Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

A.J.G. Bissmarck & Co

Del 3 av 18 i serien Sveriges handel och industri

År 1870 den 1 :ste Okt. öppnade Ingeniör A. J. G. Bissmarck under ofvanstående firma, i Pustervik en affärsverksamhet omfattande Rörläggeri, Mekanisk Verkstad och Armaturfabrik och som uppfyllde ett då länge kändt behof, emedan den innefattade åtskilligt hvarmed de äldre verkstäderna icke sysselsatte sig.

I främsta rummet sysselsatte den sig med gas-, vatten-, aflopps-, ång-, och ringledningar jämte elektriska ledningar af flere slag, och i andra rummet med installering och montering af åtskilliga belysnings- och andra anordningar såväl inom hemmen som i nybyggnader, fabriker, bryggerier etc.

Tack vare de omständigheterna, dels att Göteborgs Vattenledning från Delsjön anlades samtidigt, och dels den då rådande lifliga byggnadsverksamheten, tog affären genast en god fart och blef snart utan jämförelse den största inom rörläggeriet i staden samt förvärfvade sig rykte för omsorgsfullt utförda och varaktiga arbeten.

År 1872 ingick mekanikus O. R. W. Malmborg, gammal fackman i yrket, såsom kompanjon i firman, i hvilken sedermera efter Herr Malmborgs död 1893 ingick stiftarens broder Fredrik Bissmarck, som, efter praktik i utlandet, flera år varit anställd i firmans tjänst.

Sedan den gamla verkstaden, oaktadt flere utvidgningar i angränsande fastigheter, visat sig vara alldeles för liten, inflyttade firman 1900 i sin då inköpta tomt vid 3:dje Långgatan, som bebyggdes och apterades till verkstad och där firman för närvarande sysselsätter omkring 130 arbetare.

Firman utför, med biträde af tekniskt och praktiskt bildade ingeniörer och verkmästare samt en duglig och bepröfvad arbetarestam, förutom alla inom rörläggerifacket förekommande arbeten, äfven anordnande af badinrättningar, fontäner, ölserveringsapparater, klosetter, lifbargare vid eldsvådor m. m. samt alla slags bleck- och kopparslageriarbeten och har den betydligt uppdrifvit sin metallfabrikation.

Firman har äfven uttagit flere patenter på badinrättningar, kranar, lifräddare etc., som dess innehafvare själfva uppfunnit; och det goda anseende den förvärfvat sig torde i icke ringa mån bero därpå, att den icke blott monterar, utan äfven själf förfärdigar en mångfald tillbehör till sina leveranser.

Till flere andra platser har firman sträckt sin verksamhet och kan påpekas den nyligen fullbordade och erkändt väl lyckade anläggningen af vattenledningen i Kongsbacka samt det nya badhuset därstädes.

För sina utställningar af badinrättningar, bryggeriutensilier, m. m. har den vunnit flere pris, såsom silfvermedalj i Göteborg 1883, i Malmö 1881, i Göteborg 1891 både vid Industri- och Bryggeriutställningen samt diplom af Hortikulturens Vänner 1894. I Wien 1873 erhöll den då unga firman sin första förtjänstmedalj.

Firman innehar, förutom artiklar af egen tillverkning, äfven ett välförsedt lager af alla slags gas-, vatten- och ångrör, koppar-, mässings- och blyrör, elektriskt materiel, gasbelysningsapparater med tillbehör, samt gaskaminer, gasspisar etc.

Axel Ramm

Serienavigation<< Eriksbergs Mekaniska Verkstads ABA. Selander & Söner >>
Advertisements

One Response to A.J.G. Bissmarck & Co

  1. […] Läs också: A.J.G. Bissmarck & Co […]

Kommentera