Släkten Broström

Släkten har definierats som ättlingar till Dan Broström (d.1925) och dennes syster Elin Jansson samt ättlingarnas makar och makor. Tillgångarna i Ann-Ida Broströms stärbhus har medräknats i ägargruppens tillgångar. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 165 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av stärbhuset och två personer. Några stiftelser av betydelse finns inte. Gruppen är företrädd i Skandinaviska Bankens styrelse.

Släkten Broströms ägarintressen är nästan helt koncentrerade till företag, som bedriver rederi- och varvsrörelse samt därmed nära sammanhängande verksamhetsgrenar (tabell 4:8). Det enda större undantaget är aktieposten i ESAB, som förvärvades under 1950-talet. Varvsindustrin tillhör ESAB:s viktigaste avnämare. I samband med att ESAB år 1965 köpte Aseasvets AB erhöll även ASEA ett 25-procentigt minoritetsintresse i ESAB. Samma år förvärvade Tirfing (via Eriksberg) en aktiepost i Gunnebo Bruks AB – också ett företag, som är leverantör till varv och rederier. Denna aktiepost motsvarade 22 procent av totala röstetalet i Gunnebo Bruk år 1966.

Av övriga förändringar kan nämnas att Tirfing i slutet av 1950-talet avvecklade återstående intressen i Götaverken, år 1963 (via Eriksberg) övertog hälften av aktierna i Uddevallavarvet enligt särskilt avtal med staten och år 1965 förvärvade rederiföretaget AB August Leffler & Son med dotterbolaget Rederi AB Jan. Vidare innehade ägargruppen år 1966 en mindre aktiepost i det nybildade Investment AB Skansen Lejonet, som köpt ett antal företag i stenindustrin. Beträffande varven bör observeras att Förvaltnings AB Gilius (vari gruppen fortfarande äger en mindre post) innehar 37 procent av Götaverkens aktiekapital.

Tabell 4:8 Släkten Broströms ägandeintressen medio 1963*, antal anställda i Sverige 1960

A. Företag, vari gruppen har majoritetsintresse

1. Ångfartygs AB Tirfing (65%), 10 241 (A)
—- AB Svenska Amerika Linien (A)
—- AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (F)
—- AB Svenska Orientlinjen
—- Eriksbergs Mek. Verkstads AB

B. Företag, vari gruppen har ett dominerande minoritetsintresse

1. Elektriska Svetsnings AB (ESAB), 2 322 (A)

C. Företag, vari gruppen har ett starkt minoritetsintresse

1. Rederi AB Svenska Lloyd, 1 324 (A)
(12%, i huvudsak via Tirfing)
2. Park Avenue Hotel AB, 350
(26% via Tirfing)
—————————————-
Summa för C: 1 674

D. Företag, vari gruppen tillsammans med annan ägargrupp har majoritetsintresse eller dominerande minoritetsintresse

1. Rederi AB Motortank, 71
(Tirfing och Wallenberg äger vardera 50%)
2. Uddevallavarvet AB, 3 573
(Tirfing och staten äger vardera 50%)
—————————————-
Summa för D: 3 644

E. Företag, vari gruppen har ett begränsat minoritetsintresse

1. Förvaltnings AB Gilius, –
(8% via Tirfing)
2. Svensk Interkontinental Lufttrafik (SILA), – (F)
(17% via Tirfing)
3. Rederi AB Göteborg-Fredrikshavn-linjen, 155
(25% via Tirfing)
4. Försäkrings AB Atlantica, 38 (A)
(6% via Tirfing)
—————————————-
Summa för E: 193

Summa A+B+C+D: 16 881

Summa A+B+C+D+E: 17 074

Koncentrationsutredningen V (SOU 1968:7)