Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Christian Lund

Kviberg

Del 29 av 33 i serien Landerier

Ursprungligen en del av Gamlestadens landeri (Kviberg). I slutet av 1700-talet ägt av Christian Lund och därefter av bland annat Laurent Tarras, Carl Gustaf Brusewitz, Peter P. Ekman, Gustaf Henrik Ekman och Johan Jacob Ekman (Janne Ekman). Janne Ekman köpte också in Bellevue och andra delar av det ursprungliga landeriet Kviberg.

1891 såldes området till staten för 391 00o kronor enligt ett avtal mellan Ekman, Göteborgs stad och staten.  På ägorna byggde staten nya kaserner för Göta artilleriregemente som står kvar där än idag. 1895 stod kasernerna färdiga och regementet flyttade från befästningen på Kungshöjd till Kviberg. Vid denna tid låg ockå en kapplöpningsbana för hästar vid Kviberg. Militären är dock borta från Kviberg sen länge och en ny stadsdel har byggts på området.

Kvibergs kaserner

Kvibergs kaserner

Andra källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923

Advertisements

Hall – från Ostindiska till konkurs

Benjamin Hall (-1748) flyttade på 1730-talet till Göteborg och gifte sig med Cornelia Åkesson (1716-78). De fick barnen John Hall d.ä. (1735-1802) och Cornelia Hall (1739-91). 1735 fick Benjamin Hall burskap som handlande. Även Benjamin Halls bror Robert Hall (1731-63) flyttade senare till Göteborg, omkring 1750.  Efter Benjamin Halls död gifte änkan om sig med superkargören i Ostindiska kompanietJohan Fredrik Ström (1731-81). Genom detta fick John Hall d.ä via sin styvfar många viktiga kontakter inom Ostindiska såväl som inom andra delar av det göteborgska näringslivet.

Cornelia Hall var gift med rådmannen Christian Lund (1737-95). De fick tre döttrar som gifte sig med betydande göteborgare. Lisette Lund (1766-1815) med Fredrik Damm (1742-96), Christiania Lund (1761-1823) med Jacob Maule (1743-1805) och Johanna Fredrika (1766-1813) med Jacob Sahlgren (1753-1814). Den Cornelia Hall (1727-1791) som var gift med Carl Fredrik Brehmer (-1784) kan inte vara samma person som Benjamin Halls dotter utan bör möjligtvis kunna ha varit faster till denna.

Framgångarna för John Hall d.ä. byggde bl.a. på att hans affärer i handelsfirman John Hall & Co (med Thomas Erskine som kompanjon) hade en stark koncentration på export av järn och bräder, framförallt till den brittiska marknaden. Här kom han att helt dominera exporten från Göteborg. För att trygga varuleveranserna, förvärvade Hall även flera sågar och järnbruk, exempelvis järnbruken Borgvik (50%), Annefors, Ransäter (50%), Gunnerud, Löfstaholm, Thorsby (50%), Wälsfors, Björkefors, Antonström, Åhleby och Ohlby i Värmland, järnbruken Loviseholm, Kollerö, Öxnäs och Rådanefors (50%) i Dalsland samt Gårdsjö i Västergötland. Vidare åtta sågar i Lilla Edet och en såg i Åstabyholm i Värmland.

Mellan 1780 och 1805 var den Hallska firman den i särklass största järnexportören i Göteborg med mellan 76% och 30% av järnexporten under enskilda år. Även när det gäller brädexporten var firman lika dominerande under perioden.

Enda egentliga konkurrenten var Christian Arfvidsson & Co, men den firman gick i praktiken i konkurs år 1787 och ombildades därefter. Delar av den Arfvidssonska firmans verksamhet övertogs av John Hall & Co liksom en del av dess skulder. Christian Arfvidsson själv var gift med en kusin till John Hall d.ä.:s styvfar Johan Fredrik Ström.

Halls handelshus sysslade också med export av sill och anlade ett par sillsalterier, Stensholmen (50%), och Porsholmen samt trankokeriet Djupviken (50%). Handelsfirman importerade dels salt, som var nödvändigt för sillhanteringen, dels typiska brittiska returvaror som kol, bly, glas och kolonialvaror.

 

John Hall d.ä.

John Hall d.ä.

John Hall d.ä. blev en mycket förmögen man. 1784-96 lät han uppföra Gunnebo slott utanför Göteborg för att ha som sommarbostad.

