Kvarteret Furiren

Kvarteret Furiren, Mellangatan-Haga Nygata-Västra Skansgatan-Frigångsgatan. Kvarterets bevarade bebyggelse består av fem trähus i 2 våningar och sju landshövdingehus. Ett ”landshövdingehus” (Mellangatan 10) är rekonstruerat.

Kvarteret Furiren omfattade på 1600-talet cirka 15 tomter. Enligt stadskartan från 1704 ligger kvarteret Furiren endast 50 meter från den kaponjärgrav, som ledde från staden ut till Skansen Kronan. Tomterna var fram till 1800-talets början glest bebyggda med låga trähus. År 1840 bodde det cirka 150 personer i kvarteret. Många hade arbete i hamnen eller var hantverkare. Mellan åren 1884 och 1895 ersattes mer än hälften av kvarterets äldre låga byggnader med landshövdingehus då kvarterens tomtmark förtätades med högre hus.

Av de cirka 200 lägenheterna i kvarteret var mer än hälften på endast ett rum och kök. Vid gården Haga Nygata bodde på 1920-talet tre familjer med 5-7 barn i lägenheter om ett rum och kök.

Den äldsta bevarade byggnaden är Haga Nygata 7 som har en låg bottenvåning i huvudsak från 1700-talet och en tillbyggd övervåning från 1852. En karaktäristisk detalj är gatufasadens indelning med inbyggda timmerknutar. Haga Nygata 9/Västra Skansgatan 7–11 som byggdes 1871 är tre trähus med sparsam dekor. De har 2 våningar med fasadbeklädnad av locklistpanel eller liggande panel och förhöjd källarvåning av gult tegel. Bostadshusen Haga Nygata 7-9 och Västra Skansgatan 5-7 är sammanbyggda och bildar ett gemensamt gårdsrum där gårdarna avskiljs genom ett plank. Gårdsytan är täckt med storgatsten och kullerstensbeläggning. Fastigheten Haga Nygata 7-9 kallas järnbärare Peterssons hus. Detta är troligen det mest välbevarade äldre trähuset i Haga.

Haga Nygata 7-9 , slutet av 1960-talet
Haga Nygata 7-9 , tidigt 1970-tal. Bild Jan Thyrén. Public Domain

Göteborgs historiska museum påtalade 1985 betydelsen av att tillgängliggöra Hagas historia för allmänheten — exempelvis i form av ett museum. Delar av det äldsta huset, Haga Nygata 7 och en lägenhet i huset iordningställdes för detta syfte. Museet Hem i Haga drivs idag av Göteborgs stadsmuseum och omfattar museirum i byggnaderna Haga Nygata 7-9.

Haga Nygata 5 är av trä i 2 våningar. Huset fick sin nuvarande storlek efter en ombyggnad 1858 och innehåller äldre delar i bottenvåningen. I huset som ligger i hörnet med Mellangatan låg under 1980-talet en Göteborgs tidigaste svartklubbar, Börjes. I bottenvåningen ligger också Caféva som legat där sen början av 1980-talet.

Haga Nygata 5 i hörnet med Mellangatan.
Haga Nygata 5 i hörnet med Mellangatan 1950.
Hörnet Haga Nygata/Mellangatan
Hörnet Haga Nygata/Mellangatan i slutet av 1970-talet (början av 1980-talet?). Haga Nygata 5 där Börjes låg till höger. Bild: Lisstorp

Övriga bevarade äldre gatuhus är landshövdingehus uppförda 1884–91 med rik dekor i nyrenässans. Ett enklare landshövdingehus byggt 1894 ligger på gården innanför ett tvåvåningshus (Västra Skansgatan 11).

Kvarteret om- och nybyggdes 1986–90.

I de rivna södra delarna av kvarteret mot Frigångsgatan som bebyggdes med nya hus fanns ett trähus och ett landshövdingehus. Trähuset i två våningar revs troligen redan på 1950-talet medan landshövdingehuset revs på 1980-talet.

Trähuset mot Frigångsgatan år 1929.
Trähuset mot Frigångsgatan år 1929. Fasad mot Frigångsgatan. Mellangatan till vänster. Foto: Artur Lindskog. Public Domain.
Frigångsgatan
Frigångsgatan innan trähuset revs. Bergsgatan i vänsterkanten med Mellangatan ner till höger. Huset i högra kanten ligger också på Bergsgatan.
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.