Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Sven Renström

Renströmska huset

Endast för medlemmar

Kvarteret Stadsmäklaren

Kvarteret Stadsmäklaren, Magasinsgatan-Kyrkogatan-Västra Hamngatan-Kungsgatan.

Rote 2, tomt 125, Bagge, Kohlhoff, Areel, Giers, Sandtz (Sands),
Rote 2, tomt 126, Bagge,
Rote 2, tomt 127, Norfeldt, Leijoncrantz, von Ackern, von Egmont, Chambers, Törngren, Lamberg
Rote 3, tomt 32, Clerck, Hasselgren, Hyllgren, Sillander, Ahlroth, Törngren, Peters, Åman, Areschoug, Renström, Hammarberg
Rote 3, tomt 33
Rote 3, tomt 34
Rote 3, tomt 35, Grahl, Alsing, Malmstedt
Rote 3, tomt 36, Bagge, Klingborg, Asp, Lampell

Stadsmäklaren

Stiftelsen Renströmska fonden

Vid Sven Renströms död uppgick tillgångarna till 2 871 128 kronor, varav 1,5 miljoner skulle tillfalla Göteborgs stad, och av dessa skulle 1 miljon kronor bilda den Renströmska fonden. Summan motsvarade ungefär stadens samlade utgifter 1868. Målsättningen för fonden är:

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall överlämnas till Göteborgs kommunfullmäktige att användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande område.

De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de icke äro af beskaffenhet, att de ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel, vare sig kronans eller stadens; välgörenhetsinrättingar af alla slag, så ordnade,att de medellösas och behöfvandes bästa och behof afses, men icke befrielse för stadens innevånare från deras förbindelser i afseende på bidrag till fattigunderhållet; kostsammare anstalter för befordran af snyggheten, sundheten och helsovården; undervisningsanstalter af alla slag, anläggande af allmänna platser, uppförande af byggnader för speciella, men allmänna behof, såsom Kyrkor, Muséer och Föreläsningssalar, m. m.; ordnande af allmänna inrättningar för trafiken samt försköning af sådana platser, som för allmänt begagnande äro eller biifva upplåtna; samt i sista rummet anslag för inrättande af kassor under särskilda styrelser för lån, ämnade till underlättande antingen af handel eller af industri, eller ock af handtverk; äfvensom allmänna pantlåneinrättningar. Med afseende å de inrättningar, som i sista rummet blivit nämnda, förfares med den urskiljning, att medlen verkligen blifva fruktbringande på ett allmänt nyttigt sätt och att särskilda föreskrifter för detta hänseende lemnas. Den ordningsföljd, hvari de särskilda inrättningarna här ofvan förekomma innefattar i öfrigt icke något band på Stadsfullmäktiges beslutanderätt, i afseende på medlens användande.

Efter den första utdelningen ur fonden 7 december 1871 med 569 300 kronor, erhöll flera kommunala institutioner anslag. Bland annat utdelades 150 000 kronor till uppförandet av ett badhus. Detta blev Renströmska badanstalten vid Södra Allégatan 3 i Haga, som togs i bruk 9 december 1876 till en slutkostnad på över 250 000 kronor. Badhuset brann ner på sommaren 1903, och återinvigdes först 1906. Renströmska badet i Haga fick sitt vatten från ett eget vattentorn vid Västra Skansgatan, en bit upp på Skansberget.

Ytterligare tre Renströmska badanstalter uppfördes: vid Karl Johansgatan 12 i Majorna, vilket öppnades 1 juni 1892, vid Gullbergsgatan i Olskroken, öppnat 1 september 1910, samt vid Herkulesgatan i Kvillestaden som öppnades 14 december 1915.

Renströmska badet i Lundby

Renströmska badet Lundby

Medel ur fonden var också väsentliga för starten av Renströmska sjukhuset som stod färdigt 1913. Stiftelsen Renströmska Fondens medel förvaltas av SEB Fonder och Institutioner. De totala tillgångarna var 12,6 miljoner SEK vid utgången av 2015. Göteborgs stad beslutar om användningen av utdelade medel.

Sven Renström & Co

Del 14 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Sven Renström & Co grundades 1816 i Göteborg i dyningarna efter de många företag som de åren gick i konkurs efter att kontinentalblockaden upphört, Ostindiska kompaniet lagts ner och sillen försvunnit. Grundare var Sven Renström (1793-1869) och firman bar länge bara hans namn. Verksamheten var förts hand som mottagare av järn från bruken och i mindre utsträckning export av järn. Huvuddelen av det järn firman köpte från bruken såldes vidare till andra handelshus för export.

