Carl Robert Prytz donationsfond

Carl Robert Prytz donationsfond grundades genom en donation av Carl Robert Prytz vid hans död och i enlighet med hans testamente som skrevs 1929. Egentligen består donationen av tre olika stiftelser som förvaltas av Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän, Hallands län och Örebro län. Ändamålet för stiftelserna är likartat och låt oss citera vad som står om Stiftelsen Carl Robert Prytz Donation inom Göteborgs och Bohus län:

Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s.k. småbruk, till ägo eller nyttjande, där de själva skola bo och bruka jorden. Anslag må kunna lämnas jämväl till anskaffande av inventarier för dylika bruk, eller till utvidgande av sådana, som visat sig eller kunna befaras vara otillräckliga för en familjs bärgning. Omsorg skall ägnas åt att uppleta eller bland sökande utvälja sådana, av vilka skäligen kan förväntas, att de med god håg och vilja skola genom flit, sparsamhet och praktiskt förstånd på bästa sätt tillgodogöra sig de åsyftade förmånerna, därvid bland sökande, som i övrigt synas lika lämpliga, barn till jordbrukare bör få företräde. Disponibel avkastning kunna användas för beredande av möjlighet till studier i lantbrukskunskap eller till forskningar i lantbruksvetenskaper, dock må för sådant ändamål icke användas mera än en femtedel av den årliga nettoavkastningen. Av avkastningen skall bekostas dels skötsel och vidmakthållande av den Prytziska graven å Göteborgs stads gamla kyrkogård och av mina föräldrars grav å Örgryte kyrkogård, dels ock utgivande, efter mellantider, som av styrelsen för Göteborgs Stadsbibliotek prövas lämpliga, av nya, tillökade upplagor eller fortsättningar av min fader Konsul Carl Gustaf Prytz Kronologiska Anteckningar om Göteborg.

Hösten 1938 samlades de tre mottagarna av donationen, HushållningsSällskapen, till gemensamma överläggningar om förvaltningen. Efter en del inledande juridiska frågor kunde det överföras sammanlagt ca 3,5 milj kr till de tre fonderna. De olika Huhållningssällskapen var överens om att förvalta kapitalet gemensamt och det gjordes till en början av Göteborgs Bank. Av de 3,5 milj kr var ca 2 milj kr aktier, nästa 1 milj kr tax värden för fastigheter och resten var räntebärande värdepapper. Alla fastigheter utom Ellesbo på Hisingen såldes under 40-talet. Ellesbo såldes först 1991. Det gemensamma kapitalet förvaltas numera av SEB Enskilda Banken i Göteborg.

Västra Götalandsstiftelsen har idag tillgångar på omkring 135,0 miljoner SEK, Stiftelsen C R Prytz Donationsfond inom Hallands län tillgångar på 156,7 miljoner SEK och Stiftelsen Carl Robert Prytz Donation inom Örebro län 169,1 miljoner SEK (2012). Totalt cirka 460 miljoner SEK. I styrelserna sitter företrädare för Hushållningssällskapen. Cirka 1 300 lantbrukare har lån från C.R. Prytz donationsfond.

Ett svar på ”Carl Robert Prytz donationsfond”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.