Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Trävaru AB Dalarne

Trävaruaktiebolaget Dalarne

Del 7 av 18 i serien Sveriges handel och industri
Endast för medlemmar

A Edwin Ohlsson

Edwin OhlssonAugust Edwin Ohlsson föddes 6 maj 1866 i Göteborg och dog den 22 nov 1956 i Hemmesjö, Kronobergs län. Föräldrar: Filaren Carl Olsson och Maria Svensson.

Gift den 14 nov 1899 i Örgryte med Torinna (Tora) Mariana Ferm, född 2 juli 1865 där, död 1 jan 1936 i Hemmesjö, dotter till trädgårdsmästaren Carl Ferm och Johanna Christina Larsdotter.

Elev vid Gbgs latinläroverk, anställd vid Säfveåns AB i Gbg 1882–96, grundare av Tingstads Trävaru AB:

Med ett sparkapital på 8 000 kr, hopsamlat under de 14 anställningsåren, som grundval lämnade O sin anställning 1896 och började på egen hand göra affärer i träexportbranschen. Han blev från början framgångsrik och gjorde redan första året en vinst på 40 000 kr, vilken han, tillsammans med det tidigare sparkapitalet, placerade i Tingstads trävaruab, som namngavs efter det område i Tingstadsvassen som O inhandlat av ett par bönder. Aktiekapitalet gick åt till inköp av mark och uppförande av en trävarufabrik. O deltog själv i uppbyggandet av stapelbäddarna för virket, han förhandlade med fackföreningen, ordnade arbetartransporter till och från den ensligt belägna arbetsplatsen och ombesörjde de flesta praktiska bestyr. 1897 var anläggningen färdig och fabriken i gång. O beskriver sina känslor i sina minnen: ”Aldrig förgäter jag känslan av fröjd och sjudande livsmod … Målet var uppnått och ett länge närt hopp uppfyllt!”

Arbetet i fabriken pågick både natt och dag för att maximalt utnyttja de fåtaliga maskinerna. Produktionen koncentrerades till lådtillverkning. O stöttades av Gbgs bank, vars chef C A Kjellberg blev en nära och god vän.

VD för Tingstads Trävaru AB, Gbg (från 18 Åryd bruk AB, Hemmesjö) 1899–1926 och ledamot av styrelsen där från 1899.

Ordförande i styrelsen för Trävaru AB Dalarne 1905–28, ledamot av Göteborgs Handelskammare 05–26, VD för AB Rämen-Liljendahl 1906–12, led av styr för Billeruds AB 1908–12, initiativtagare till Sydvästra Sveriges skogssällskap (från 1915 endast Skogssällskapet) 12, ordförande i Skogssällskapets styrelse 1936–41, ledamot av styrelses för AB Göteborgs Bank 1915–26, av styrelsen för AB Billingsfors-Långed 1918–28, v. ordf i direktionen för Södra Sveriges statsarbeten 1918–23, ordförande i styrelsen för AB Nol-Tingstad 1923–38 och i styrelsen för AB Lessebo Skogar 1924–29.

A. Braathen

A. Braathen föddes 1852 i Drammen och började vid unga år att arbeta i trävarubranschen i Fredrikstad och blev vid 22 års ålder disponent för en ångsåg därstädes. Han flyttade till Karlstad 1878 där han drev en egen trävaru- och agenturverksamhet och var disponent för Karlstads Ångsågsbolag.

Han var också ledamot av stadsfullmäktige i Karlstad, styrelseledamot i gasverks-och vattenledningsstyrelsen samt ordf. i hamnstyrelsen. År 1889 började han arbeta på bildandet av ett trävarubolag med verksamhet i Dalarna och med utskeppning över Göteborg. 1892 bildades Trävaru AB Dalarne på hans initiativ och 1893 flyttade han till Göteborg för att överta ledningen för bolaget på huvudkontoret som placerats i Göteborg.

