Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

D.E. Sandberg

Göteborgs ångbageri och Göteborgs Ångkvarns A.B. grundades den
28 december 1874 av den framstående göteborgsköpmannen D. E.
Sandberg och ledes nu av hans son, disponenten Richard Sandberg.

Grundläggaren, Damianus Evald Sandberg, föddes den 25 juni 1835
på Nya varvet, där fadern var pistolsmedmästare vid flottan. Sedan han
genomgått skeppsgosseskolan å Nya varvet och Handelsinstitutet i Göteborg, kom unge Sandberg till Rosenlunds spinneribolags kontor, varest han så småningom under många år arbetade sig upp från lägre till allt högre och mera ansvarsfulla platser. Han vann direktörens och principalenstillit och förtroende i hög grad. Efter någon tids tjänstgöring som kassör på kontoret befordrades Sandberg till firmans reseombud inom landet.

I denna sysselsättning fick han tillfälle att ådagalägga nya sidor av sin duglighet och praktiska affärsförmåga. Han utvecklade en omfattande verksamhet och ansågs allmänt såsom en av den tidens bäste och förnämste resande. Vart han kom vann hans öppna och redbara väsen allas sympatier.

År 1864 etablerade sig Sandberg som egen köpman i Göteborg. Han började, såsom den goda seden då var, i liten och anspråkslös skala en handel med garn och vävnader. Affären utvidgades mer och mer, och det redliga och oförtrutna arbetet lönades inom kort med en tryggad ekonomisk ställning *för den unge driftige köpmannen. Men han vilade ej på vad han vunnit — han ökade ytterligare sina handelsartiklars antal med mjöl och kolonialvaror, som han i allt mer stigande omfattning importerade.

Under sysslandet med dessa importaffärer vaknade hos honom tanken att det mjöl landet behövde likaväl skulle kunna malas här som i utlandet. Tanken blev verklighet. Med hjälp av danskt kapital grundade Sandberg, som ovan sagts, Göteborgs ångbageri och anlade Göteborgs ångkvarn, en av de första dylika i Sverige. Även i Malmö och Köpenhamn hade firman ångkvarnar, men år 1883 skildes Köpenhamns- och Malmökvarnarna från den i Göteborg, vars disponent och nästan ende ägare Evald Sandberg blev. Han skötte denna industris alla affärer ensam till sin död.

Över rosor gingo dock icke alltid Sandbergs steg. Som varje annan hade han på sin bana motgångar, svårigheter och bekymmer. Men han mötte dem med lugn kraft och bar dem med jämnmod. Själv hjälpsam mot andra fick han även, då det mest behövdes, röna hjälp tillbaka och detta ofta på ett storartat sätt.

Offentliga värv sökte Sandberg aldrig. Han hade dock varit en framstående medlem av Göteborgs börs och en nitisk ledamot i Hantverks- och Industriföreningen. Han var vänfast och hjälpsam som få, enkel och anspråkslös, heter det i hans eftermäle. Mot sina underlydande var han god och human. Med ett öppen-hjärtligt sätt förenade han den karaktärens fasthet, som kom honom att aldrig svika ett givet ord, den redlighet i handel och vandel och den skarpa affärsmannablick, som gjorde honom till en av vår stads på sin tid mest bemärkte köpmän.

D. E. Sandberg avled den 22 april 1894.

Det hus, vari affären har sitt kontor, uppfördes på sin tid av göteborgsköpmannen Philip Welin — född 1825, död 1907 — och äges nu av
ångkvarnsbolaget.

CRA Fredberg

Advertisements

2 Responses to D.E. Sandberg

  1. […] 1860-talet etablerade sig här i Göteborg handlanden D. E. Sandberg för försäljning af spannmål och mjöl, och han var egentligen den förste i vår stad,som i […]

  2. […] 1860-talet etablerade sig D.E. Sandberg som spannmålshandlare i Göteborg. år 1875 grundade han Göteborgs Ångbageri AB tillsammans med […]

Kommentera