Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons Stiftelse är en aktiv och affärsdrivande stiftelse som äger och förvaltar över 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen grundades redan år 1856 och är en Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar hus byggda från 1861 och framåt. Fastigheterna finns i Haga, Majorna, Landala, Annedal, Burås, Lunden och Järnbrott.

Stiftelsen syfte är:

Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk, hvarförutom sagda tillgångar äfven må till någon del användas till sådana inrättningar, som i öfrigt afse arbetsklassens förmån.

Stiftelsen är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser och har sin grund i Stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder.

År 1856 erhöll styrelsen för Stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder  en anonym donation avsedd för uppförande av bostäder för arbetarklassen i Göteborgs stad och Carl Johans församling.  Bostäderna skulle enligt donatorns vilja hyras ut till ”…mindre bemedlade, men välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände personer, företrädesvis gift arbetsfolk…”

Robert Dickson avled 1858. I ett brev 1857 hade han till sina söner uttryckt sin önskan att donera ytterligare medel till uppförande av arbetarbostäder. Donationen offentliggjordes 1859 då de tre sönerna James Dickson, Edward Dickson och Charles Dickson förklarade sig beredda att tillmötesgå faderns vilja men ansåg att den sammanlagda gåvan var  så betydande att de bekostade bostäderna borde få namnet Robert Dicksons stiftelse. Stiftelsens stadgar fastställdes av Kungl Maj:t den 31 juli 1860.

Från början ägde stiftelsen bostäder i Majorna, Haga, Brantdala (idag rivna och ersatta av nya hus, låg vid Karl Gustavsgatan/Föreningsgatan). Idag har de kvar två kvarter med stenhus i Haga, äger ett kvarter med landshövdingehus samt ytterligare en mängd fastigheter i Majorna, äldre hus i Annedal, moderna hus i Landala och Järnbrott samt hus i Burås (officiellt Krokslätt) och Lunden.

År 2015 var stiftelsens förmögenhet 648,9 miljoner SEK.

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företrädes av styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen verksamhet och att stadgarna efterlevs. Stiftelsens styrelse tillsätts av Göteborgs stads kommunfullmäktige och består av nio ordinarie ledamöter. Direktören är föredragande i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i stiftelsen.

Den senaste styrelsen består av Derya Tumayer (Ordförande), Mats Arnsmar (vice ordförande), Maj-Britt Anckar, Sverker Cassberg (kassaförvaltare), Allaedin Hedayati, Mats Karlsson, Moa Lindh, Björn Oxe och Eva Sundén.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.