En guide till Göteborgs stadsdelar – Bjurslätt, Tolered, Slätta Damm

När det gäller de centrala och nordvästra delarna av Lundby socken är namnförbistringen stor. Det mesta ingår i Tolered men ingen vet var gränserna riktigt går. Andra områden är Bjurslätt som kanske finns eller inte finns, Slätta Damm och Kärrdalen.

Bjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1857 köptes den av tidningsmannen S.A. Hedlund. Gården bestod av 15 hektar åkermark samt utmarker i bergen. Hedlund skapade en park av gårdens ägor. Han engagerade nästan tusen skol barn för att plantera de kala hällmarkerna med skog. Lärk var det trädslag som trivdes bäst. S. A. Hedlund anlade själva dammen, Slätta Damm, genom att dämma upp en bäck som rann genom området. Efter Hedlunds död år 1900 bestämdes att parken skulle bli tillgänglig för allmänheten. Idag går parken under namnet Hisingsparken.

S.A. Hedlund hade gården som sommarbostad. På fastigheten uppfördes ytterligare två hus på gårdens ägor, Tomtebo och Solbacken, sommarhus för S.A. Hedlunds barn. Solbacken låg vid nuvarande Slättadammsgatan, väster om gården. Alla tre husen revs på 1950-talet när bostadsområdet Slätta Damm byggdes. Slätta Damm är också ett ganska väldefinierat område väster om Wieselgrensgatan, norr om Björlandavägen, öster om Toleredsgatan och söder om Hisingsparken. Mitt i området ligger men i södra kanten vid Björlandavägen ligger Bjurslätts Torg. Bjurslätts Torg ligger därmed både i Tolered och Slätta Damm.

Bjurslätt 1943 med Toleredskolan längst uppe i vänstra hörnet. Plantskolan i Tuve socken i övre kanten (i nuvarande Hildedal) och stadsplanen för Bjurslätt/Kvillebäcken med en del byggda villor söder om stadsgränsen. Bjurslätts gård ligger vid spetsen (hörnet) i stadsgränsen. Hedlunds park börjar där det lilla gröna området öster om Toleredsskolan finns.

Bostadshusen i Slätta Damm började uppföras 1950 efter en stadsplan utformad av T. William-Olsson som upprättades 1949.  Arkitekter för centrumanläggningen vid Bjurslätts Torg var Nils Einar Eriksson och Erik Ragndal. Den består av tre vinkelbyggda trevåningslängor och ett punkthus på nio våningar. Transatlantics pensionärsbostäder som uppfördes vid samma tid ritades av Å Wahlberg, består av ett trevånings lamellhus och ett punkthus i rött tegel. År 1951 byggdes tre experimenthus, de så kallade ”Trestadshusen”, benämnda Göteborgshuset, Stockholmshuset och Malmöhuset, vid Arvid Lindmansgatan. Resterande bostadsfastigheter har i huvudsak byggts efter 1975.

Området mellan Rödklintsgatan-Björnsensgatan i norr, Tuvevägen-Gustaf Dalénsgatan i öster, parkområdet-Bjurslättskolan (uppförd 1949) i söder och Wieselgrensgatan i väster är väl det som brukar uppfattas som Bjurslätt men det kan också området mellan Wieselgrensgatan och Bjurslätts torg och mellan Gamla Björlandavägen i söder och Björlandavägen i norr (Fyrklöversgatan) av många uppfattas som. De flesta anser nog dock att sistnämnda område ligger i Tolered. Samtidigt kan nog många tycka det jag här kallar Bjurslätt är en del av Kvillebäcken. I Området finns främst äldre villor och mindre hyreshus av trä från 1930-talet och framåt.

Stadsdelen i Trekanten mellan Rödklintsgatan-Björnsensgatan-Tuvevägen-Wieselgrensgatan brukar kallas Hildedal. Detta område tillhörde inte Lundby socken när den inkorporerades i Göteborg utan blev en del av Göteborg först när Tuve socken införlivades år 1967. Området var tidigare en del av Grimbo. Där låg ända fram till 1980-talet Axel Svenssons Handelsträdgård och i slutet resterna av en handelsträdgård. Handelsträdgårdens mangårdsbyggnad hade namnet Hildedal och finns fortfarande kvar. Det nya Hildedal uppfördes som en så kallad trädgårdstad med förebilder i England.

