Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl-David Lundström

Rosenlunds Spinneri AB

Del 1 av 4 i serien Textilföretag

1846 grundade Carl David Lundström , då anställd i Alex. Barclay & Co, tillsammans med Alex. Barclay & Co  samt Röhss & Brusewitz (senare övertogs aktieposten av firma Wilhelm Röhss) Rosenlunds Spinneri AB som åren 1847-48 uppförde ett stort bomullspinneri vid  i Göteborg, i det område som idag har namn efter fabriken. C.D. Lundström blev disponent för det nya företaget.

1854 anlade Rosenlunds Spinneri AB en filial i Gamlestaden i de byggnader som tillhört de gamla nedlagda Sahlgrenska sockerbruket. Där anlades såväl bomullsspinneri som väveri. 1855 hade Rosenlund 500 anställda och var  ett av de största företagen i Göteborg. Under 1860-talets krisår för bomullsindustrin låg produktionen i Gamlestaden dock nere.

På 1870-talet expanderade Rosenlunds-företaget kraftigt med investeringar från både C.D. Lundström och år 1873 byggde en ny spinneribyggnad i Gamlestaden. Samma år köptes också  Anderstorps spinneri i Lindome vilket innebar att företaget nu hade fyra spinnerier. 1875 hade Rosenlunds Spinneri AB över 1000 arbetare i sina fabriker, varav hälften i Gamlestaden.

Rosenlunds Fabriker

Rosenlunds Fabriker

Emellertid fick firman problem på grund av spekulationerna i bomull som den ena huvudägaren, Alex. Barclay & Co ägnade sig åt. Alex. Barclay & Co gick i konkurs år 1877. Under trycket från denna konkurs tvingades Rosenlundsföretag avveckla filialverksamheterna.

C.D. Lundström dog 1879. Gamlestadsanläggningen med 500 anställda såldes 1880 till firman Johansson & Carlander.  Sedan övergick aktiemajoriteten i Rosenlunds Spinneri AB istället till engelsmannen Charles Hill. Vid denna tidpunkt hade Rosenlund cirka 360 anställda totalt. Hill innehade Rosenlunds Spinneri AB intill 1883 när verksamheten överläts på en nytt bolag ägt av hans son Edmund Hill och G. Rettig från Stockholm. 1894 rekonstruerades detta företag med Edmund Hill, D.G. Restadius och Gustaf Werner i styrelsen. 1902 brann fabriken ner och företaget avvecklades.

Idag finns en enda byggnad från Rosenlunds Fabriker kvar. Den enda byggnad som finns kvar är den byggnad med adress Esperantoplatsen 7-9 som på 1970-talet innehöll Renströmska jazzklubben, senare lokal för gayklubben Touch och numera med bl.a. Språkcafét. Byggnaden uppfördes på 1850-talet.

Advertisements

Carl David Lundström

Endast för medlemmar

Stora Gårda

Stora Gårda är en herrgård i Örgryte i Göteborg som har en lång historia. Den äldsta noteringen hittills återfinns i Gustaf Olofsson Stenbocks jordebok av år 1550.

Gården går i äldre tider under många benämningar, Gorde, Gåhla, Gåla, Gårda och Stora Gårda. Från 1550-1633 brukades gården av skattebönder. År 1633 köpte Göteborgs ”borgmästare” Nils Börjesson gården av arvingarna till den siste skattebonden.

När Nils Börjesson adlades år 1647 (enligt Adelskalendern adlades han aldrig, däremot sönerna år 1643) och antog namnet Drakenberg blev gården herrgård. Den östra flygeln byggdes år 1756 av major Olof Giers och på 1830-talet då Ludvig Dümling var ägare tillkom den mindre källaren. Veranda och trapphus byggdes av grosshandlare Oskar Larsson på 1880-talet och burspråket på södra sidan byggdes av stadsingenjören Albert Lilienberg år 1922.

Den intilliggande Egmontsgatan har uppkallats efter stadsmäklaren Petter von Egmont, som bodde på Stora Gårda i början av 1700-talet. Under 1850- och 1860-talen ägdes gården av industrimannen Carl David Lundström.

