Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Svenska Lloyd

S Gustaf Janson

S Gustaf JansonSven Gustaf Janson föddes 1862 i Göteborg och dog  80 år senare (1942) , i samma stad. Han var son till sjökaptenen Holger Fredrik Janson och Maria Åhsberg. Gift med Jenny Sophia Werner (1878-1968), dotter till sjökaptenen Eric Johan (John) Werner och Sophia Lovisa Printz. Han var bror till J Albert Janson (1860-1926) som var gift med Elin Broström (1871-1945), syster till Dan Broström. Deras son  Leif Janson var gift med kusinen Barbara Brotsröm.

Han växte upp i Majorna och mönstrade omedelbart efter konfirmationen som jungman på australienfararen Louis de Geer. Efter några år återvände han hem, tog sjöbefälsexamen vid Gbgs navigationsskola och blev vid 22 års ålder andrestyrman på en ångare ägd av Svenska Lloyd. Så småningom blev han också kapten och befälhavare.

I början av 1905, efter 20 år vid Svenska Lloyd,  blev han kontorschef hos Axel Broström & Son för att leda de Ångfartygs AB Tirfing och Ångbåts AB Ferm. Då Dan Broström 1914 blev sjöminister, blev kan koncernens huvudman.  Hans ansvar blev än större efter Dan Broströms plötsliga bortgång 1925, då han blev Tirfings VD och efter broderns död 1926 också dess styrelseordförande.

Advertisements

Herbert Metcalfe

Herbert MetcalfeHerbert Metcalfe, föddes1875, dog 1930. Gift med Elin Ewerlöf i hennes andra äktenskap. Hon var gift med Sven Steen i sitt första äktenskap.

Efter avslutade skolstudier och merkantil utbildning på rederikontor i England och på kontinenten kom han 1900 till Aug. Leffler & Son i Göteborg, etablerade 1901 tillsammans med David Blidberg firman Blidberg, Metcalfe & Co, verkställande direktör i rederiaktiebolaget Svenska Lloyd från 1912.

Donerade år 1920 2,000  pund sterling till svenska handelskammaren i London. Ledamot av styrelsen för Sveriges redareförening, engelska Lloyds svenska kommitté, Sveriges assuransförening.

Han köpte Ulvhults säteri norr om Hjo år 1916. Han lät bygga gården med en gång. Ombyggnaden stod klar 1921. Strax efter detta tvingades han dock sälja godset då han kommit på ekonomiskt obestånd. Idag är Ulvhult en stor mjölkgårdÄven sitt stora hus i Göteborg tvingades han sälja, det ritades av Arvid Bjerke och byggdes för Metcalfe 1916. 1922 köptes detta hus av Dan Broström. Idag återfinns Royal Bachelor’s Club i huset.

Svenska Lloyd

Del 7 av 25 i serien Rederier
Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd fram till 1916.

Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg på initiativ av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 rdr.

Aktieägare vid starten, namn, antal aktier

Richard Lidström, 30
Fredrik Hansson, 20
Adolph Meyer, 10
J.F. Olsson, 10
A. Appelberg, 10
Th. Nilsson, 10
E.M. Delbanco, 10
C. Uggla, 5
A. Lilljequist & Son, 5
J.A. Henning, 5
Björck & Engström, 5
D. Sandberg, 5
C.A. Zetterblad, 5
O.F. Larsson, 5
A. Sjöborg, 5

1869 därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år. Bolaget gick ändå med vinst men upplöstes trots det år 1870. Avkastningen på insatt kapital var 40%.

Ett nytt bolag med namnet Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1871. Också denna gång på initiativ från Meyer, Lilljequist och J. F. Olsson. De tre utgjorde också bolagets första styrelse. Aktiekapitalet skulle vara 100 000 rdr rgs fördelat på 200 aktier a 500 rdr. Adolph Meyer hörde till de största aktieägarna och hade år 1874 70 aktier av total 1 350. En annan stor aktieägare var Fredrik Hansson. 1876 hade den senare 201 aktier av totalt 1 540 aktier medan Adolph Meyer hade 182.

Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startadelinjetrafik mellan Norge och England.

Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.

Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR Line startar sin färjetrafik till England.

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd efter 1916.

Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behölls.

Samma år som Thule införlivades i Svenska Lloyd köptes också aktiemajoriteten i Ångfartygs AB Svithiod. 1919 köptes resterande aktier.

Vid mitten av 1960-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.

Lloyds hade vid denna tid fått konkurrens på Englandstrafiken av Tor Line som också hade moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.

Utöver denna passagerartrafik startade Lloyds i slutet av 1960-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

1972 hade Broströms blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.

SS Suecia och SS Britannia

SS Suecia och SS Britannia

Ursprungstexten från Kommandobryggan. Kraftigt förändrad och editerad av Anders Svensson.

Källor:
Båtologen nr 4 1994 t.o.m. nr 1 1997, historik över SVENSKA LLOYD av Tomas Johannesson.
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Fartygsförteckning

Källor: Fakta om FartygKommandobryggan och Wikipedia

TOR Line

Del 6 av 25 i serien Rederier

TOR LineTOR Line startade sin verksamhet 1966 då de första fartyget M/S Tor Anglia levererades. Bakom rederiet stod Rederi AB Rex samt Transoil. Det var dessa rederier som lånade sina initialer till det nya rederiet. T:et från Transoil och R:et från Rex gav namnet TOR. När rederiets planer utvidgades från enbart Englandstrafik till trafik även på Holland kom Bratt-Götha samt holländska KNSM med i verksamheten.

Denna konstellation hade för avsikt att utmana Svenska Lloyd på passagerartrafiken till England, men snart satsade man även på lasttrafiken genom att skaffa moderna ro/ro färjor. Tor Line blev 1967 en del av Salénkoncernen då Saléns köpte upp Rexbolagen.

Även Svenska Lloyd stod vid denna tid i begrepp att förnya sitt tonnage på Englandslinjen och införa modern lasthantering. Tillsammans med Stockholms Red AB Svea samt Engelska Ellerman Wilson Line bildade man England-Sverige Linien, ESL.

Tor Line fick en avsevärd konkurrensnackdel gentemot ESL då Tors passagerarterminal placerades långt ut i Skandiahamnen. Svårt att hitta till bland oljecisterner och containers. Denna placering av passagerarterminalen behöll man i över 35 år.(Först 2001 bygger man en ny terminal i Göteborgs innerhamn.) Trots detta visade det sig att TOR Line skulle bli den starkaste parten av dessa två och ESL nöttes sakta ner. Först lämnade Svea och sedan Wilsons ESL, Lloyd stod ensamma kvar. 1977 kastade även Lloyd in handduken. Tor Line var nu ensam herre på Nordsjöns passagerartrafik.

Detta räckte dock inte för att säkerställa Tor Lines framtid. Flera försök gjordes för att få bättre ekonomi i verksamheten. Ett samarbete med det likaledes svårt pressade rederiet Göteborg Fredrikshavns Linjen (Sessan) inleddes 1980. När Sessan blev en del av Stena i början av 1981 sprack samarbetet med Tor Line. Med detta var också ägarnas tålamod med rederiets allt större förluster slut. Tor Line såldes 1981 till danska DFDS som fortsatte att driva rederiet med samma fartyg på samma linjer, men under dansk flagg.

Passagerarfärjorna marknadsförs efter 1991 under namnet Scandinavian Seaways och gick kvar på samma linje. Efter att tax-free lagstiftningen ändrats inom EU sökte rederiet kringgå detta genom att angöra Norska Kristiansand. Denna verksamhet pågick fram till 2006 då passagerarverksamheten helt avvecklades. En epok i svensk sjöfartshistoria med reguljär passagerarbåts förbindelse mellan Göteborg och England var till ända. Lastfärjorna gick fortfarande kvar under namnet DFDS Tor line, till stor del under svensk flagg.

2010 går DFDS Tor Line helt upp i DFDS Seaways som nu är det nya namnet för färjetrafiken. Med denna förändring lämnar också allt fler av fartygen den svenska flaggan till förmån för den danska.

MS Tor Anglia

MS Tor Anglia, byggd 1966

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Georg Douglas Kennedy

Endast för medlemmar