John Hall d.ä. var gift med Christina Gothéen (1749-1825), dotter till superkargören Anders Gothéen (1719-94) och Maria Elisabeth Gadd.  Paret Hall fick två barn, John Hall d.y. (1771-1830) och Christina Hall (1773-1839). Christina Hall var gift med Claes Adam Wachtmeister (1755-1828), ägare till Lerjeholm och John Hall d.y med AGC Koskull (1788-1840). De senares dotter Christina Charlotta Mariana Hall (1807-?) var gift med Eduard Beckman (1805-?).

Av allt att döma så var också Christina (Gothéen) Hall älskarinna åt den latinamerikanske frihetskämpen Francisco de Miranda (1750-1816) under hans besök i Sverige år 1787. Några citat från den senares dagbok tyder onekligen på detta (citerat ur Den svenska historien, del 10, 1979):

Därefter gick jag ensam med Madame [Hall, min anm.] till ett eremitage på krönet av en liten skogshöjd för att efter hennes önskan förnöja mig med henne, men den unge medresenären störde oss, och vi begåvo oss då till den plats där M.H. [herr Hall] var med arkitekten Carlberg, som bjöd på en kopp thé i sitt rum, och med honom hade jag en lång konversation om arkitektur.

[…]

Togo vi plats i vår vagn för att återvända hem klockan 6. Halvvägs välte vagnen på nytt och värre än på morgonen. Värst var att jag blev nästan naken, ty jag var så full av eld att det var en fröjd åt det. Kunde skyla mig med kappan. Lämnade vagnen. Alla avlägsnade sig. M. Hall gav sig av till fots. Mad:e stannade kvar och tillät mig kyssa sig. Roade oss sålunda en stund, och hon lovade själv att vara tillmötesgående i morgon mellan klockan 3 och 4 på eftermiddagen, om det inte kom något folk.

Christina Hall tog honom dessutom på besök till Clas Alströmer på Gåsevadholm där hon ofta vistades långa tider.

John Hall d.y. övertog vid faderns död 1802 ansvaret för firman, trots att han saknade både utbildning och egentligt intresse för uppgiften. Fem år senare, 1807, gjorde han konkurs och 1830 slutade han sina dagar utfattig i en koja i Stockholms utkanter. Konkursen avslutades i praktiken inte förrän så sent som 1820 på grund av en lång och besvärlig rättslig konflikt mellan John Hall d.y (inklusive hans ombud Pehr Backman) och sysslomännen (konkursförvaltarna)David Carnegie d.ä., FM Åkerman, Niklas Björnberg och David Low (den sistn. till 1818). David Carnegie d.ä var anställd i den Hallska firman fram till 1806. Fram till 1802 på heltid och därefter på deltid.

I samband med konkursen övertogs stora delar av den Hallska firmans verksamhet från år 1810 av Niklas Björnberg. Exempelvis flera av järnbruken och stora delar av järnexporten.

Brodern till Benjamin Hall, Robert Hall, var gift med Anna Österberg (-1803) som i sitt andra gifte var gift med Johan Reinhold Bauer (1729-1805). Robert Hall och Anna Österberg fick sonen Josef Hall (1754-1820) samt dottern Maria Hall. Den sistnämnda var gift med Johan Adolf Burtz, sjökapten i Ostindiska kompaniet med två resor som detta. Josef Hall ägde ett antal sillsalterier och trankokerier i Bohuslän, exempelvis Stenviken på Klädesholmen eller Koholmen och Djupviken på Tjörn.

Josef Hall hade en son, Olof Hall (1789-1863). En av dennes döttrar, Mary Hall (1840-1929) var gift med den framgångsrike affärsmannen Carl Emil Billqvist (1817-95) i dennes andra gifte. Josef Halls ena dotter Anna Margareta Hall (1792-1828) var gift med Christian Wilhelm Damm (1782-1848) i dennes första gifte. Deras dotter gifte sig med blivande stadsarkitekten Victor Gegerfelt. Den andra av Josef Halls döttrar, Karin Hall (1797-1881), var gift med Johan Henrik Damm, kusin till Christian Wilhelm Damm.