I början handlade firman kanske främst med järn från Svaneholms bruk men från omkring 1850 blev Storfors firmans viktigaste brukskontakt. I Storfors järnbruk blev Sven Renström också delägare och ägde en fjärdedel. Fram till 1879 då var firman kommissionär för Storfors bruk men det året överfördes kommissionärsskapet på L.G. Bratt & Co. Ett annat järnbuk där firman hade stora ekonomiska intressen var Kohlsäter. Sven Renström & Co var också en betydande exportör av trävaror.

Gamla rörverket, Storfors bruk

Gamla rörverket, Storfors bruk

I firman blev Peter Hammarberg (1814-88) delägare år 1843 och år 1851 bytte firman namn till Sven Renström & Co. Vid Sven Renströms död blev James Leffler (1838–1893), svärson till Peter Hammarberg, delägare i firman (utträdde 1880) och 1872 George Barclay (utträdde 1 juli 1887) samt James Hammarberg (1847-96), son till Peter Hammarberg. Firman upphörde den 31 december 1909.

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Jan Kuuse, Ekman – ett handelshus 1802-1996, 1996

Sven Renström

Sven Renström

Sven Renström, född 4 februari 1793 på säteriet Uggleberg i Huggenäs socken död 26 juni 1869 i Göteborg, var en svensk affärsman, kommun- och riksdagspolitiker och donator. Han var son till inspektorn på Ugglebergs säteri, Anders Renström och hans fru Elisabeth Rudberg (gifta 1790).

Samma år som Sven Renström föddes, flyttade familjen till Strömsbergs säteri i Tösse socken i Dalsland. Renström fick efter undervisning i hemmet av informatorer och privatskola, vid femton års ålder, anställning hos brukspatron Leonard Magnus Uggla vid Svaneholms bruk som kolskrivare och bokhållare från 1809. 1811 blev han ansvarig rö brukets Göteborgskontor och därefter blev han kontorist hos grosshandlare Carl Fredrik Waern (svåger till Uggla) i Göteborg 1813–14 och därefter 1814–15 kontorist hos grosshandlare J. F. von Proschwitz.

Därefter grundade han en egen handelsfirma i trä- och järnexportbranschen år 1815 och fick burskap som handlande i Göteborg den 19 juli 1816. Renström blev ledamot av Göteborgs handelssocietet den 1 maj 1815 och av dess styrelse 1828. Han var ledamot av direktionen för Göteborgs barnhus 1829–39, av styrelsen för fattigförsörjningen 1829–39, av drätselkommissionen 1843–63, av drätselkammaren 1864–68, av styrelsen för Göteborgs museum 1864–69, av Chalmerska slöjdskolans direktion 1842–69 med flera uppdrag.

1843 blev Peter Hammarberg, tidigare kontorist i Renströms firma, delägare i firman och 1851 bytte den namn till Sven Renström & Co.

Han tillhörde Borgerskapets äldste 1832–40 och stadsfullmäktige från 1863 till sin död. Renström var även riksdagsman, han representerade Göteborg i borgarståndet vid riksdagarna 1856–58, 1859–60 och 1862–63. I riksdagen var han ledamot av bevillingsutskottet, och han kämpade även för borttagandet av maximeringen för låneräntan.

Vid hans död uppgick tillgångarna till 2 871 128 kronor, varav 1,5 miljoner skulle tillfalla Göteborgs stad, och av dessa skulle 1 miljon kronor bilda den Renströmska fonden. Summan motsvarade ungefär stadens samlade utgifter 1868. Brodern August Renström fick 500 000, den avlidna systerns efterlämnade make C W Hammarlind fick en årlig pension om 900 rdr. Uppväxtorten Bolstad fick 10 000 rdr, medan Svanskog fick 5 000 till inköp av en ny prästgård och Carlstads Högre Elementarläroverk begåvades med 15 000 rdr till en stipendiefond.

Axel Jonsson d.ä.

Axel Johan Henrik Jonsson föddes den 12 september 1844 som son till Gustaf Jonsson och Mathilda Kafle. Han var gift med Ragnhild Lundgren. De hade sönerna Rolf Jonsson, Axel Jonsson, Folke Jonsson och Frej Jonsson samt dottern Ruth Jonsson som gifte sig med Hjalmar Atterbom. Axel Jonsson dog den 7 juli 1931.