Närmaste man vid huvudkontoret var kontorschefen Thomas Övergaard, svåger till A. Braathen. Från bolagets stiftande tog han tagit verksam del i dess utveckling. Övergaard föddes i Norge 1859 och fick sin första utbildning i trävarubranschen i Fredrikstad precis som svågern. Vistades många år i utlandet varav två år i England och Belgien samt fem år i Australien som ombud för en norsk hyvlerifirma innan han tog anställning på Trävaru AB Dalarne i Göteborg.

A. Braathen dog 1905.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige  1863-1962, 1963

Trävaru AB Dalarne

Del 3 av 8 i serien Trävarubolag

Trävaru AB Dalarne bildades 1892 av A. Braathen (1852-1905) i Karlstad, G.P. Braathen i Sundsvall och  A.B. Cöster i Uddevalla. Grosshandlare Emil Fischer från Göteborg kom senare med i styrelsen som då också bestod av A. Cöster och A. Braathen.

Bolaget skapades som en följd av öppnandet av Mora-Vänerns Järnväg år 1891. Järnvägen hade väl sannolikt delvis samma intressenter men också intressenterna bakom sågverksindustrin Säfveåns AB hade intresse i järnvägen. Ångsågar anlades i Vansbro och Mora.

För utskeppning och omlastning av det sågade virket anlade företaget en utlastningsplats vid Dalanäs på Hisingen i Göteborg (låg troligen vid Färjestaden/Färjenäs).  A. Braathen flyttade år 1893 till Göteborg.

Företaget inköpte stora skogar, totalt 135 000 tunnland,  kring Ludvika och Grangärde samt i norska Trysil. Vid sekelskiftet köptes också Ludvika ångsåg och Eldforsens träsliperi i Västerdalälven en bit söder om Vansbro. Träsliperiet hade anlagts år 1894 av AB Mölnbacka-Trysil men på grund av ekonomiska problem i företaget såldes en del tillgångar av vid sekelskiftet däribland Eldforsens träsliperi. 1901 övertogs Mölnbacka-Trysil av riskkapitalisten och spekulanten William Olsson.

1898 övertog bolaget en ångsåg och ett hyvleri av Tingstads Trävaru AB i Göteborg i samband med att detta bolag blev intressent i Trävaru AB Dalarne. Anläggningen i Dalanäs lades ner. Antalet anställda på anläggningen var vid köpet 150 personer vilket snart ökade till ungefär 200. Därefter höll sig antalet anställda kring 190 vid Göteborgsanläggningen medan antalet anställda vid fabrikerna i Dalarna var sammanlagt 500.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar.

Tingstad, avlastning av virke från MVJ-pråmar. Bild: Erling Braathen /Tekniska Museet. Public Domain

1905 dog G.A. Braathen varvid kontrollen över företaget hamnade  i göteborgska händer. Styrelsen utgjordes från detta år av Emil Fischer och Ad. Magnus med A. Edwin Ohlsson som styrelseordförande från 1906 till 1926. Disponenter vid bolagets anläggningar i Göteborg var A. Edwin Ohlsson, huvudägare i Tingstads Trävaru AB, och E.G. Eriksson. 1926 efterträddes Ohlsson av Wilhelm Henriques som ordförande.

År 1920 bestod styrelsen av A.Edwin Ohlsson (ordf.), G. Dickson, E.G. Eriksson (disponent), Wilhelm Henriques och Axel H. Ågren. Antalet anställd var totalt 900 varav 220 i Vansbro, 160 i Mora, 260 i Runn och Källviken, 90 i Eldforsen och 160 i Göteborg.

På 1920-talet fick företaget ekonomiska problem på grund av för stora lager. 1925 lades sågen i Tingstad ned. När Mora-Vänerns Järnväg höjde fraktsatserna efter att Statens Järnvägar tagit över järnvägen så såldes bolaget till Korsnäs AB år 1929.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige  1863-1962, 1963

Majnabbe

Endast för medlemmar