Lilla Olskroken

Del 15 av 15 i serien Nylöselanderierna

Lilla Olskroken, också kallat Gullbergs äng (12 roten nr 20). Om marken tillhörde Kviberg, Härlanda eller Eklanda by från början är inte klarlagt. Från början användes denna mark av militären som var förlagda i Gullbergs fäste (senare Skansen Lejonet):

Det fästningsverk, som Birger II Magnusson i böljan af 14:de århundradet lät uppbygga sydvest om Säfveåns utlopp i Götha elf, och hyilket fick namn af Gullberg eller Gullbrandshus, intog en betydlig omkrets, enligt hvad berättelserna från denna tid gifva vid hand. Men huru vidsträckt detta fästningsområde då var, är lika litet möjligt att numera utreda, som utrönas kan, från hvilket hemmans mark detta område afsöndrades. Det säkra är emellertid, att Gullbergs äng eller ängar omtalas i offentliga handlingar såsom Kronan tillhöriga, långt efter det Nylöse stad tilldelades Quibergs, Herlanda och Eklanda hemmanen, äfvensom att dessa ängar destomindre kunnat vara afsöndringar från Eklanda, som, tvertom, sistnämnde hemman, efter hvad nyligen blifvit förmäldt, år 1576 lades till Gullbergs ängar. Sedan urminnes tider, eller åtminstone sedan början af 1300-talet, hade således Kronan disponerat ifrågavarande ängar, hvaraf afkastningen, utgående i hö, redovisades i Elfsborgs Slotts Räkenskaper. I Bref den 30  Jan. 1582 förlänade derefter Johan III till Kyrkoherden i Elfsborg ”två tjog *) hö årligen att bekomma af Gullbergs äng, eftersom hans antecessores före honom haft hafVa,“ och ännu i 1619 års Kronoräkenskap för Säfvedahls och Askims Härader, i hvilken, på sätt här ofvan blifvit anfördt, Eklanda hemmanen upptogos såsom lydande under Götheborg

På 1680-talet tycks Kronan (staten) ha förlorat besittningsrätten på marken som nu ansågs tillhöra Göteborgs stad. Landerimarken kan alltså sägas ha varit utarrenderad från Göteborgs grundande. Mellan 1723-1738 och 1741-1751 tycks staden inte ha arrenderat ut marken. 1738-41 arrenderades marken av Hans Liedgren som också arrenderade Wahammarsäng (Stora Olskroken), Getebergsäng, Ekmans äng (Oscarsdal), Gullbergs äng och Tegelbruksängen.

Ny mangårdsbyggnad och industribyggnader (garveri, senare färgeri) uppfördes på 1800-talet. Revs på 1930-talet. Låg på västra sidan av Mölndalsån (Gullbergsån) vid Gullbergsbro. På andra (östra) sidan låg Stora Olskroken.

Olskroken 1790
Lilla Olskroken, Stora Olskroken, Redberg och Gubberos arrenderade landerimarker (Bauers ägor) år 1790.
Lilla och Stora Olskroken 1860.
Lilla och Stora Olskroken 1860.
Olskroken 1921
Olskroken 1921
Serienavigation<< Stora Olskroken
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.