John E Olson

John E OlsonJohn Edvard Olson föddes den 4 feb. 1849 i Majorna, Carl Johans församling och dog den 31 juli 1937 där. Son till sjökaptenen och skeppsredaren Benjamin Olsson och Josefin Elisabeth Edel.

Gift den  29 nov 1877 i Majorna, Carl Johan, med Hilma Sofia Nilsson, född 15 mars 1856 och död 31 maj 1905 , dotter till handlanden och redaren Torbjörn (Theodor) Nilsson och Wilhelmina Sofia Gysander.

Elev vid Lägre elementarlärov i Göteborg, kontorspraktik i firma Edvin Leffler,  anställd vid Gbgs och Bohus läns sjöassuransförening 1865 och senare vid Sveriges ångfartygs assuransförening. Språkstudier och mäklarpraktik i Frankrike och England 1868–69, kontorist i firma Eugen Jacobi & Co i Göteborg 1870–73 och  i firma Ludvig Levisson & Co 1873–77.

Grundare och ägare av agentur- och speditionsfirman John E Olson & Co 1877, från 1880 bedrev firman även rederiverksamhet genom att en andel i ett skepp med hemhörighet på Orust köptes. Firman hade sitt kontor i samma hus som Olson också bodde i, Den Olssonska gården i Majorna.

Olson expanderade genom att bilda partrederier och köpa begagnade segelfartyg billigt. Vid faderns död 1886 övertogs dennes skepp. Tillsammans med G.D. Kennedy köpte han år 1893 5 större segelfartyg från Rederi AB Örnen som var under avveckling. Kennedy var huvudägare i de 5 skeppen, men John E Olson var huvudredare. Efter köpet hade firman 20 fartyg med ett samlat tonnage på 10 500 ton.

Firman ombildades till aktiebolag år 1900. 1903 ägde bolaget och John E Olsson 14 segelfartyg och 2 ångare om total 9 500 nettoton. Kring 1914 var dock segelfartygsrederiet avvecklat.

Istället bildade han år 1914 Rederi AB Transport för att driva sjöfart med ångfartygt. Detta bolag avvecklades dock redan 1917, men han startade ytterligare ett antal rederiföretag.

Ledamot av kyrkorådet i Carl Johans församling 1889–1920, av kyrkofullm 1890–1919, av kyrkonämnden 1891–1920 varav som ordförande 1908–20. Vidare ledamot av styrelsen för svenska avdelningen av Nordisk Skibsrederforen 1896–1918, av Handels- och sjöfartskommittén i Gbg 1896–1933 varav som ordförande 1926–33, led av stadsfullmäktige i Gbg 1897–12,

Ledamot i styrelsen för Rederi AB Transport 1897–17, i styrelsen för John E Olsons Rederi AB 1900–14, av drätselkammaren i Gbg 1904–14, i styrelsen för Trafik AB Arendal 1909–20, i styrelsen för Sveriges allmänna sjöfartsförening 1911–15 samt ledamot av styrelsen för ett flertal andra företag, föreningar och stiftelser.

I Nautiska föreningen tog John E Olson 1903 initiativet till att en kommitté tillsattes för att utarbeta förslag till ett statligt rederi för ett kombinerat skol- och fraktfartyg. Förslaget kom inte till utförande men ledde fram till att skolskeppsföretaget Rederi AB Navigatör bildades för utbildning av befäl. Olson innehade aktiemajoriteten och blev bolagets VD.

Manskapsutbildningen hade för sin del länge diskuterats inom Sjömannasällskapet, och 1911 fick Olson uppdraget att göra slag i saken. Sällskapet hyrde hans brigg Benjamin, som redan samma sommar tjänstgjorde som seglande sjömansskola. Verksamheten pågick till 1916 då den fick avbrytas på grund av minfaran.

Fartyg ägda av John E Olson

Albatross, 1893-, ägdes ihop med G.D. Kennedy. Köpt från Rederi AB Örnen, förlist
Benjamin, brigg, använt som skolfartyg 1911-16
Condoren, 1893-, 1 160 registerton, ägdes ihop med G.D. Kennedy. Köpt från Rederi AB Örnen
Disa
Gamen, 1893-, ägdes ihop med G.D. Kennedy. Köpt från Rederi AB Örnen
Gladan, 1893-, ägdes ihop med G.D. Kennedy. Köpt från Rederi AB Örnen
Gripen, 1893-, ägdes ihop med G.D. Kennedy. Köpt från Rederi AB Örnen, försvann under 1:a världskriget
Mentor, 1886-1910, byggd 1876, ägdes tillsammans med bröderna. Ägdes av hans far Benjamin Olsson 1879-86. Såld till Råå år 1910. Förliste i Blekinge skärgård 1917.
Paul, 1886-88, brigg byggd i Luleå 1854. Köpt från Luleå av fadern Benjamin Olsson år 1873. Såld till Häverö. Upphuggen 1899.
Teodor
Trifolium

Källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1919-22, John Murray, G.D. Kennedy, 2016 och Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963