Ramm om Göteborgs Enskilda Bank

År 1824 hade en riksbanksfilial inrättats i Göteborg. Men då handelsomsättningen från början af 1840-talet blef allt större och då man liksom kände i luften, att en tid af utveckling stundade, började under slutet af år 1846 en del framstående medlemmar af Göteborgs samhälle att Läs mer …

Lindelöf, Brunius & Co AB

Man har ofta, och med skäl, klagat öfver att Sveriges direkta transmarina handelsförbindelser varit allt för få. Göteborg har ju alltid varit Sveriges förnämsta exportstad och många gamla firmor med lysande affärsförbindelser upprätthålla kraftigt detta anseende. Men härmed bör ock förenas nya intressen och sträfvanden Läs mer …

Aktiebolaget Edv. Skagerlind & Co

År 1881 bildade Edv. Skagerlind en firma Edv. Skagerlind & Co., med kontor S:t Eriks Torg n:o 3, i hvilkens namn efter den tidens sed äfven upptogs tillägget ”& Co.”, oaktadt ingen annan delägare än stiftaren fanns; anledningen till detta då allmänna bruk var, att Läs mer …

Handelsaktiebolaget J. D. Ericson & Co

Den i september 1877 bildade hrr Jan W. Peterson och J.D. Ericson ett bolag under firma J. D. Ericson & Co. i syfte att bl. a. bedrifva affärsverksamhet inom kolonialvarubranchen, men i främsta rummet att importera spannmål, jämte råg och hvetemjöl. I början af 1890-talet Läs mer …

Nordström & Tinggren

Firman Nordström & Tinggren startades den i Januari 1893 af C. I. Tinggren och Albert Nordström i Göteborg, hufvudsakligast för fortsatt bedrifvande af generalagenturen för Fiskeby pappersbruk, som den förre förut ensam innehaft i många år. Efter ett års förlopp afgick genom vänlig öfverenskommelse Tinggren Läs mer …

John Lyon & Co

Bland de personer af främmande nationer, som upptogos i den nyupprättade staden Göteborg, märkas äfven skottar, visserligen icke synnerligen talrika till antalet, men af dess mera framstående art. Främst märkes den adliga släkten Macklier (Maclean) och vidare Spalding, Sinclair, Kinnaird, Hepburn, Kennedy och Hitchens. Under Läs mer …

Göteborgs Gummibolag

Kautschukens historia, säger en författare, och kautschukens användning utgör ett af de intressantaste och lärorikaste kapitlen i industriens historia. Det finns intet annat ämne, som från ett oansenligt, föga begagnadt, nästan värdelöst föremål så hastigt blifvit ett nästan oumbärligt behof och hvars bearbetning så snart Läs mer …

Janson, Johnson & Co

Sedan ostindiska kompaniets dagar har Göteborg varit hufvudsätet för den svenska kolonialvaru- och specerigrosshandeln och det har sålunda gamla traditioner att upprätthålla inom detta fack. Men hvilken betydande förändring har icke smaken genomgått under den tidrymd, som förflutit, sedan ostindiska kompaniet stod i sitt flor! Läs mer …

Göteborgs Vin-Importbolag

Med början af år 1892 trädde Göteborgs Vinimportbolag i verksamhet, med syfte att bedrifva partiförsäljning af viner, bränvin och spirituösa. Stiftare och grundläggare var hr Bror Hertz, som fortfarande är dess chef och ägare, ehuru i firman snart torde komma att ingå äfven hr Eric Läs mer …

Ramm om Clarholm & Bergman

Det måste kännas egendomligt för den, som varit med om stiftandet af en firma, att se, huru mycket som förändrat sig på en jämförelsevis kort tid inom den affärsbransch firman bedrifver. Så torde ock vara förhållandet med en af grundläggarne af Göteborgs äldsta grosshandelsaffär i Läs mer …