Lazarus om John West Wilson

Han föddes i Hull 1816, etablerade sig i Göteborg vid 28 års ålder som köpman, men blef aldrig svensk medborgare. Han fader var grundläggare af hela världens nuvarande största skeppsredarefirma, hvilken numera äger öfver hundra ångbåtar, som befara nära nog alla jordklotets haf och är känd under namnet ”Wilson-linien”. Svenska språket hade John West Wilson redan som yngling lärt sig i Gefle, där han för detta ändamål vistades en tid.

Efter fyra års vistande i Göteborg, öppnade han i förening med sin faders firma i Hull den första direkta ångbåtsförbindelse mellan Göteborg och England, med afgångstid från hvardera platsen hvar fjortonde dag. Denna Göteborgstrade har allt sedan dess varit en af Wilson-liniens allra rikaste guldådror, i så hög grad, att gamle Thomas Wilson i sitt testamente ålade sina söner att alltid hålla de bästa ångare i Göteborgstraden, emedan denna trade hade varit grundplåten till hans stora rikedom.

Affärernas omfång ökade sig raskt, sedan J. Wilson började att för egen räkning köpa och exportera alla slags svenska produkter, och han anlade dessutom en själfständig trade på London med fyra egna ångare.

Det stora Wilsonska kontoret i huset nr 1 vid Göteborgs skeppsbro var indeladt i flera särskilda departement med hvar sin departementschef, en för hvarje af de olika affärerna: hafreaffären, träaffären, pappers- och trämasseaffären, stenkolsaffären, speditionerna och passageraretraden — och allt öfvervakades af principalen själf samt sköttes med den största noggrannhet och ordentlighet, men också har aldrig i Sverige, hvarken förr eller sedan, något köpmanshus haft en så skicklig kontorspersonal, hvilken därtill var rikligt aflönad, ty Wilson ville, att allt hans folk skulle blifva burget och förmöget i hans tjänst.

John West WilsonWilson var en gentleman i detta ords fulla bemärkelse, vacker, duglig, godhjärtad och frikostig; hans karakter, i förening med rikedom, gjorde honom till välgörare och mecenat i stor skala. Hans hand var alltid öppen för dem som behöfde hjälp och bistånd, och en mera trofast och vänfast person, än han var, står knappast att uppleta. Under lifstiden skänkte han stora summor till Göteborgs museum, konst och vetenskapliga forskningar m. m. samt donerade i sitt testamente ytterligare flera hundra tusen kronor till dylika ändamål.

Wilson var lifligt intresserad för allmänna frågor och utpregladt liberalt sinnad i politiken. I de unionella tvistigheterna ställde han sig afgjordt på den norska vensterns sida och kunde icke förstå, hvartill det absoluta vetot skulle tjäna. Detta gjorde, att han bröt mången lans med mera högersinnade vänner till förmån för de frisinnade idéerna.

Wilson var en af de få rike män inom vårt land, hvilka till fullo förstått sanningen af ordspråket: ”rikedom förpligtar”, och hans handlingssätt var alltid i förhållande därefter.

Wilson dog ogift år 1889 och ligger begrafven i en hög kulle å Göteborgs nya kyrkogård. Hans i Sverige efterlämnade förmögenhet belöpte sig till 5 millioner kronor, men han efterlämnade dessutom till sina 15 syskon sin andel i firman Thomas Wilson Sons & komp. i Hull, hvadan hans verkliga förmögenhet bör kunna uppskattas till minst en engelsk million pund sterling.

Wilson var en af de populäraste män, som någonsin funnits i Göteborg. Intet spår af högmod fanns inom hans fördomsfria själ.

2 svar på ”Lazarus om John West Wilson”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.