1861 reste han till Göteborg där hans snart fick arbete i firman F.W. Hasselblad. Efter en kort tid där tog han istället arbete i Sven Renströms handelshus. Sven Renström testamenterade vid sin död en större summa pengar till Axel Jonsson och andra anställda. Bl.a. med hjälp av detta kapital kunde Jonsson sedan starta firman Jonsson, Sternhagen & Co AB ihop med Harald Sternhagen år 1872.

Åren 1870-71 arbetade Axel Jonsson vid firman Pannifex i Paris (agent för Sven Renström). Men han lämnade Paris i juli 1870 när tyska soldater närmade sig staden. Han rest då till Trouville och Le Havre. I april 1871 var han tillbaks i Paris hos Pannifex. Han upplevde därefter Pariskommunen innan han återvände till Sverige. Innehavare av firman Sven Renström var nu Peter Hammarberg som lånade Axel Jonsson pengar för att starta en egen firma ihop med Harald Sternhagen.

Efter starten av firman investerade Axel Jonsson i Göteborgs Handelskompani, ett spekulativt finansbolag lett av D.O. Francke. Såväl han som Harald Sternhagen arbetade en tid på Handelskompaniets stockholmskontor där de bland annat spekulerade i aktier både för Handelskompaniets och egen räkning. Han sålde dock sina aktier i Göteborgs Handelskompani innan bolaget kollapsade och gjorde därmed en vinst. Därefter arbetade han två år i Göteborgs Köpmansbank.

Han arbetade också åt bankiren Cervin då denne tillsammans med bland annat Alexander och James Keiller köpte upp ett stor vassområde (Lundbyvass) och en del omkringliggande mark på Hisingen genom bolaget Hisingstad AB. Jonsson, Sternhagen & Co blev så småningom ägare av en tredjedel av företaget. Vassarna torrlades och en tredjedel av marken såldes till Keillers Mekaniska Verkstad (Göteborgs Mekaniska Verkstad, AB Götaverken). Även Göteborgs stad köpte större markområden och tomter för privata. Så småningom hade all mark sålts och ett litet samhälle byggs upp som länge kallades Hisingstad men numera kallas stadsdelen som ligger där för Kvillestaden även om den officiellt heter Brämaregården.

Lazarus om Peter Hammarberg

Del 15 av 21 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 1-2
Endast för medlemmar

Kommerserådet Olof Wijk

Del 13 av 21 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 1-2
Endast för medlemmar

Lazarus om Sven Renström

Endast för medlemmar

Hammarberg – järn och trä

Del 11 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Peter Hammarberg (1814-1888), son till Johan Jacob Hammarberg och Charlotta Lamberg från societetsfamiljen Lamberg, anställdes 1831 i firma Sven Renström, en av Göteborgs större järnexportörer vid den tiden. Från 1843 var han delägare i firman som nu fick namnet Sven Renström & Co. Nils Hammarberg som var rådman 1795-1841 var troligen en bror till Peter Hammarbergs far.

Urspungligen hade järnhandelsfirman grundats av Sven Renström (1793-1869) år 1816. Innan dess hade han bl.a. varit anställd i C.Fr. Waerns firma. Sven Renström hade goda kontakter med bruk i Värmland och förmedlade mycket handel från dessa, både till andra exportföretag och via egen utrikeshandel. Bl.a. ägde firman 25% i Storfors bruk och skötte dess export fram till 1879. Sven Renström & Co var också en stor trävaruexportör. Sven Renström var ogift och fick inga barn. När han dog gick hela hans förmögenhet till donationer som bekostade badinrättningar och sjukhus i Göteborg

När Sven Renström dog fortsattes firman av Peter Hammarberg och dennes släkting James Leffler (1838-1893). Denne tillhörde förmodligen nån annan gren av släkten Leffler än den jag beskrivit. Från 1872 var även George Barclay (1841-1921), son till Peter Hammarbergs svåger John Barclay, delägare i firman liksom sonen James Hammarberg (1847-1896). Under denna senare tid exporterade firman också pappersmassa och papper.

Peter Hammarberg deltog också i bildandet av Skandinaviska Kredit AB och satt i des styrelse 1864-1888. Han tog även del i grundandet av försäkringsbolag och hade en del andra uppdrag inom både det lokala näringslivet och i både den lokala och nationella politiken.

Sonen James Hammarberg deltog i bildandet av Kramfors AB år 1887 tillsammans med de dominerande ägarna, familjen Kjellberg, och Arthur Seaton. Han var VD i Kramfors AB 1894-1896. Han var också verksam i bl.a. Göteborgs Enskilda Bank och trävaruföretaget Strömman & Larsson samt lokalpolitiker.

Firman Sven Renström & Co upphörde år 1910, med 1909 som sista verksamhetsår.

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987