Damm – tobaksfabrikörer

Andreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas att inrätta allehanda för riket nyttiga manufakturer” och gav därför Andreas Damm, att sedan han erhållit burskap i staden, även skulle erhålla privilegium. Privilegiet beviljades den 22 februari 1731. Den 11 maj utfärdades burskapet. I sitt första äktenskap var Andreas Damm gift med Sofia Wohlfahrt (1712-36)

Under det första arbetsåret, 1731-1732 redovisades en produktion på 30 000 skålpund spunnen tobak. 1739 hade Damms tobaksfabrik blivit den näst största i Göteborg och den positionen kom fabriken att behålla länge. År 1757 bestod manufakturen av tre spinnbord, en karvstol och fem pressar. Därmed var den Göteborgs näst största tobaksindustri vid den tiden.

Andreas Damm avled i febersjukdom år 1764. Privilegiet för en tobaksfabrik övertogs då av hans änka, Victoria Maria Kaldiner (1701-1769). Hon drev företaget vidare tillsammans med deras son Johan Hinrich Damm.

År 1746 insände tobaksfabrikör Andreas Damm en begäran om upplåtelse av mark utanför Kungsporten, han ville ha 100 famnar längs landsvägen för tobaksodling. Området var 6 1/2 tunnland o han fick också utrymme för torkhus o vaktstuga. Tio år senare skaffade ha sig ytterligare sju tunnland. Men efter ett svårt missväxtår 1783 upphörde den svenska tobaksodlingen och man övergick återigen till importerad tobak.

Mellan 1760 och 1764 var Andreas Damm rådman i Göteborg. Hans son i andra äktenskapet Fredrik Damm (1742-96) var handlande och riksdagsman för Göteborg under någon riksdag.  Fredrik Damm var gift med Lisette Lund (1759-1815) vars ena syster, Christiania Lund (1761-1823) var gift med Jacob Maule (1743-1805). Den andra systern, Johanna Fredrika Lund (1766-1813) var gift med Jacob Sahlgren (1753-1814). Johanna Sofia Damm (1746-1826), dotter till Andreas Damm, var gift med Lorentz Petersen (1729-1800). Fredrik Damm drev tillsammans med sin bror Johan Henrik Damm ett linné- och buldanväveri vid Vall- och Ekelundsgatorna. Förutom detta så ägde Fredrik Damm också del i två större trankokerier, Skäret (eller Siriskäret) i Långelanda socken  på Orust och halva Lilla Ängön norr om Orust.

Johan Henrik Damm (1740-98), även han son till Andreas Damm, drev åren 1757-67 en egen tobaksfabrik som han övertagit från Olof Holmgren. 1767 sammanslogs de båda fabrikerna med Johan Henrik Damm och hans bror Fredrik Damm som troliga ägare och de stod då tillsammans för 40% av Göteborgs tobaksproduktion. 1780 sålde familjen Damm fabriken till Magnus Burman. Johan Henrik Damm var gift med Anna Dorotea von Schoting (1757-1802), vars mor var Gertrud Tham (1727-61) och far var Paul Roland von Schoting (1722-60). Den sistnämnde var kapten i Ostindiska kompaniet.

Johan Henrik Damm d.y. (1786-1835), son till Johan Henrik Damm d.ä. var gift med Karin Hall (1797-1881), kusinbarn till den kände John Hall d.ä. Hennes syster  Anna Margareta Hall (1792-1828) var gift med Christian Fredrik Damm (1788-1847), bror till Johan Henrik Damm d.y. och son till Johan Herik Damm d.ä.

Christian Wilhelm Damm (1782-1848), kusin till Johan Henrik Damm d.y. och som till Fredrik Damm var gift medChristina Eleonora Beckman (1797-1849). Christian Wilhelm Damms syster Maria Cornelia Damm (1779-1816) var gift med grosshandlaren Niclas Malm (1775-1829).

En dotter till Christian Wilhelm Damm, Harriet Johanna Damm (1820-92) var gift med Victor von Gegerfelt (1817-1915), stadsarkitekt i Göteborg (1872-1896) och lärare i byggnadskonst under 1860- och början av 1870-talen vid Chalmerska slöjdskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Som stadsarkitekt i Göteborg ritade han en lång rad känd göteborgsbyggnader som gamla Sahlgrenska, känt i min generation som Sociala huset och numera en del av lärarhögskolan (Pedagogen), Feskekörka, Wilhelmsberg och Gegerfeltska villan för att nämna några.