Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Treutiger

Apoteket Enhörningen

Det första apoteket i Göteborg startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. Den förste apotekaren hette Kilian Treutiger. 1681 tog Treutigers svärson Andris Schwarz över. Hans fru Anna Maria Treutiger överlevde honom och gifte om sig med apotekaren Johan Jacob Ermersch, som övertog apoteket och fastigheten.

Vid den stora eldsvådan 1721 ödelades apoteket. Ermersch hade inte råd att återuppbygga apotekshuset. Han sålde tomterna till svärsonen (mågen) Martin Andreas Bauch, som byggde ett nytt apotek, kallat ömsom Enhörningen, ömsom Lilla Apoteket (till skillnad från Apoteket Kronan som kallades Stora apoteket). Denne lät bygga ett nytt hus. Bauch var vetenskapligt intresserad och skänkte Carl von Linné diverse insamlade kuriositeter vid dennes besök 1746. Den världsberömde kemisten Carl Wilhelm Scheele gjorde sina läroår (1757-65) på Enhörningen. Han ville själv efter utbildning i Stralsund gör praktik hos Bauch, sannolikt då hans bror tidigare arbetat på apoteket i Göteborg.

1765 köpte apotekaren Casper Sasse apoteket. Han var gift med en dotterdotter till Bauch, Anna Elisabeth Meister. Som änka sålde hon apoteket och fastigheten till Carl Magnus Palm.

Porten till Apoteket Enhörningen

Porten till Apoteket Enhörningen från ritningen.

1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar utförda av C.J. Weinberg för ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg. Den är försedd med anteckningar om apotekare Palm, gjorda 1892 i Norrköping av Edvard Ringborg, en sonson till Palms halvsyster, som var gift med en handlande i den staden. Troligen har ritningen då överlämnats till stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritningsfasaden är reproducerad i Gun Schönbecks bok Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900 s 63 (utgiven av Region- och Stadsarkivet 2004), men det finns även en planritning. Apoteket låg i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det fanns provisorns rum. Till vänster fanns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. Bild 1 är en förstoring av fasadritningen. En trappa upp var paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.

Södra Hamngatan 13

Huset i mitten är Södra Hamngatan 13, apoteket Enhörningen

Enligt Edvard Ringborgs anteckning var Palm född i Norrköping 1774 och dog 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit han flyttade sedan han sålt apoteket 1830. Sistnämnda år tog apotekare Arvid Henrik Grén över verksamheten. Alfred Ferd. Holmberg övertog apoteket och fastigheten år 1859.

Faktura från apoteket Enhörningen

Faktura från Apoteket Enhörningen

Den eleganta enhörningen syns på apotekets räkningar till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg, bevarade i arkiven hos Region- och Stadsarkivet. Från 1868 innehades Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startade en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som varit många barns skräck.

Björkbom ställde ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Fakturan 1895 omtalar att maltextraktet blev prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö.

1895 hade apoteket ny innehavare C G H Thedenius, som fortsatte att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik. Enhörningen låg kvar på Södra Hamngatan 13 till 1915, då det flyttades till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Thedenius var ägare fram till 1921. Apoteket finns inte kvar numera, och Södra Hamngatan 13 revs i slutet av 1970-talet.

Källor: Olga Dahl, Gbg tomtägare 1837-1807, Göteborgs Regionarkiv (den andra halvan av texten är hämtad därifrån, något redigerad, förkortad och med licens CC-BY-SA-3.0).

Advertisements

Drottningen

Byggt på varvet Viken, 542 läster, 20 kanoner, 150 personers besättning.

1:a resan, till Indien och Kanton, 21/2 1798 – 27/10 1799

Kapten: Eric Nissen
Superkargörer: Peter Schenling, Carl E:son Malm

Anders Ljungstedt var assistent på Drottningen och blev senare 3:e superkargör i Kanton.

Sannolikt var dettänkt att dett skepp skulle eskorteras av ett militärt fartyg, fregatten Fröja, från St. Helena:

Fregatten Fröja afgick derefter med konvoj till Mallaga, samt vidare till Marseille, dit den anlände den 7 Februari 1799, öfverförde derifrån till Algier, i början af Mars, Svenska general-konsuln Skjöldebrand, och anlände till Mallaga den 4 April. Sedan chefen här emottagit befallning att afgå till S:t Helena, för att derifrån hem-konvojera en från Ostindien förväntad ostindiefarare, afseglade fregatten ifrån Mallaga den 24 Maj, och ankom, efter en långsam resa, till S:t Helena, hvarest underrättelse erhölls, att den väntade ostindiefararen redan hade passerat åt Europa, hvarföre kapiten Lychou seglade åt Sverige, och ankom den 6 November till Götheborg, der fregatten Fröja upplades.

