Ramm om J.A. Kjellberg & Söner

Ett hedersrum bland 1800-talets Göteborgssläkter intages af familjen Kjellberg, hvars medlemmar nästan utan undantag hört till de ledande icke blott inom stadens kommersiella utan äfven kommunala lif.

Släktens förste bekante medlem var år 1670 slottslofven å Leckö slott och
skref namnet Kielbergh – ännu Jonas Kjellberg d. ä., född 1752, har i sin
namnteckning en antydan om detta stafsätt. Denne Jonas Kjellberg bildade
firman Jonas Kjellberg & C:o år 1779 och upptog 1786 i densamma brodern
Sven Roland samt, efter dennes år 1800 inträffade död, Aron Kjellberg oeh
J. A. Stangenett. Bland de gamla köpmännen från 1700-talets slut och
1800-talets början framstår Jonas Kjellberg d. ä. såsom ett märkligt exempel, huru under denna irreligiösa tid en man med djup religiös läggning likväl vågade framträda med åsikter, hvilka stodo stick i stäf mot falskt fromleri och
gudlöshet. Inom staden vann han alla äreställen och var riksdagsman i borgareståndet år 1800; hans och släktens namn skall fortvara i Göteborg,
så länge ”Stiftelsen Kjellbergska flickskolan” finnes, hvilken just grundades af honom; den handling, hvarigenom han år 1826 skänkte grundfonden till denna institution, är synnerligen beaktansvärd för de däri uttalade åsikterna, ännu i våra dagar.

År 1810 grundade Sven Rolands båda söner Jonas Anders och Carl Fredrik Kjellberg firman J. A. & C. F. Kjellberg & C:o, som öfvertog större delen af Jonas Kjellberg & C:os affärer samt Majnabbe och därifrån bedref skeppsrederi, import- och exportrörelse. År 1831 förändrades
firman till J. A. Kjellberg & C:o och samtidigt utträdde C. F. Kjellberg.

Jonas Anders—ansedd kommunalman, riksdagsman 1840 och 1844
—45 och varm reformvän — upptog 1833 till bolagsman J. O. Grén,
som 1847 utträdde ur bolaget.

Samma år gingo Kjellbergs söner Jonas Henrik Reinhold och Carl
Ossian in i firman, som nu förändrades till J. A. Kjellberg & Söner.

Sedan dess har ingen delägare med främmande namn funnits i firman.

Firman, som förut drifvit export af trävaror från Värmland, började dylik utförsel från Norrland och fortsatte med exporten af järn, med sådan framgång, att den vardt ett af Skandinaviens förnämsta exporthus inom dessa branscher; den ägde Kramfors och Lo sågverk, Rämens och Liljendahls bruk samt andelar i Bofors, hvars utveckling till dess nuvarande betydelse till stor del beror på en af firmans delägares framgångsrika ansträngningar för brukets förkofran. År 1857 utträdde J. A. Kjellberg ur firman, som fortsatte med samma rörelse som förut med tillägg af trämasseexport.

Carl O. Kjellberg var en af de ledande inom samhället samt riksdagsman 1870 -2, öfverallt använd, öfverallt aktad och värderad. År 1883 inträdde hans son konsuln Carl Aug. Kjellberg i firman, ur hvilken år 1886 utträdde Jonas Henrik Reinhold. År 1896 ingick som delägare den förres son Carl Ossian, hvilken leder firmans rörelse, sedan fadern blifvit ordförande i styrelsen och chef för det stora bankinstitutet Göteborgs enskilda bank.

Axel Ramm

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.