Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kallebäck

En stadsdel som ligger på vad som tidigare var mark som tillhörde någon av de tre gårdarna i Kallebäcks by. Byn är känd från sen medeltid och bestod av tre gårdar, Mellangården, Sörgården och Nordgården. Markerna sträckte sig på den tiden ända till Mölndalsån i väster. I slutet av 1800-talet byggdes det olika industrier längs med Mölndalsån. Införlivades i Göteborg ihop med resterande delar av Örgryte socken år 1922. Däribland Krokslätt, Gårda, Lunden, Bö, Skår, Överås, Kärralund, Vidkärr, Torpa och Sävenäs.

Kallebäck 1908

Kallebäck 1908

Förutom industrierna växte det upp en viss arbetarbostadsbebyggelse i Kallebäck längst västerut mot järnvägen och Almedals station i slutet av 1800-talet.  Denna bebyggelse finns idag inte kvar. Huvuddelen av Kallebäcks bostadsbebyggelse är dock från senare datum. År 1932 uppfördes tre landshövdingehus, men den större utbyggnaden skedde under 1950- och 1960-talen då området byggdes ut som ett typiskt miljonprogramsområde med lamellhus och punkthus och med olika trafikslag separerade. I norra delen av Kallebäck (Omvägen) är husen i huvudsak 3 våningar höga medan de i den mellersta delen mot E6/E20 (Mejerigatan) består av 10-12-våningshus. I områdets sydöstra del, längs Smörgatan, ligger ett däckshus från 1960 av arkitekt Erik Friberger. Byggnaden utgörs av betongdäck i tre plan på vilka 18 stycken friliggande småhus placerats. Byggnaden är unik i sitt slag och uppfördes som ett experimenthus över flexibla och prefabricerade bostadslösningar. Längs med järnvägen på östra sidan av denna byggdes också ett antal fabriker på denna tid, däribland ett stort mejeri för Arla som dock numera är nerlagt.

På 1990-talet införlivades en bit mark vid Delsjömotet som låg i Lackarebäck och hörde Mölndals stad. Där byggdes sedan nya industribyggnader och delar av den försvarsmaterielindustri som länge legat i Lackarebäck ligger numera i det nya industriområdet i sydöstra Kallebäck på berget ovanför det egentliga Kallebäck. Gränserna för Kallebäck är idag mycket tydliga då stadsdelen omges av motorvägar åt alla håll utom mot söder men där är det å andra sidan höga berg för utom vid det nya industriområdet som ligger på berget.

I primärområdet Kallebäck ingår också den glesa bebyggelsen mellan motorvägen till Borås och Delsjön, dvs villorna i backen på Gamla Boråsvägen ovanför Kallebäcks källa upp mot golfbanan, husen runt och vid Gundla mosse, GAIS-gården med mera. etta område hörde från början i huvudsak till Skår. Området väster om motorvägen och öster om Mölndalsån tillhör idag primärområdet Krokslätt och betraktas som en del av Almedal och Elisedal.

Primärområdet Kallebäck

Primärområdet Kallebäck

Advertisements

3 Responses to En guide till Göteborgs stadsdelar – Kallebäck

  1. […] En guide till Göteborgs stadsdelar – Kallebäck En guide till Göteborgs stadsdelar – Krokslätt En guide till Göteborgs stadsdelar – Örgryte […]

  2. […] i Kallebäck är ett flerbostadshus i Göteborgs södra utkant. Huset byggdes 1960 efter ritningar av arkitekten […]

  3. […] Älvsborg) 1922 Resterande delar av Örgryte landskommun (Guldheden, Krokslätt, Gårda, Lunden, Kallebäck, Bö, Skår, Torp, Kärralund, Överås, Sävenäs, Munkebäck, Vidkärr, Torpa, Fräntorp och […]

Kommentera