2:a resan, till Kanton, 7/5 1800 – 7/4 1802

Kapten: Carl Gustaf Treutiger, utresan, Jöran Gegerfelt, hemresan
Superkargör: Petter Roempke

3:e resan, till Kanton, 8/1 1803 – (10/1 1803)

Kapten: Friedrich Adolph Shierman
Superkargör: Anders Siberg

Förliste under resans första natt på Humberön vid Arendal i Norge.

Götheborg (II)

Götheborg_IITroligen byggt på varvet Viken med Johan Fredr. Roempke som skeppsbyggmästare. Enligt vissa uppgifter dock byggt på Gamla varvet. De två varven var grannar. 530 läster, 20 kanoner med 170 personers besättning.

1:a resan, till Kanton, 2/2 1788 – 13/5 1790

Kapten: Pehr Tranchell
Superkargörer: Georg Johan Conradi, Joh. Leon. Törngren

2:a resan, till Bombay och Kanton, 13/11 1791 – 12/6 1793

Kapten: Carl Gustaf Treutiger
Superkargörer: Peter Schenling, Joh. Leon. Törngren

3:e resan, till Kanton, 5/12 1795 – 8/3 1796

Kapten: Carl Gustaf Treutiger
Superkargör: Sebastian Heegg

Förlist vid Kap på utresan.

Hoppet

Byggd på varvet Terra Nova. Om 280 läster, med 28 kanoner och 130 personers besättning.

1:a resan, till Kanton, 26/1 1748 – 11/7 1749

Kapten: Erik Moreen, ersatt med Fredr. Pettersson
Superkargörer: Henrik König, Daniel Krüger, William Chambers, David Sandberg

Resan skildrad av C.H. Braad.

Restider enligt Braad:

26/1 avseglar från Göteborg
25/2 anländer till Cádiz efter 30 dygn
28/3 avseglar från Cádiz
5/5 passerar ekvatorn
15/6 rundar Kap efter 69 dygn från Cádiz
22/7 siktar Java efter 116 dygn från Cádiz
21/8 ankrar på Kantons redd efter 208 dygn från Göteborg
30/1 avseglar från Kanton efter 162 dygn
6/4 rundar Kap efter 66 dygn från Kanton
23/4 anländer till S:t Helena
2/7 går in Engelska kanalen
10/7 siktar Norge
11/7 anländer till Göteborg efter 162 dygn från Kanton

Exempel på löner från resan

Befattning, Månadslön i dlr smt, Privilegiepengar i dlr smt

Kapten 100, 8 000
Timmerman 48, 1 500
Skeppspräst 24, 600
Hovmästare 20, 200
Matroser 12-20 40-60

Resan beskriven av Christopher Henric Braad som var skeppsskrivare ombord. Också i skeppsjournalen och i en sjöjournal skriven av tredjestyrmannen Simon Ruuth.

Alla Braads skrifter från resan med Hoppet 1748-49

2:a resan, till Kanton, 20/12 1751 – 9/6 1754

Kapten: Carl Johan Treutiger
Superkargörer: Christian Tham, Carl Kåhre, Jacob Paulin, Dougald Campbell

Efter Ostindiska Kompaniet

Fartyget Hoppet såldes av Ostindiska Kompaniet. Sannolikt till ett partrederi för 1759 ägs skeppet av Sahlgren, Wilson & Bagge, Paul Skoling och N. Matson (N. Matzen).

Cronprinsessan Lovisa Ulrica

Endast för medlemmar

Drottningen af Swerige

Byggd i Stockholm, På 387 läster med 30 kanoner och 130 mans besättning.

1:a resan, 10:e expeditionen, till Kanton, 10/1 1742 – 25/7 1744

Kapten: Peter von Utfall
Superkargörer: William Elliot, James Adam Coppinger, Peter Teodor König, Nicolas Heegh

Totalt fanns det 24 intressenter som satsade pengar i expeditionen. Totalt satsades enligt vissa uppgifter 731 121 dlr smt varav Colin Campbell, Hugh Campbell, Niclas Sahlgren och Charles Pike satsade totalt 633 921 dlr smt. Enligt en annan källa satsade Pietro de Prolis änka i Flandern 75 841 dlr smt, den flamländska handelsmannen Urbano Arnold 7 254 och superkargören Michel Verbeke 23 184. Uppgifterna stämmer inte överens och kommer från två olika källor (Sven T. Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, 1974 och Christian Konincx, The first and second charters of the Swedish East India Company 1731-66, 1980). Sannolikt är totalsumman för liten.

