Lärjeholm

Lärjeholms gård ligger ungefär nio kilometer nordost om centrala Göteborg. Huvudbyggnaden ligger 150 meter från Göta älv och mellan gården och älven går E45:an och järnvägen. Gården vilar på en delvis okänd historia som går tillbaka till medeltiden.

Lärjeholm omnämns första gången i ett köpebrev från 1463 då riddare Erik Nipertz köpte en tomt av Ingegerd Magnusdotter och Jeppe Andersson. Nipertz var mellan åren 1457–1470 ståthållare på Älvsborgs slott. Nästa dokumenterade ägarbyte var när Gudmund Börjesson 1552 köpte Lärjeholm. Från 1600-talet och framåt beskrivs Lärjeholm som ett säteri. Danskarna brände ner Lärjeholms säteri 1645, men redan samma år byggdes det upp igen. Under nästan två århundraden fanns flera olika ägare, bland annat Jonas Alströmer. Andra ägare var bland annat, Ebba Leijonhuvud i början av 1600-talet, Lennart Torstensson, Isaac Browald (1688-1754) som var gift med Ingela Gathenhielm (-1729), änka efter Lars Gathenhielm (-1718), Claes Adam Wachtmeister som var gift med Christina Hall och Nils Ström.

Det är troligen Claes Adam Wachtmeister som låtit uppföra den huvudbyggnad som idag återfinns på Lärjeholm. I samband med detta tillkom två flygelbyggnader, varav den ena finns kvar. Den andra brann ner och återbyggdes aldrig.

Gården visar inga tecken på yttre förändringar sedan denna tid. Huvudbyggnaden är i sengustaviansk stil med sparsamma dekorationer i klassicistisk stil, tidstypiskt för en svensk herrgård. Den är symmetriskt utformad och har fasader i gulmålad locklistpanel med ett högt, valmat mansardtak. Huset är uppfört i två våningar med oinredd vind. Flygelbyggnaden är uppförd i samma gulmålade locklistpanel som huvudbyggnaden och har ett liknande tak.

På huvudbyggnadens framsida finns tre ingångar. Den centralt placerade huvudentrén på framsidans mitt var till för husets ägare och familj. De två yttre ingångarna leder till husets första våning där kök och utrymmen för tjänstefolk fanns. Den andra, finare våningen är den som ägaren och hans familj bodde i. Här är takhöjden och fönstren en aning högre än våningen under. Den inre planlösningen är i stort sett likadan som vid uppförandet.

I ett utrymme i källaren syns spåren från medeltiden. Källarutrymmet är i grovhuggen sten med ett lågt tunnvalvstak, och har klarat såväl eld som tidens tand.

Göteborgs Stad köpte Lärjeholms gård 1895. Anledningen till köpet var att kunna säkerställa kvaliteten på dricksvattnet till staden. Under egendomen finns ett stort sandlager genom vilket det tillrinnande vattnet från älven naturligt filtreras.

Under 1900-talet blev Lärjeholms gård behandlingshem. Från 1920 och framåt var gården hem för alkoholister, och från slutet av 1940-talet fungerade gården som en del av Lillhagens sjukhus. En restaurering av huvudbyggnadens exteriör gjordes 1984. I dag finns här ett motivations- och utredningshem.

Lärjeholms gård byggnadsminnesförklarades den 21 december 1973, och sedan 1991 ingår den i Higabs fastighetsbestånd.

Grunden i texten från Higab. Bearbetad och ändrad med uppgifter från flera andra källor.

ÄGARLÄNGD
-1463 Ingegerd Magnusdotter och Jeppe Andersson
1463- Erik Nipertz
-1536 Håkan Nilsson
1536- Nils Eriksson
-1552 Salfve, Helge, Anders och Torsten Gudmarssöner (östra Lerje)
-1552 Gudmund Börjesson (västra Lerje)
1552- Gudmund Börjesson (hela Lerje?)
-1600 Sven Larsson i Munkiasgierdhe, Bryngel Persson,
Jon Arfvidsson, Kerstin Karlsdotter, Anna och
Gyrid Håkansdöttrar samt Henning Skräddares
hustru Nya Lödöse (del av Lerje)
1600-1608 Arfvid Håkansson (del av Lerje)
-1601 Karin i Nörunga (Lilla Lerje)
1601-1610 Ebba Leijonhufvud (Lilla Lerje)
1608-1610 Ebba Leijonhufvud (del av Lerje)
1610-1636 Herman Wrangel
1636-1665 Johan Mauritz Wrangel
1665-1680 Mauritz Friedrick Wrangel, Anna Elisabeth Wrangel och Krister Horn
1680-1723 Hans von Gerdes
1723-1725 Carl von Gerdes
1725-1755 Isaac Browald och Ingela Gathenhielm
1755-1760 Jonas Alströmer
1760-1793 Nils Ström och Sara Catharina Ström
1793-1793 Jonas A. Sernström och Anna M Sernström
1793-1811 Clas Adam Wachtmeister
1811-1840 A.R. Lorent
P.E. Lorent
1840-1873 Nolleroth
Jägmästare A.F.T. Ostvald
Grosshandlare C.F. Karlbom
Grosshandlare Jakob Trahn
1873-1895 Fil. Doktor. A.V. Ekman
1895- Göteborgs stad