Toleröd och Bjurslätt
Toleröd och Bjurslätt 1908

Tolered (ursprungligen Toleröd) som helhet kan ibland uppfattas som hela det område som en gång i tiden hörde till Bjurslätts gård, dvs Bjurslätt och Slätta Damm samt Tolered, men numera uppfattar nog de flesta allt mellan Wieselgrensgatan och villaområdena runt Toredalsgatan förutom väster om Toredalsgatan söder om Flunsåslidens korsning med nämna gatan samt alla villor söder om Björlandavägen fram till Sommarvädersgatan som Tolered liksom området norr om Björlandavägen kring Toleredsskolan (byggdes 1940 och 1953 efter ritningar av Å. Wahlberg). Invid skolan byggdes Toleredskyrkan som ritades av T. Hansson år 1961.

Norra Tolered 1943
Norra Tolered 1943. Toleredsskolan upp till höger (den lilla ensamma byggnaden). Toleredsgatan förbinder skolan med Toredalsgatan.

Hyreshusområdet kring Wieselgrensplatsen och västerut räknas av många till Brämaregården vilket är rimligt då det bebyggelsemässigt hör ihop med Wieselgrensplatsen öster om Wieselgrensgatan. Dessutom räknar de flesta hela villaområdet mellan Toredalsgatan och Långströmsgatan som Tolered medan andra kallar större delen av detta område för Lundby rätt och slätt. Idag ligger detta villaområde i stadsdelsnämndsområdet Västra Hisningen.

Toleröds gård ägde markerna väster om Bjurslätts gård och norr om Lundby bys marker. Huvuddelen av det som idag brukar kallas Tolered ligger på mark som tillhörde Toleröds gård.

Södra Tolered
Södra Tolered 1943 med villaområden kring Toredalsgatan. Volvos fabrik skymtar nere i högra hörnet.

Den äldsta bebyggelsen i Tolered finns i väster och består främst av villor som började uppföras på 1930-talet. På 1950-talet byggdes radhus och villor söder om Björlandavägen i de östra delarna av området samt hyreshusområdet kring Fyrklöversgatan som byggdes 1959-60 efter ritningar från Ekholm & White. Lamellhusen och radhusen söder Björlandavägen, sydväst om Bjurslätts Torg och norr om Gamla Björlandavägen uppfördes i trä år 1948 efter en stadsplan av T. William-Olsson från 1947.

I ett par dalgångar med branta sidor norr om Björlandavägen i de västra delarna av Lundby socken återfinns ett villaområde som kallas Kärrdalen med bebyggelse från 1920-talet och framåt till modern tid. Det är mycket kuperat. Runt Kärrdalen ligger Hisingsparken.

I dagens Göteborg är hela det område som här beskrivs fördelat på tre primärområden, södra delen av Bjurslätt och Tolered fram till och med Flunsåsparken ingår i primärområde Kvillebäcken tillsammans med bland annat Bärmaregården, Kvillebäcken, Backaplan och Ringön, Slätta Damm och Hildedal samt den norra delen av Bjurslätt ingår i primärområde Slätta Damm medan västra och norra Tolered, Kärrdalen och Helgered ingår i primärområde Kärrdalen.

Tolered
403 är primärområde Slätta Damm och 404 är primärområde Kärrdalen. Söder om Slätta Damm ligger de västra delarna av primärområde Kvillebäcken

Helgered som ligger nordväst om Länsmansgården tillhörde inte Lundby socken när den införlivades med Göteborg utan blev troligen en del av Göteborg år 1967 då Björlanda socken införlivades. Helgered som ligger på båda sidor av Björlandavägen räknas som en egen tätort skiljd från Göteborg och har idag omkring 630 invånare. Inkluderar även ett industriområde.

Advertisements

2 Replies to “En guide till Göteborgs stadsdelar – Bjurslätt, Tolered, Slätta Damm”

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Lundbyvass och Lindholmen | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Biskopsgården | Det gamla Göteborg

Kommentera