Kvarteret Granen

Kvarteret Granen, Viktoriagatan-Vasagatan-Karl Gustavsgatan-Engelbrektsgatan I Vasastaden, bebyggdes på 1880-talet. I kvarteret låg tidigare landeriet Ulriceberg. Kvarteret var ännu obebyggt i början av 1880-talet trots att tomterna var utlagd. Det tycks dock som om byggmästarna fann tomterna för små och på initiativ av arkitekten J.E. Leo Läs mer …