sedan restaurerade byggnadskomplexet.

Elden började i maskinrummet, där en explosion ägde rum. Vid densamma blef maskinisten Jakobsson svårt bränd och måste forslas till Sahlgrenska sjukhuset, där han nu vårdas. Från maskinrummet, som var beläget i första våningen, spred sig elden med stor hastighet till andra och tredje våningarna, där den fann riklig näring i där befintliga lager af album, kartonger och papper.

Sedan elden ödelagt denna del af byggnaden, spreds den vidare längs komplexet och härjade en mot Rosenlundskanalen uppförd basarbyggnad, inrymmande en del mindre affärer samt ett större lager för Göteborgs mekaniska verkstad. Bland affärerna, hvilka voro omkring 15 till antalet, märktes en ekiperingsaffär, ett bosättningsmagasin, ett kafé, en trävaruaffär och en kommissionsaffär.

Elden härjade vidare en i tredje våningen belägen vaktmästarebostad. Ett i den af elden ödelagda byggnaden befintligt tobakslager, tillhörigt firman Eric Mellgren, trodde man sig vid femtiden, då elden ansågs begränsad, kunna rädda undan lågorna.

I öfrigt förstördes byggnaden nästan totalt af branden, så att endast murarna kvarstå.

Angående försäkringarna har hittills inhämtats, att byggnaden var försäkrad för 170,000 kr. och hyresmedlen för 37,724, för hvilka båda ofvannämnda summor Svea och Skandia äro intresserade med hälften hvardera. Dessutom voro två af de mindre affärernas varor samt vaktmästarens lösöre försäkrade i Skandia för tillhopa 5,300 kr.

Firman G. Melins maskiner, lager och inventarier voro försäkrade i Magdeburger brandförsäkringsbolag för kr. 217,000, Göteborgs mekaniska verkstads lager i Fenix för 70,000 kr.

Efter branden tycks företaget delvis också ha huserat i några mindre byggnader på Otterhällan, men åren 1912-13 byggdes en ny fabriksbyggnad mellan Lasarettsgatan och Ingenjörsgatan. Arkitekt för byggnaden var Arvid Bjerke. Vid denna tid hade bolaget bytt namn till Gustaf Melins AB. 1919 blev företaget en del av AB Sveriges Litografiska Tryckerier (Esselte).

Från 1908 var Sverige telefonkataloger en viktig produkt. De trycktes vid Elanders Tryckeri och bands vid Gustaf Melins AB, senare Wezäta-Melin AB.

Mellan 1910 och 1940 var Sigurd Lauritzen disponent i Gustaf Melins AB och från 1912-23 var William Kjellberg direktör.

1940 förenades Gustaf Melins AB med AB Waldemar Zachrissons Tryckeri till Esseltes Göteborgsindustrier AB. 1950 ändrades namnet till Wezäta-Melins AB och i början av 1960-talet flyttade företagets verksamheter i Göteborg till en ny byggnad i Krokslätt. 1989 köptes Wezäta-Melin AB av Elanders Boktryckeri AB och tillverkningen flyttades till Kungsbacka. Därefter byggdes lokalerna om och ICA Maxi flyttade in.

Källa: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.