Knappt fjorton dagar efter utresan stötte fartyget på en klippa vid norska kusten, vid Långsund. Reparerades där för drygt 40 000 dlr smt och fick ny rigg. Försäkringen betalade en fjärdedel av beloppet. På det insatta kapitalet lämnades en utdelning av 105 %. Därutöver avsattes en reservfond på 167 863 dlr smt. Te inbringade 1 700 323 dlr smt vid auktionen.

Exempel på pacotill, namn, dlr smt

1:e superkargör William Elliot, 101 266
3:e superkargör Peter Theodor König, 22 830
4:e superkargör Nicholas Heegh, 19 999
1:e kapten Peter von Utfall, 22 935

2:a resan, 13:e expeditionen, till Kanton, 9/1 1745 – 12/1 1745

Kapten: Carl Johan Treutiger
Superkargörer: William Elliot, Peter Teodor König, Alexander Ross, Charles Bratt

Förliste invid Shetland under utresan den 12/1 1745. Gick under tillsammans med Stockholm:

The Stockholm floundered and was lost off Braefield, Dunrossness – nothing now remains of the ship.

The Drottningen af Swerige continued and her captain made the decision to run for the safety of Lerwick.

Unfortunately, as she came into sight of safety, she struck a rock and foundered just hours after the Stockholm.

All the crew from both vessels made it to shore safely.

Under the command of Captain Carl Johan Treutiger, the Drottningen af Swerige of 147 ft and 950 ton, carried 130 men and boasted 32 guns.

Built in Stockholm in 1741 for £12,500 – over £1million today – she was the largest vessel in the company’s fleet. She was a trading vessel to China for the Swedish East India Company.

The Drottningen af Swerige was partially loaded, en route to Cadiz (Spain) for more supplies before heading to Canton in China.

Efter skeppsbrottet blev bara en mindre del av lasten bärgad:

The next morning only scattered wreckage could be seen along the shore of the South Ness of Lerwick. The salvage goods recovered were sold at roup and are listed in the papers of the Vice-Admiral Court; little of the cargo was recovered.

In view of the presence of lead bars (used as ballast), the salvage of the Drottningen was attempted by William Elliot, Robert Hunter and Co, the (French) Eschauzier Brothers and George Innes and Co. During the summer of 1746, Robert Hunter and George Innes recovered 154 and 266 bars or pigs of lead respectively, while the Eschauziers recovered 1330 leads bars, four anchors and a gun of unstated size, all the property of the Swedish Asiatick Co.

The premium for the insurance of the Drottningen was only paid on 30 April 1745, the Royal Exchange Insurance in London paid out to the extent of 90% of the loss in November of the same year. Neither the captain (Carl Johan Treutiger), the first pilot (Carl Gustaf Lehman) nor the supercargoes were held to blame, and all made further voyages for the company.

En av de mer kända personerna i besättningen på Drottningen av Swerige var Carl Gustaf Ekeberg som mönstrat på som tredjestyrman:

Första mötet med Ekeberg som botaniker och upptäckare av naturen får vi år 1745 när Ekeberg mönstrade på skeppet Stockholm som tredje styrman. Denna resa skulle få ett kort och snöpligt slut, då skeppet tillsammans med systerskeppet Drottningen av Sverige led skeppsbrott vid ”Hitland” (Shetlandsöarna). Kapten Ekeberg blev kvar på Shetlandsöarna i tre månader och gjorde där intressanta iakttagelser av naturen och invånarnas levnadsförhållanden. 31 år senare kommer Ekeberg att upprätta ett detaljerat sjökort över Shetlandsöarna.

Ossian Treutiger

Carl Ossian Harald Treutiger, född 6 maj 1922 i Göteborgs Karl Johans församling, död 20 oktober 2002 i Göteborgs Annedals församling, var en svensk företagsledare.

Treutiger var son till företagsledaren Harald Treutiger och Irma Bäcksin. Efter studentexamen 1942 studerade han vid Handelshögskolan i Göteborg och tog examen (DHG) där 1947.

Ossian Treutiger var från 1948 gift med Harriet Hast (1927–2007), dotter till disponenten Otto Hast och Edith Willner, och andra gången från 1964 med Inger Tennman (född 1934), dotter till möbelhandlaren Bertil Tennman och Ester Olsson. I första äktenskapet föddes barnen Carin och Helena (födda 1948), Richard (född 1951) och Harald Treutiger (född 1956).

