Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

AB Eneroth & Co

Carl Blidberg

Carl Blidberg föddes 1867-07-20 i Göteborg som son till Fredrik Blidberg och Nicoline Winberg. Han var bror till Figge Blidberg.  Dog 1944-12-03 i Göteborg. Gift 1984 med Elin Bredberg, dotter till handlanden J. A. Bredberg och Marie Signeul.

Studier vid Realgymnasium i Göteborg, Handelsinstitutet 1884-86. Anställd hos Andersson & Lenngren 1886-91, delägare i firman Setterberg & Blidberg 1891-97, delägare och styrelseledamot i AB Eneroth & Co, (1897-), vd i Sodafabrikernas Försäljnings AB (1901-), och i Trollhättans Oljeslageri AB 1905-1916. Styrelseledamot i Sveriges Förenade Konservfabriker, ordf. i styrelsen för Riksbankens avdelningskontor och i styrelserna för Göteborgs Sparbank samt Ränte- & Kapitalförsäkringsanstalten, ordförande i styrlsen för Renströmska Badanstalten och Göteborgs Simsällskap, stadsfullmäktig1905 till 1912, styrelseledamot för Räddningsinstutet mfl. RVO ( Riddare av Vasaorden).

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Tekniska fabriken Göta Lejon

Del 9 av 18 i serien Sveriges handel och industri

Denna fabrik anlades år 1812 af Herr John Benecke på sin nuvarande plats å Krokslätt Kongegården i Örgryte socken utmed Mölndalsån, helt nära Göteborg. Tillverkningen torde då hufvudsakligen utgjorts af såpa, enär fabriken i skrift benämndes ”Såpbruket Göta Lejon”, i dagligt tal helt enkelt ”Såpbruket”, hvaraf man ock skulle kunna antaga, att den på den tiden var enastående i sitt slag härstädes. År 1812 sysselsattes 3 arbetare, som tillverkade 1,082 fjärdingar såpa, hvilkas värde beräknades till 15,630 kronor.

Efter att flera gånger hafva ombytt ägare, köptes den 1863 af Herr John Eneroth, firman Eneroth & C:os grundläggare, under hvilkens förvaltning den genom tillbyggnader utvidgades och förbättrades. Den mest genomgripande förändringen har dock utförts af dess nuvarande innehafvare, Aktiebolaget Eneroth & Co. Göteborg.

Bolaget har genom ytterligare jordinköp och nybyggnader betydligt utvidgat densamma, anskaffat arbetsmaskiner af allra nyaste konstruktion, så att den för närvarande är fullkomligt tidsenligt inrättad.

Fabrikens tillverkning utgöres nu icke allenast af såpa, utan äfven af en mängd andra artiklar, såsom alla sorters tvål, hvaribland äfven s. k. pilerad fransk toilette-tvål, glycerin, kristallsoda, hushållssoda, lutpulver, såppulver, skurpulver och parfymer med flera kemiskt-tekniska preparat, hvilka alla med skäl kunna framhållas, då vid deras framställning den största noggrannhet iakttages, de nyaste metoder tillämpas och endast råmaterialier af bästa och finaste beskaffenhet användas. Fabrikaterna hafva också tillvunnit sig allmänhetens förtroende och, där de varit utställda, tilldelats framstående utmärkelser.

Såsom redan nämnts, äges fabriken af Aktiebolaget Eneroth & Co, hvars postadress är Göteborg och hvars styrelse utgöres af herrar: Nils Broberg, verkställande direktör, Carl Blidberg och ingeniör H j. Heimbürger, teknisk ledare.

Axel Ramm