Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Wasa

Wasa

Wasa var ett svenskt linjeskepp, byggt i Karlskrona 1778 efter Fredrik Henrik af Chapmans ritning.

Wasa

Samtid modell av Wasa. Bild: Erling Klintefors – Statens Maritima Museer. Public Domain.

Wasa kan ses som ett typexempel på många av Chapmans nydanande idéer. Sverige byggde vid den här tiden sin krigsmakt på ett nära samarbete mellan dess olika grenar, armén, artilleriet och flottan. Därför efterfrågades en fartygstyp som var slagkraftig nog att utkämpa de långdragna artilleridueller i slaglinje som var dåtidens praxis, men också kunde medverka som understöd i kustnära operationer och landstigningar.

Chapmans idé var ett fartyg som trots sin ringa storlek kunde leverera stor eldkraft. Ett mindre fartyg har fördelarna att det är grundgående och kan navigera med större frihet samt att det minskade vattenmotståndet ger högre manöverduglighet och hastighet. Den låga höjden reducerar också avdriften vilket hjälper fartyget att hålla formationen i en slaglinje samt presenterar ett mindre mål för fienden att beskjuta.

Resultatet blev en två-däckare med plats för 60 kanoner. Mer traditionellt byggda linjeskepp vid den här tiden förde oftast 74 kanoner i tre däck och för att kunna mäta sig med dessa gav man skeppet en väldigt kraftig bestyckning om 36- och 24-pundiga kanoner. Chapman satsade också på att uppnå hög styvhet, med fullt segelställ lutade skeppet inte mer än tio grader vid sex-sju sekundmeter. Med ett dessutom högt placerat nedre kanondäck hade fartygstypen ett stort övertag i hård vind och hög sjö.

Konstruktionen mötte dock viss kritik av flottan då det övre kanondäcket var i princip helt oskyddat och man ansåg inte att fartyget skulle kunna motstå en många timmars lång beskjutning som dåtidens sjöslag innebar.

Wasa vann över Sheldons Sofia Magdalena vid provseglingen (om ändock med liten marginal) och fartyget blev flottans standardtyp för många år framåt. En order om tio linjeskepp placerades och byggdes mellan 1782-1785. För att blidka flottan gjordes dock dessa skepp något större och kraftigare med utökat skydd för det övre kanondäcket samt gavs en ökad bestyckning om 64 kanoner.

Kronprins Gustaf Adolf

Samtida modell av linjeskeppet Kronprins Gustaf Adolf byggd med Wasa som förebild. Marinmuseum Karlskrona. Licens: CC by SA

Deltog i 1788–1790 års sjötåg under Gustav III:s ryska krig. 1788 var Baltzar Filip Horn af Rantzien som dock dog under slaget vid Hogland men gav då Lagerstråle befälet. Därefter var Georg Samuel von Gegerfelt (Jöran Gegerfelt) befälhavare till 1789.

Såldes till Ostindiska Kompaniet år 1803.

Svenska Ostindiska Companiet utnyttjade Wasa för resan till Kanton 1803-1805. Besättningen minskades då från 556 personer till 167 personer. Lästetalet 478 läster och antalet kanoner 20 stycken under tiden i Ostindiska kompaniet.

1:a resan, till Kanton, 20/5 1803 – 18/8 1805

Kapten: Hans Hansson

Tiden efter Ostindiska kompaniet

Skeppet återköptes av flottan 1808 efter sin enda resa med Ostindíska kompaniet. Byggdes då om till ett 50-kanoners linjeskepp.

Slopat 1827.

Texten till stor del hämtad från Wikipedia. Omdisponerad och redigerad.

Advertisements

Bohusbanken

Bohusbanken grundades 1919 i Göteborg och hade ända till 1979 bara ett kontor. I Göteborg. Banken kom tidigt i familjen Wallenbergs händer och var specialinriktad på rika personer samt medelstora företag som kunder. För att få ett konto i banken fanns det en minsta gräns på den förmögenhet man hade att placera. Det är troligt att Wallenbergs intressen i Bohusbanken successivt tillkom, dels först när Franckes imperium (se nedan) gick i konkurs i slutet av 1800-talet (1885), dels när man på 1960-talet tog kontrollen över NK och Turitz.

1963 kontrollerade familjen Wallenbergs investmentbolag AB Investor direkt och indirekt via dotterbolaget AB HNJ Intressenter 50 % av rösterna. Jacob Wallenberg ägde personligen 1% Övriga större aktieägare var bl.a. AB Turitz & Co med 26% av aktierna och rösterna. Wallenberg kontrollerade också detta bolag via dess moderbolag AB Nordiska Kompaniet (NK).

HNJ Intressenter var ett tidigare järnvägsbolag (Halmstad-Nässjö Järnvägs AB, HNJ) i vilket familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank var stora ägare efter konkursen i Göteborgs Handelskompani (ägt av D.O. Francke) år 1885 och den efterföljande rekonstruktionen av Halmstad-Jönköpings Järnvägs AB via den nya bolagsbildningen Halmstad-Nässjö Järnvägs AB (HNJ). Vid förstatliganden av HNJ år 1945 så förstatligades inte bolaget utan bara banorna. Bolaget förblev i familjen Wallenbergs kontroll som dotterbolag till AB Investor och senare till Incentive AB och blev alltså ett verktyg för kontrollen över Bohusbanken.

1979 hade Bohusbanken endast 15 anställda, men några år senare hela 60 och dessutom ett kontor i Stockholm också. 1989 köpte banken Nordia Fondkommission, ett företag som grundades tre år tidigare av Staffan Persson. Vid denna tid hade AB Turitz & Co och dess aktiepost i Bohusbanken hamnat under familjen Ax:son Johnsons kontroll då denna familj då var ägare till det tidigare Penserkontrollerade JS Saba (då moderbolag för NK, Åhlens med flera företag). 1993 såldes dock hela Bohusbanken till försäkringsbolaget WASA och blev WASA Bank. Tre år senare fusionerade WASA försäkring med Länsförsäkringar och WASA Bank med Länsförsäkringar Bank.

Idag är Bohusbanken ett av de lokala varumärken Den Danske Bank använder sig av och banken har inget gemensamt med den ursprungliga Bohusbanken.

Läs mer: GP,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976