Han kom till Oscar Bäcksins Färg AB 1948, där han först var disponent och från 1955 verkställande direktör samt från 1964 styrelseledamot. Han blev direktörsassistent vid kemisk-tekniska gruppen AB Bonnierföretagen 1958, fortsatte som verkställande direktör och styrelsesuppleant i Cirrus AB 1960 varefter han innehade motsvarande befattning hos Överman AB från 1963 där han från 1964 även ingick i bolagsstyrelsen. Åren 1948 till 1958 hade han olika kommunala uppdrag i Göteborg.

Text delvis från Wikipedia.

Treutiger – kaptener i ostindiska kompaniet

Del 20 av 36 i serien Ostindiska kompaniet

Kilian Treutiger (1611-75) föddes i Ostfriesland. Han tjänstgjorde som gesäll hos apotekare Philip Schmidt i Stockholm i slutet av 1630-talet och som sådan medföljde han hovet till Nyköping, då drottning Christina vistades där dec 1639 – maj 1640 på grund av pestens våldsamma härjningar i Stockholm. Tillstånd att öppna apotek i Göteborg erhöll han i augusti 1642 av magistraten. Detta apotek, som var Göteborgs första, erhöll namnet Enhörningen.

Apotekaren Kilian Treutiger var gift med Anna Stuart, dotter till Thomas Stewart (även stavat Stuart, Stuardt, Styfwert), rådman i Nylöse och mellan 1621 och 1630 (eller 31) också rådman i Göteborg. Dennes hustru, Margareta Pedersdotter gifte efter mannens död om sig med Petter Bursie (1575-1645). Näre Petter Bursie dog blev Kilian Treutiger förmyndare för hans barn Thomas Bursie, Catharina Bursie, Petter Bursie och Johan Bursie.

Anna Maria Treutiger (1666-1718), Kilian Treutigers dotter, var gift med apotekare Andreas Schwartz (1647-95), som övertog apoteket, sedan privilegiet hade överflyttats på honom. Vid dennes död gifte hon om sig med apotekare Johan Jacob Ermersch (-1722) som övertog apoteket. Andreas Schwartz och Anna Maria Treutiger hade sönerna Kilian Schwartz och Anders Schwartz. Den förstnämnde blev rådman i Göteborg. 1722 övertogs apoteket av Martin Anders Bauch (1693-1766), från Güstrow i Mecklenburg. Bland hans apotekselever i Göteborg fanns kemisten Carl Wilhelm Scheele. Martin Anders Bauch var gift med Maria Elisabeth Ermersch (1699-1729), dotter till Johan Jacob Ermersch och Anna Maria Treutiger, i sitt första äktenskap. De fick 6 barn. Han gifte om sig med Anna Elisbeth Faber (1691-1754). De fick inga barn.

Kilian Treutiger hade många barn. Två av dem, Johan Treutiger och Paul Treutiger adlades Tigerfelt. Ingen av dem introducerades på Riddarhuset och det är oklart om nutida personer med detta namn härstammar från dem eller inte.

Sonen Carl Gustaf Treutiger var gift med Märta (Margareta?) Magdalena Unge (1690-1772). Han hade minst två söner, Gustaf Peter Treutiger (1718-69) och  Carl Johan Treutiger (1712-71).  Carl Johan Treutiger arbetade för Ostindiska kompaniet under ett antal år. Han var kapten på två besvärliga resor, dels på Drottningen af Sverige som gick under vid Shetland på utresan 1745 och på Hoppet under en resa som tog nästan 3 år, 1751-54. Dessemellan var han kapten på Cronprinsessan Lovisa Ulrica som genomförde en resa till Kanton 1746-47. Efter detta tycks han ha blivit anställd i den svenska flottan och blev så småningom överstelöjtnant.

Carl Johan Treutiger var gift med Anna Catharina Bahr och hade minst 3 barn,Carl Gustaf Treutiger (1748-1808) som var kapten i Ostindiska kompaniet, Christian Ulric Treutiger (1750-1809), militär som fadern, och Sophia Magdalena Treutiger (1751-1819) som var gift med Jacob Mannerstråle.

I motsats till Carl Johan Treutiger genomförde Carl Gustaf Treutiger tre helt vanliga resor som kapten till Kanton. På en resa angjorde man också Bombay. Två av resorna var på skeppet Götheborg (II), nämligen 1791-93 och 1795-96. Den sista resan som kapten var med Drottningen 1800-1802 men då var han kapten bara på utresan.

Den nutida TV-mannen Harald Treutiger är ättling till de Treutigers som var kaptener i Ostindiska kompaniet. Alla personer med namnet i Sverige härstammar från Kilian Treutiger.

Läs mer: GP12GT12HDCG Ekeberg,