Kvarteret Glasbjörken

Kvarteret Glasbjörken, Viktoriagatan-Storgatan-Karl Gustavsgatan-Vasagatan, är ett kvarter på Hasselbladska ängen i Vasastaden som till en början bara bestod av bostadshus.

Ritningar av fyra olika sökande bifölls 1875-76 till husen som bildar kvarterssidan mot Storgatan (nr 11-17). På handlande G. F. Engblads hörntomt nr 33 vid Landalagatan (idag Karl Gustavsgatan, adress Storgatan 17) blev ritningar till en byggnad i tre våningar, fastställda i februari 1875, bestämmande för takfotens höjd i hela husraden. Handlande Gustaf Fredrik Engblad var antingen far eller bror till Carl Engblad som grundade Göteborgs tapetfabrik. Han donerade också pengar till domkyrkans underhåll i form av en stiftelse. 1929 övertog Göteborgs Tekniska Skola (GTS) hela byggnaden. 1970 sålde de fastigheten.

Byggmästare Johan Jöns Lundström fick även han år 1875 bygglov för ett hus på tomt nr 36, hörntomten vid Öfra Magasinsgatan (idag Viktoriagatan, adress Storgatan 11), med villkor att Engblads takfotsnivå över gatan skulle följas började P.J. Rapps parkkvarter i fyra höga våningar resa sig på Storgatans motsatta sida. Sannolikt påverkad av Rapps bygge återkom Lundström sommaren 1876 med nya ritningar till ett hus i fyra våningar varvid det gamla byggnadslovet upphävdes. Vid bygget var det nödvändigt att ta hänsyn till ett hus som var under byggnad på granntomten vid Öfra Magasinsgatan (Viktoriagatan) med taklisten i nivå med grannhusets taknivå. Detta tvingade Lundström att hålla lägre rumshöjder än i de tre våningar höga husen och avstå från höga källarlokaler som kunde rymma butiker. Byggnadsnämnden medgav således att Lundströms fyra våningar inpressades under en taklisthöjd anpassad för tre våningar. Sjökapten A. W. Appelberg höll samtidigt på att uppför att hus på Storgatan 15 där taklisten följde taklistens höjd på Engblads grannhus i öster. För att undvika en drastisk brytning mellan fönsterradernas olika nivåer fick det sist uppförda huset i raden, nr 35 för A. Johanson (Storgatan 13), förmedla övergången genom trappningar i fönsterlinjerna men med Engblads och Appelbergs takfotsnivå.

Engblads hus på Storgatan 17 (hörnet mot Karl Gustavsgatan) till vänster och Lundströms hus på Storgatan 11 (hörnet mot Viktoriagatan)till höger.

Även vid den sluttande Öfra Magasinsgatan (Viktoriagatan) vidhöll staden år 1876 den fastlagda höjdprincipen så, att ritningarna till Lundströms granne på tomt 37 i söder bifölls med föreskrift att taklisten skulle vara anpassad till hörnhuset i tre våningar. Genom enstaka trappningar mellan lika höga hus i den jämnt sluttande gatan kunde en enhetlig bebyggelseskala i stadsdelen behållas.

Byggmästare A. Heres, ägare av 13:e roten 38, idag Viktoriagatan 8 (då Öfra Magasinsgatan), byggde 1877 ett hus högt ritat av Adrian Peterson. Detta höga hus med livliga fasad- och takarkitektur stod i skarp motsats till sin nybyggda granne i norr på Viktoriagatan 6 med enkel fasad i tre våningar under traditionellt sadeltak. Huset på Viktoriagatan 6 är idag Hotell Vasa och hotell har det varit under lång tid, kanske sen 1930-talet. Precis som Hotel Excelsior på Karl Gustavsgatan har det varit ett populärt hotell bland musiker och andra artister.

