Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Robert Dicksons stiftelse

Ernst Jungen

Ernst Jungen

Ernst Jungen

Ernst Birger Jungen, född 6 september 1890 i Skrea i Hallands län, död 12 oktober 1981 i Örgryte församling, var en svensk pedagog och kommunalpolitiker. Han var son till transportarbetaren och småbrukaren Bengt Peter Andersson och Albertina, född Johansson. Gift den 23 december 1919 med Signe Charlotta Stenberg (1893-1976), dotter till järnvägsman Anders Stenberg och Sofia, född Sjöberg.

Efter utbildning och praktik inom snickeriyrket 1905-14 (på olika platser i Sverige, en kort period i Norge och i Tyskland 1911-12), studier vid folkskoleseminariet i Göteborg 1914-18, folkskollärareexamen där 1918, specialstudier i språk, nationalekonomi och statskunskap vid Göteborgs högskola, studieresor och resor till kongresser och för officiella uppdrag till flertalet europeiska länder samt America och Asien, bland annat som delegat vid Delawarejubileet 1938. Jungen var extra ordinarie folkskollärare i Örebro 1918-20 och i Göteborg 1920-21, ordinarie folkskollärare i Göteborg 1921-55, varav som överlärare i Nordhemsdistriktet 1933-55. Dessutom instruktör för studiecirklar i ABF Göteborg 1921-26 och föreläsare inom ABF.

Jungen blev ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1931 och var dess ordförande 22 november 1934-62. Bland de många förtroendeuppdrag han märks uppdragen som ordförande i Robert Dicksons stiftelse 1933-38 och som ledamot i styrelsen för Göteborgs folkbiblioteks biblioteksnämnd 1926-38. Vidare var han ledamot i Göteborgs hamnstyrelse 1944-61, ordförande i styrelsen för Västsveriges Allmänna Restaurang AB 1951-61, ledamot i styrelsen för Göteborgs högskola 1936-54 varav som vice.ordf. 1945-54 och i styrelsen för Göteborgs stadsbibliotek 1926-60, varav som vice ordförande 1931-60. Utöver detta satt han i otaliga nämnder, styrelser, utskott, utredningar och kommittéer.

Delar av texten från Wikipedia.

Andra källor: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons Stiftelse är en aktiv och affärsdrivande stiftelse som äger och förvaltar över 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen grundades redan år 1856 och är en Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar hus byggda från 1861 och framåt. Fastigheterna finns i Haga, Majorna, Landala, Annedal, Burås, Lunden och Järnbrott.

Stiftelsen syfte är:

Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk, hvarförutom sagda tillgångar äfven må till någon del användas till sådana inrättningar, som i öfrigt afse arbetsklassens förmån.

Stiftelsen är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser och har sin grund i Stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder.

År 1856 erhöll styrelsen för Stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder  en anonym donation avsedd för uppförande av bostäder för arbetarklassen i Göteborgs stad och Carl Johans församling.  Bostäderna skulle enligt donatorns vilja hyras ut till ”…mindre bemedlade, men välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kände personer, företrädesvis gift arbetsfolk…”

Robert Dickson avled 1858. I ett brev 1857 hade han till sina söner uttryckt sin önskan att donera ytterligare medel till uppförande av arbetarbostäder. Donationen offentliggjordes 1859 då de tre sönerna James Dickson, Edward Dickson och Charles Dickson förklarade sig beredda att tillmötesgå faderns vilja men ansåg att den sammanlagda gåvan var  så betydande att de bekostade bostäderna borde få namnet Robert Dicksons stiftelse. Stiftelsens stadgar fastställdes av Kungl Maj:t den 31 juli 1860.

Från början ägde stiftelsen bostäder i Majorna, Haga, Brantdala (idag rivna och ersatta av nya hus, låg vid Karl Gustavsgatan/Föreningsgatan). Idag har de kvar två kvarter med stenhus i Haga, äger ett kvarter med landshövdingehus samt ytterligare en mängd fastigheter i Majorna, äldre hus i Annedal, moderna hus i Landala och Järnbrott samt hus i Burås (officiellt Krokslätt) och Lunden.

År 2015 var stiftelsens förmögenhet 648,9 miljoner SEK.

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företrädes av styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen verksamhet och att stadgarna efterlevs. Stiftelsens styrelse tillsätts av Göteborgs stads kommunfullmäktige och består av nio ordinarie ledamöter. Direktören är föredragande i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i stiftelsen.

Den senaste styrelsen består av Derya Tumayer (Ordförande), Mats Arnsmar (vice ordförande), Maj-Britt Anckar, Sverker Cassberg (kassaförvaltare), Allaedin Hedayati, Mats Karlsson, Moa Lindh, Björn Oxe och Eva Sundén.

Lazarus om Charles Dickson

Del 20 av 22 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 5-8
Endast för medlemmar