Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olof Wijk d.y.

Ramm om Olof Wijk & Co

Del 3 av 18 i serien Sveriges handel och industri 2
Endast för medlemmar

Wijkska huset

Hus vid Lilla Torget som uppfördes åren 1850-53 som kontor för handelshuset Olof Wijk & Co och som bostad för familjen Wijk, Olof Wijk d.ä och senare Olof Wijk d.y.  Innan dess låg det så kallade Utfallska huset på platsen, i slutet av 1700-talet ägdes detta av Niclas Sahlgren. Detta hus brann ner i den stora branden år 1804.

Wijska huset

Wijska huset Foto: Alicia Fagerving. Licens: CC BY-SA 3.0

Det nya hus som Olof Wijk d.ä. lät uppföra ritades av arkitekten Adolf W Edelsvärd som också har ritat centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö liksom en stor mängd stationshus i hela Sverige. I de två nedersta våningarna var det lagerlokaler och kontor. Huset hade från början bara fyra våningar, den nästa översta var Olof Wijks bostad. en översta våningen var också en bostadsvåning.

1925 sålde familjen Wijk huset till Brand- och Livförsäkrings AB Svea efter att familjeföretaget Olof Wijk & Co AB kommit på obestånd. Huset byggdes på med en femte våning, hörntornets lilla kupol försvann och fick dagens utseende. I bottenvåningen flyttade Restaurang Commerce in och resten av huset förvandlades till kontor. Familjen Wijks påkostade interiörer revs ut, och ersattes med 20-talsinredning och en kontorsplanlösning. Efter 1929 bodde ingen i huset, det vara bara kontor och restaurang.

Sedan 1971 huserar Fiskekrogen i bottenvåningen och det finns sedan en ombyggnad 2009-2010 också bostäder i huset med priser som hör till de högsta i Göteborg.

Caroline Wijk

Caroline Wijk

Caroline Wijk

Caroline Dickson, född 17 oktober 1846 i London, död 28 februari 1918 i Stockholm,  var dotter till James J:son Dickson och Eleonore Willerding på Överås.

Hon gifte sig den 8 september 1870 i Örgryte med Olof Wijk d.y., född 21 juli 1833 i Göteborg, död 17 september 1901 som var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia Prytz.

Caroline Dickson och Olof Wijk d.y. hade tre barn; Olof Wijk (28 december 1874 – 24 mars 1896), grosshandlaren och riksdagsmannen Hjalmar Wijk (1877-1965) samt Eleonora ”Ella” Wijk (1880-1970), gift 1:o med legationsrådet greve Eugen von Rosen på Örbyhus och 2:o 1927 med professor Johan Henning Waldenström.

Släkten Dickson gjorde många donationer i Göteborg. Caroline Wijk och Olof Wijk donerade avsevärda penningsummor till institutioner och verksamheter i Göteborg, däribland Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem, Olof och Caroline Wijks fond samt Olof och Caroline Wijks stiftelse. Caroline Wijk donerade också 700 000 kronor till ett konserthus i Göteborg. Donationen gjordes i samband med att sonen Olof Wijk avled av mässlingen vid 22 års ålder. När huset äntligen byggdes var summan nära fördubblad.

Vidare gav hon KFUM-KFUK 330 000 kronor, Allmänna Hjälpföreningen 25 000 kronor, Kvinnliga kontoristförbundets sommarhem 10 000 kronor, Kristliga Föreningen av unga män (KFUM) 50 000 kronor, Frälsningsarméns slumverksamhet 25 000 kronor, James Dicksons stiftelse i Örgryte, 50 000 kronor, två frisängar på Ekmanska sjukhuset i Örgryte till minne av hennes föräldrar 20 000 kronor osv.

Olof Wijk d.y.

Olof Wijk d.y.Olof Wijk d.y., född 21 juli 1833 i Göteborg, död 17 september 1901, affärsman, donator (Olof och Caroline Wijks fond) och politiker (moderat-liberal); riksdagsledamot (andra kammaren) 1867–1890, talman 1880–1890. Den 24 oktober 1890 blev han den näst siste som adlades i Sverige och introducerades på Riddarhuset 1891 med nr. 2342. Hans släkt härstammar från Wiken Mellangården, Björlanda socken på Hisingen. Hans adliga gren av släkten utslocknade med sonen Hjalmar Wijk år 1965.

