Kommanditbolaget C. Fr. Waern & Co

Till de gamla ansedda Göteborgsfirmor, som snart kunna fira hundraårsjubileum, hör äfven denna firma, som i tre generationer haft till ledare personer med förnamnen Carl Fredrik.

Den äldste med detta namn var ock den, som stiftade firman år 1813 under firmabenämningen C. Fr. Waern. Ar 1806 hade han, nittonårig, återvändt från Upsala universi-tet för att öfvertaga Billingsfors dåvarande stora järnbruk, men det betydande uppsving, som den napoleonska handelsregimen förde med sig under någon tid, förmådde honom att flytta öfver till Göteborg för att där bedrifva järn- och träexport. Hans företag lyckades, men gaf honom icke sysselsättning nog, hvarför han år 1827 inköpte Bäckefors järnbruk, Skåpefors sågverk och Baldersnäs, som af honom förskönades så, att det länge räknades
som ett af Sveriges fagraste herresäten. Hans intresse för järnhanteringens förkofran förmådde honom att tillämpa nya engelska arbetsmetoder; och han var en af dem, som först tillämpade lancashiresmidet i vårt land.

Samtidigt med bruksverksamheten fortsatte han med affären i Göteborg, i hvilken sonen Carl Fredrik redan vid 21 års ålder, år 1840, fick anställning. För öfrigt räckte hans tid äfven till kommunala och offentliga uppdrag; såsom riksdagsman var han inflytelserik.

Först år 1852 blef emellertid sonen Carl Fredrik delägare i firman, i hvilken då äfven ingick brodern Morten Edward, hvar jämte firmans namn ändrades till C. Fr. Waern & C:o. År 1855 afgick emellertid den senare ur firman, i hvilken efter faderns år 1858 inträffade död såsom delägare år 1859 upptogs grosshandlanden A. W. Melin.

Denne Carl Fr. Waern den äldres lefnadsbana tillhör i mycket hög grad det offentliga lifvet, i hvilket han redan år 1847 inträdde som riksdagsman, för att sedermera år 1870 blifva finansminister; under åren 1875—91 var han president i kommerskollegium. Under åren 1863—9 fungerade han som ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige och var den förste, som beklädde denna förtroendepost. Hans exempellösa flit lämnade honom ock tillfälle till vetenskaplig författareverksamhet och de många utmärkelser, som tillföllo honom, voro äfven ett uttryck för den mångsidiga kunskap, som han gjort sig känd för.

I firman hade år 1876 ingått hans båda söner Carl Fredrik och Peder C. Waern hvilka efter herr Melins och presidenten Wierns bortgång ombildat firman till ett kommanditbolag, som numera bedrifver en betydande export af papper och trämassa.

Axel Ramm

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.