Granne med Heres hus i uppfördes handelsbokhållare Johan Svenssons hus på Viktoriagatan 10 med taklisten i samma nivå och putsad fasad med Carl Fahlström som arkitekt. Dessa båda hus, sammankopplade vid brandmuren mellan byggnaderna, utgjorde kvarterets mittparti bildande fond för utsikten längs Bellmansgatan (då Östra Nygatan) från väster. De brutna taken var en nymodighet på stenhusen som Heres under pågående bygge utnyttjade till att genom ändrad takstolsritning bygga bostäder på hela vinden vilket innebar att byggnaden i praktiken blev ett femvåningshus. Mot Vasagatans (Stora Allégatans) hörn trappades hushöjden upp via hyrkusken John Anderssons år 1878 uppförda fyravåningshus på Viktoriagatan 12.

Runt det obebyggda hörnet mot Stora Allégatan (idag Vasagatan) uppförde byggmästare Joachim Dähn 1878 efter arkitekt J. E. Leos ritningar två fyravåningshus, tomt 43 för egen del och nr 42 för en annan ägare, ingenjör Molin, som spegelvända dubbelhus (idag Vasagatan 22 och 20) – de första husen åt esplanadstråket i denna höjd men med konventionella sadeltak.

Därefter reste byggmästare Abraham Pehrsson på tomt nr 41 i hörnet av Öfra Magasinsgatan (idag Viktoriagatan) ett hus av samma höjd med ståtlig, särpräglad palatsfasad. Denna byggnad (Vasagatan 18), ritad av Adrian Peterson, blev 1904 säte för stadsdelens postkontor, men ersattes 1938 av ett funkishus ritat av arkitekt G. Gillermo.

Viktoriagatan, det rivna hörnhuset mot Vasagatan längst till höger.

Hasselbladska ängens sista lediga tomter, på Landalagatans (idag Karl Gustavsgatan) västra sida samt hörnet av Stora Allégatan (idag Vasagatan), bebyggdes först år 1880 med hus av olika byggmästare. Exploateringen började 1877 med Abraham Pehrssons fyravåningshus på tomt 48 (nu Karl Gustavsgatan 5), intill Engblads hörnhus mot Storgatan. I huset ligger idag Göteborgs Tekniska Institut (GTI, tidigare GTS) som skolan hyrde för sin verksamhet 1937-1961. 1962 köpte skolan fastigheten.

Byggandet fortsatte 1880 uppför gatan (dvs mot söder) med tre nya hus med samma antal våningar, likadana sadeltak och putsade fasader putsade (nr 7, 9 och 11). Trots gatans lutning höll de nya byggnadernas taklister samma linje då avtrappningen till det låga hörnhuset mot Storgatan i norr utgjordes Pehrssons tre år tidigare uppförda hus. För att göra den eftersträvade jämna taklinjen möjlig med samma våningsantal fick varje byggnad olika takhöjder med de största takhöjderna i husen nedåt backen och de minsta i huset närmast hörnfastigheten åt Stora Allégatan (idag Vasagatan). Varje hus kunde därför också få en källarhöjd tillräcklig för butikslokaler.

Adrian Peterson var den som ritade huset till byggmästare J. A. Ullgrens hus på tomt 46 (nu Karl Gustavsgatan 9). Detta hus blev 1938 ombyggt till Hotell Excelsior som öppnade 1939. Huset flankerades i norr av ett hus uppfört av byggmästare A. Johanson (Karl Gustavsgatan 7) och i söder av ett hus uppfört av byggmästare S. P. Svensson. A. Johansons hus övertogs senare också av Hotel Excelsior. 2005 stängde hotellet och åren 2006-2007 byggdes husen på Karl Gustavsgatan 7 och 9 om till bostadsrätter. Hotell Excelsior var redan från starten ett populärt hotell för artister och skådespelare .

Hotell Excelsior, Karl Gustavsgatan 9.

Det sista byggda huset i kvarteret under 1800-talet exploateringsperiod byggdes i hörnet Karl Gustavsgatan (då Landalagatan) och Vasagatan (då Stora Allégatan) år 1880. Byggmästare och arkitekt var J.E. Leo men ursprungligen köptes tomten av byggmästaren Joachim Dähn år 1877.

Hörnhuset Vasagatan-Karl Gustavsgatan
1923

Andra källor:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.