Olof Wijk var son till grosshandlare Olof Wijk d.ä. och Hilda Virginia Prytz. Han gifte sig den 8 september 1870 i Örgryte med Caroline Dickson, född 17 oktober 1846 i London, död 28 februari 1918 i Stockholm, dotter till grosshandlare James J:son Dickson och Eleonore Willerding. De hade tre barn: Olof (28 december 1874—24 mars 1896), grosshandlaren och riksdagsmannen Hjalmar Wijk (1877-1965) samt Eleonora ”Ella” (1880-1970), gift 1:o med legationsrådet greve Eugén von Rosen på Örbyhus och 2:o 1927 med professor Johan Henning Waldenström.

Wijk tog studentexamen i Uppsala 1850 och kameralexamen där 1851. Han var anställd i firma Olof Wijk & Co. i Göteborg 1851-56, blev delägare efter sin fars död 1856 och fick burskap som grosshandlande i Göteborg 1856. Wijk var ledamot av styrelsen för Skandinaviska Kredit AB 1864-1901, varav som ordförande 1896-1901, av Livförsäkrings AB Svea, av Bergslagernas Järnvägars AB 1887-1901, varav som vice ordförande 1889-95 och ordförande 1896-1901, av Göteborgs Mek. Verkstads AB, av Göteborgs sparbank, av Göteborg-Borås Järnvägs AB och av Göteborg-Hallands Järnvägs AB. Han var vidare ledamot av riksdagens andra kammare 1867-90, varav som vice talman 1875 vid hans tionde riksdag och till 1880 samt talman 1880-89, ledamot av konstitutionsutskottet 1870-71 och av bevillningsutskottet 1873-80, ledamot av tullkommittén 1876-82, statsrevisor 1865 samt ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1863-97, varav som ordförande 1888-97.

Olof Wijk d.y. utvecklade den Wijkska handelsfirman Olof Wijk & Co. till ett företag med omfattande industriella intressen. Företagets anläggningstillgångar i form av fastigheter samt aktier och obligationer utgjorde år 1860 cirka 100 000 kronor av en balansomslutning på 1 miljon kronor och år 1874 cirka 1 miljon kronor av en omslutning på 3,9 miljoner.

Vid bouppteckningen efter hans död 1901 uppgick behållningen till över 7 miljoner kronor, i huvudsak placerade i aktier och obligationer, såsom aktier i Långrörs AB, Gideå & Husums AB, Bofors, Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, Skandinaviska Kredit AB, Göteborgs Mekaniska Verkstad, Bergslagernas Järnväg, Göteborg-Borås och Borås-Alvesta Järnvägar, Brand- och Livförsäkrings AB Svea med flera. Den stora förmögenheten var framför allt skapad av den norrländska sågverkshanteringen och trävaruexporten.

Olof Wijk var ledamot av och kassaförvaltare för allmänna folkskolestyrelsen 1863-71, ledamot av gatu- och vägförvaltningen 1864-66, av direktionen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1864, av fullmäktige för handelsföreningen i Göteborg 1872-83, av handels- och sjöfartsnämnden 1873-83, av styrelsen för Göteborgs undervisningsfond 1886-93, av styrelsen för Göteborgs högskola 1887-1901, av hamnstyrelsen 1898-99. Han var ledamot av kommittén för gatornas underhåll och belysning 1860-65, av beredningen för undersökning av grundläggningen av tull- och packhuset 1863, av beredningen för dränering av trakten mellan Kvarnberget och Lilla Berget 1864, av valkommitten 1868-69, av beredningarna för upprättandet av förslag till utdelningar ur Renströmska fonden 1870, 1878, 1885 och 1894, av beredningar för förslag om hamnens utvidgning 1874-75 och 1886-87.

Wijk var ledamot av beredningen för uppförande av nya folkskolehus 1875-76, av beredningen för förvärv åt staden av hamnegendomar i Majorna 1886-87, av budgetberedningen 1887-97, ledamot av festkommittén för konungen 1864, av festkommittén för firandet av 50-årsdagen av Norges och Sveriges förening 1864, av festkommittén för firande av konungens namnsdag 1866, av festkommittéerna vid konungens besök 1869 och 1871, av festkommittén vid kronprinsens besök 1878, av festkommittén vid kronprinsens och kronprinsessans besök 1881, av deputationen vid konungens och drottningens silverbröllop 1882, av kommittén för högtidlighållande av 250-årsdagen av Gustav II Adolfs död 1882, av festkommittén vid konungens och drottningens besök 1886, av festkommittén för högtidlighållande av 300-årsdagen av Gustav II Adolfs födelse 1894 och av deputationen vid uppvaktningen för konungen vid regeringsjubileet 1897.

Huvuddelen av texten från Wikipedia

Wijk 2342

Del 31 av 39 i serien Adliga familjer från Göteborg

Adliga ätten WIJK nr 2342

Adlad 1890-10-24 enl. 37 § R.F., introd. 1891.

TAB 1

Olof Eriksson, (översiktstab. 1), född 1719-01-09. Bodde på Viken Mellangården i Björlanda socken på ön Hisingen. Död 1800-04-27 och ligger jämte sin hustru begraven å Björlanda kyrkogård. Gift med Anna Jakobsdotter, född 1737-03-03, död 1796-03-03.

Barn:

  • Erik Wijk, född 1755-07-11. Burskap som skeppare i Göteborg 1785-04-20. Död 1818-09-18 och ligger jämte sin fru begraven i egen familjegrav å Gamla varvets kyrkogård i Göteborg. Gift med Olivia Romare, född 1759-10-03 i Landskrona, död 1829-01-09 i Göteborg, dotter av Anders Romare och Maria N. N.

Barn:

  • Olof Wijk, född 1786-10-09 i Göteborg. Anställd hos handlanden James Christie 1799. Förestod efter hans död nämnda firmas affär 1805–1806. Grundade handelsfirman Olof Wijk i nämnda stad 1807. Erhöll burskap som borgare 1808-02-05. Företog en studieresa till England och Skottland 1810 och till Ryssland 1811. Ledamot bland stadens äldste 1815. Företog en ny studieresa till England, Irland, Holland, Belgien, Tyskland och Danmark 1817–1818. Ordförande bland nämnda äldste 1818–1835. Ledamot av Sahlgrenska sjukhusdirektionen 1818–1835. Ordförande bland kommitterade för Göteborgs skjutsinrättning. Erhöll kommerseråds titel 1820. Ledamot av direktionen för segelfartens förbättrande emellan Vänern och havet 1824. Statsrevisor 1825. RNO 1830-12-01. LVVS 1831. Ledamot av tullkommittén 1834. Ledamot av borgarståndet för Göteborgs stad under riksdagarna 1834–1835, 1840–1841, 1850–1851 och 1853–1854. Ståndets vice talman riksdagen 1834–1835. Ledamot av hospitalsdirektionen i Göteborg 1834. Ledamot av kommittén för granskning av Göta kanals segelfarttaxa 1835. Ledamot av kommittén för uppgörande av en finansiell plan för Trollhätte kanals ombyggnad s. å. Ledamot av sjömanshusdirektionen i nämnda stad 1836. KVO 1838-01-28. Ordförande i direktionen för arbetena i Göta älv och i Göteborgs hamn s. å. RCXIII:sO 1847-01-28. Ordförande i direktionen för Göta kanalbolag 1850-08-01–1855-09-05. KmstkVO 1851-09-04. Borgarståndets talman vid riksdagen 1850–1851. Död 1856-02-04 i Göteborg och ligger jämte sin fru begraven i egen familjegrav å Göteborgs gamla kyrkogård. Gift 1832-10-09 i Göteborg med Hilda Virginia Prytz, född 1810-08-11 i Göteborg, död 1890-06-27 i Marstrand, Örgryte förs ]], dotter av grosshandlaren Anders Magnus Prytz och Margareta Magdalena Brinck.

