Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ossian Ahrenberg

Ramm om Th. Ahrenberg

Del 11 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Grundläggaren af denna rederiaffär, Theodor Ahrenberg, började redan tidigt, på 1850-talet, att utreda mindre segelfartyg och fortsatte med denna verksamhet äfven såsom delägare i handelsfirman A. T. Ahrenberg & Co., men ägnade sig från år 1874 uteslutande åt rederirörelsen under firma Th. Ahrenberg samt redde i ett 10-tal större segelfartyg på aflägsna farvatten.

Afpassande sig efter de ändrade förhållandena vid ångans framträdande inomskeppsbyggeriet förändrades tonnaget så småningom till hufvudsakligen ångfartyg, af hvilka nästan samtliga nybyggts för firmans räkning, däraf icke mindre än 24 vid svenska varf. Det mindre segeltonnaget bibehölls emellertid, men moderniserades efter tidens kraf.

Sedan år 1881 underhåller firman genom ångfartygsaktiebolaget Nornan reguliär veckoförbindelse mellan Stettin—Göteborg—Bergen och
mellanliggande hamnar. Å denna rut, som utgör en viktig trafikled för varuutbytet mellan Göteborg—Norge å ena sidan och Göteborg—Malmö —Tyskland å andra sidan, sysselsättas tre till sex ångare, hvaremot firmans öfriga fartyg gå i allmän fraktfart.

Såsom delägare i rederirörelsen inträdde år 1888 Werner Lundqvist, svärson till Theodor Ahrenberg, och år 1898 sonen Ossian Ahrenberg.

I egenskap af verkställande direktörer i ångfartygsaktiebolagen “Nornan“, “Commerce“, “Stella“, “Godhem“, “Marine“, “Sölve“, “Aina“ och “Gylfe“ samt bärgnings- och bogseringsaktiebolaget ”Björn’’ med ett sammanlagdt aktiekapital af Kr. 2.024.300: — äro firmans chefer hufvudredare för 18 ångfartyg, 9 segelfartyg, 1 bärgningsångare och 3 bogserångare.

Axel Ramm

Advertisements

Ossian Ahrenberg

Ossian Theodor Ahrenberg, född 29 april 1877 i Göteborgs garnisons församling, död 9 augusti 1945 i Johannebergs församling, var en svensk skeppsredare och donator.

Ossian Ahrenberg var son till skeppsredaren Theodor Ahrenberg och Hilda Pettersson. Från 1909 var han gift med Naëma Wijkander (1886–1962), dotter till August Wijkander och Majken Tudeer. Paret Ahrenberg hade sonen Theodor ”Teto” Ahrenberg (1912-89).

Han bedrev handelsstudier i Tyskland och England 1896 och 1897. År 1908 blev han ensam innehavare av den av fadern 1872 etablerade rederifirman Th. Ahrenberg i Göteborg. Vidare var han styrelseledamot i Sveriges Ångfartygs Assurans förening 1927–1939.

Från 1900 var han en av de ledande i Nautiska föreningen i Göteborg (där han även var bibliotekarie 1900–1920 och från 1941), en av initiativtagarna till Göteborgs orkesterförening och ledamot av konserthusstyrelsen från 1905. Han var även styrelseledamot i Göteborgs sjöfartsmuseum från 1913, i Lorensbergsteatern 1921–1934 och i Göteborgs stadsteater 1934–1945.

Släktskapsförhållanden:

Ossian Ahrenberg

Ahrenbergs

Del 23 av 25 i serien Rederier

Ahrenberg Lundqvist1826 utträdde Theodor Ahrenberg ur den 1826 bildade handelsfirman A.T. Ahrenberg & Co. Han övertog den rederirörelse som handelsfirman tidigare haft. Vid denna tid handlade det om ett tiotal segelfartyg. Med tiden ersattes segelfartygen med ångfartyg för vilka särskilda bolag bildades. År 1900 bestod flottan av 18 ångfartyg och 9 segelfartyg. Mågen Werner Lundqvist (1868-1943) blev 1888 delägare i firman och 1898 blev istället sonen Ossian Ahrenberg (1877-1945) delägare.  Från 1908 var Ossian Ahrenberg ensam innehavare av rederifirman Th. Ahrenberg.

Nornan

Nornan

Bland de bolag som bildades av Ahrenberg för olika fartyg fanns det 1878 grundade Ångfartygs AB Nornan, senare Rederi AB Nornan, Ångfartygs AB Aurora, Ångfartygs AB Gylfe (grundat 1883), Ångfartygs AB Irene, Ångfartygs AB Maritime (1883), Ångfartygs AB Sölve, senare Rederi AB Sölve (1884), Stella (1885), Rederi AB Godhem (1888) och Aina (1889). Nornan köptes 1924 av Hallands Ångbåts AB och fusionerades 1928 med moderbolaget till AB Halland & Nornan. Från 1924 var Broström huvudägare i Nornan.

Werner Lundqvist startade ett eget rederi år 1898. Det första var Ångfartygs AB Commerce som han tog över från Theodor Ahrenberg, år 1905 övertog han Nordiska Rederi AB (upphörde 1919), år 1908 bolaget Stella och 1910 bolaget Ångfartygs AB Labora. Det senare företaget ägdes innan dess av Fredrik Hansson, som också var stor delägare i Svenska Lloyd.

Trafiken för de nämnda företagen tycks ha bedrivits gemensamt och kanske också med samma skorsten och flagga med märket AL (står eventuellt för Ahrenberg och Lundqvist).

SS Skulda

SS Skulda

Segelfartyg för vilka Theodor Ahrenberg var huvudredare

  • Andreas, skepp på 352 ton. Byggt i Kristinestad, Finland år 1847. Köpt från J.A. Kjellberg & Söner efter 1873 men innan 1877. Sannolikt avyttrat 1878. Befälhavare C. Pehrsson.
  • Gefion, skepp på 460 ton.  Byggt i Brake år 1869 som Vierlanden. Inskaffat efter 1873 men innan 1877. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare J. P. Johansson och A. Börjesson.
  • Gylfe, skepp på 991 ton. Byggt i Medford 1847 som St. John. Inskaffat innan 1877 men efter 1873. Sannolikt avyttrat 1882. Befälhavare C.J.E. Törnström, C. Engberg och A. Johansson.
  • Najaden, skepp på 135 nyläster. Byggt 1857 i Sunderland som Orissa. Troligen inskaffat 1872 och avyttrat 1878. Befälhavare. B.O. Börjesson och J.A. Danielsson.
  • Solid (Solide), skepp på 1 136 ton. Byggt 1855 i Medford som Good Hope. Troligen inskaffat 1878 och avyttrat 1882. Befälhavare C.S. Andersson.
  • Teodor, skepp på 320 ton. Byggt 1861 i Bordeaux som Amanda. Inskaffat mellan 1873 och 1877. Ej längre ägt 1885. Befälhavare O.M. Edström och A. Larsson.
  • Torgny, skepp på 334 ton. Byggt 1863 i Brake som Formosa. Troligen inskaffat 1872 och fortfarande ägt 1885. Befälhavare J.J. Larsson, S. Stranne och G.R. Andersson.
  • William, skepp på 325 ton. Byggt 1856 i Sunderland som William Forest. Troligen inskaffat 1878 och avyttrat 1882. Befälhavare J. Johansson.

Källa: Sveriges Skeppslista 1837-1885

Fartygsförteckning

Källor: Fakta om Fartyg, Kommandobryggan och Svensk Skeppslista 1837-1885

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar