Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Mary Wijk

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson, Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg

Mary Wijk

Mary Wijk

Stiftelsen Fru Mary Wijks, född Dickson,  Hjälpfond för sjuksköterskor i Göteborg bildades 1915 till följd av ett testamentariskt förordnande 1911 av Fru Mary Wijk. Mary Wijk (1854-1911) var dotter till Edward Dickson och Isobel Gordon  samt gift med Ivar Wijk (1841-1911).

Stiftelsens verksamhet består av att bevilja bidrag till ekonomiskt behövande sjuksköterskor, som varit eller är verksamma i Göteborg eller som bor eller har bott i Göteborg. Stiftelsen kan också ge bidrag för att bestrida sjukvårdskostnader som inte betalas av det allmänna.

Styrelsen i stiftelsen består av Henrik von Sydow, Christina Dickson och Elisabeth von Sydow med Maria Rantsi som suppleant.

Förvaltare av stiftelsens förmögenhet som var 11 miljoner SEK år 2014 är SEB Institutioner & Stiftelser.

Advertisements

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond grundades av fru Mary von Sydow den 30 juni 1944. Mary von Sydow (1884–1957) var född Wijk och dotter till Erik Wijk och Emily Dickson. Hon var gift med Oscar von Sydow, landshövding i Göteborgs och Bohus län och sedermera riksmarskalk.

Stiftelsen skall företrädesvis tillgodose ändamål i Göteborg.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

  • Främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning
  • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning
  • Utöva hjälpverksamhet bland behövande och främja vård av behövande ålderstigna sjuka eller handikappade
  • Främja rikets försvar

Endast avkastningen av stiftelsens kapital används för utdelning. Stiftelsens styrelse äger att prioritera mellan de ändamål, som kan komma ifråga.

Styrelsen ska bestå av högst tre ledamöter utsedda för tre år i sänder, vilka företrädesvis skall väljas bland donatorns manliga avkomlingar. Därjämte får högst tre suppleanter utses för ett år i sänder. I skrivande stund består styrelsen av Oscar von Sydow, Douglas von Sydow, Ingvar Dahlberg, Gert Andréen och Henrik von Sydow.

2014 hade stiftelsen tillgångar på 72,2 miljoner SEK som förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser.

 

Några landshövdingar

Endast för medlemmar