Barn:

  • Olof Wijk, adlad Wijk, född 1833-07-21 i Göteborg. Student i Uppsala 1850-06-04. Kameralexamen 1851-06-10. Anställd på faderns handelskontor i Göteborg s. å. Övertog handelsfirman Olof Wijk & C:o vid faderns död 1856. Borgare i Göteborg s. å. 15/2. Kassaförvaltare i Göteborgs folkskolestyrelse 1862. Stadsfullmäktig i nämnda stad s. å. Ordförande i Göteborgs sparbanks direktion och dess ränte- och kapitalfösäkringsanstalt 1863–1889. Ordförande i samma stads gatu- och vägförvaltning 1864–1867. Styrelseledamot i Skandinaviska kreditaktiebolag 1864. Deputerad för samma stad vid föreningsfesten i Kristiania s. å. Styrelseledamot i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea 1866. Statsrevisor s. å. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1890. RNO 1871-08-02. Deputerad för nämnda kammare vid deras majestäters kröning i Trondhjem 1873. Vice talman i riksdagens andra kammare 1876–1880. Ledamot av tullkommittén 1876. Deputerad för andra kammaren vid Uppsala universitets jubelfest 1877. Hedersledamot av sjömannasällskapet i Göteborg s. å. KVO1kl s. å. 6/6. LVVS 1878. Talman i riksdagens andra kammare 1880–1890. Ordförande i styrelsen över Göteborgs hamn- och älvarbeten 1881–1897. Ledamot av bankkommittén 1881. Deputerad för andra kammaren vid deras majestäters silverbröllop 1882. Hedersledamot av Göteborgs nation i Uppsala s. å. Deputerad för andra kammaren vid invigningen av Lunds universitets nya byggnad s. å. KmstkVO 1884-01-21. Deputerad för andra kammaren vid Uppsala universitets nya byggnads invigning 1887. Styrelseledamot i Bergslagernas järnvägsaktiebolag s. å. Vice ordförande i styrelsen för Göteborgs högskola 1888. Ordförande bland nämnda stads stadsfullmäktige 1888–1897. Ordförande i prisnämnden för ritningar till nytt riksdags- och riksbankshus 1888. Adlad 1890-10-24 enl. 37 § R.F. (introd. 1891 under nr 2342). Vice ordförande i styrelsen för Göteborg–Borås järnvägsaktiebolag 1891. Ordförande i styrelsen för brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea 1892. Ordförande i styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag 1895. Ordförande i styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag 1896. Ordförande i Göteborgs hamnstyrelse 1897–1899. Hedersledamot av Göteborgs kontoristförening. Hedersledamot av slöjdföreningen i nämnda stad 1897. HLVVS s. å. Filosofie hedersdoktor 1900-05-31. Död 1901-09-16 i Göteborg, jordfäst s. å. 20/9 i därvarande domkyrka och begraven i egen familjegrav i Göteborgs nya östra begravningsplats. Gift 1870-09-08 Överås med Caroline Dickson, född 1846-10-17 i London, död 1918-02-28 i Stockholm, jordfäst s. å. 6/3 i domkyrkan i Göteborg och begraven hos mannen, dotter av grosshandlaren James Dickson och Eleonore Willerding.

Barn:

  • Olof, född 1874-12-28 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1893-05-00. Student i Uppsala s. å. Död 1896-03-24 i Uppsala och begraven i föräldrarnas familjegrav.
  • Hjalmar, adelsman vid faderns död 1901. Född 1877-03-10 i Stockholm Hjalmar förs., i Stockholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1894-06-01. Student i Uppsala s. å. 13/9. Grosshandlare i Göteborg. Ordförande och kassaförvaltare i styrelsen för Röhsska konstslöjdsmuseet därst. 1905. Ledamot av riksdagens andra kammare 1906–1914 och av första kammaren 1919–1921. Kassaförvaltare hos svenska vitterhetssamfundet 1907. Ledamot av styrelsen för Göteborgs högskola 1912. Kassaförvaltare hos Göteborgs museum 1923. LVVS 1925.
  • Eleonore (Ella), född 1880-07-24 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Gift 1:o 1901-06-03 i Göteborg med överceremonimästaren greve Eugen Erik Adalbert August von Rosen, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, i hans 1:a gifte , född 1870. Gift 2:o i Engelbrekt förs. Stockholm 1927-06-26 med överläkaren vid sjukhuset S:t Göran docenten vid karolinska institutet, RNO, m. m., med. doktorn Johan Henning Waldenström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-02-12 med Elsa Maria Laurin, från vilken han 1927-05-20 blev skild, född 1870-01-21, död 1939, dotter av k. boktryckaren Gustaf Leonard Laurin och Agnes Maria Rohtlieb), född 1877-08-14 i Uppsala. Professor emeritus.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Alströmers och Wijks

Endast för medlemmar

Lazarus om Olof Wijk

Del 11 av 22 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 5-8
Endast för medlemmar