De senaste 100 åren har huset ägts av flera svenska formgivare och arkitekter, däribland Ingrid Wallberg.

Stora Gårda

Stora Gårda herrgård

Underås

Ståthållaren på Älvsborgs slott, Erik Stenbock innehade 1586 både Underås och Överås. Efter att denne gått i landsflykt, indrogs godset men återfördes 1619 till hans son Gustaf Stenbock och hörde dit ännu 1680. Såväl Burgården som Överås och Wilhelmsberg ingick då i Underås ägor. Kung Karl XI förlänade 1685 Underås och Överås till Johan Carlberg, domprost och sedan biskop i Göteborg. År 1701 övergick gården till Carlbergs änka, och efter hennes död 1719 ärvdes Överås av sonen Johan Eberhard Carlberg i Stockholm. Omkring år 1730 köptes både Överås och Underås av köpmannen Erik Nissen för 2 300 daler silvermynt. Erik Nissen och hans bror Hieronymus Nissen tjänade stora pengar på investeringar i Ostindiska kompaniets skepp, ostindisk handel och tesmuggling till Enland. På Underås uppförde Nissen en ståtlig mangårdsbyggnad och en vacker trädgråd. Stället gick under hans tid ofta under namet ”köpman Nissens trädgård”. Linné besökte gården 1746 och beskrev den i sin bok ”Västgötaresa”:

”Juli 11, Nissens trädgård låg utom staden, artigt på Holländska sättet anlagd, med grafvar, hvaruti rinnande vatten lopp genom trädgården, med vackra häckar af hvit bok eller charme samt med ett litet orangeritrie. Svanor lågo uti vattengrakten, krithvita med sina långa halsar. Anas facie nuda papillosa — alle voro de hvita, alle små, alle luktade som moschus (mysk).”

Underås

Underårs 1881

Efter Nissens död 1750 testamenterades Överås och Underås till hans dotter Katarina Maria, gift med handelsman Harder Matzen. När Matzen blev änkling, blev dottern Dorotea Elisabeth Matzen ägare till de båda hemmanen genom sitt äktenskap med handelsmannen Gustaf Bernhard Santesson. Santesson sålde 1787 Underås och Överås till Hans Jacob Beckman enligt CRA Fredberg men på Wikipedia anges det han sålde den till kungliga sekreteraren vid Postverket Hellström som uppges vara Santessons svåger.  Underås hamnade senare återigen i änkan Santessons ägo kring 1820 då hon dog på Underås 1829. Fru Santesson skänkte även mark till Örgrytes första skola och fattighus vid sekelskiftet 17-1800. Något som kan tydapå att Santesson överhuvudtaget aldrig sålde UnderåsNågon gång vi denna tid avskiljdes Wilhelmsberg och Överås från Underås. H.J. Gjers blev ägare till Underås efter att änkan Santesson dött varefter Carl David Lundström, delägare i Rosenlunds Fabriker AB i början av 1860-talet inköpte Underås. Hans söner David och Viktor Lindström började år 1880 att stycka upp egendomen för bebyggelse av villor.

Villastaden Underås

Den mörkt bruna gaveln till vänster på det vänstra kortet är Villa Glitne. Den stora ljusare bruna byggnaden i bakgrunden är Underås gård och det vita huset Villa Idelund, senare inrymmande Göteborgs privata sjuk- och konvalescenthem. Kring 1905.

Järnvägsviadukten vid Underås

Järnvägsviadukten vid Underås på 1930-talet. Villastaden på andra sidan järnvägen in mot Mölndalsån och längre bort Korsvägen.

Andra källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Rosenlund

Endast för medlemmar

Lundström – Rosenlund

Del 23 av 26 i serien Göteborgskapitalet

Carl-David Lundström (1809-1879), son till prästen Niclas Lundström och Maria Levgren, etablerade sig som köpman i Göteborg år 1834. Maria Levgren var dotter till grosshandlaren Lars Levgren (1784-1824) och syster till Anders Georg Levgren (1788-1857).

Den vinhandelsfirma han grundade 1834 tillsammans med John Swalin, Lundström & Swalin, lämnade han dock redan 1837. Därefter var han anställd hos J.E. Geijer i 3 år och  från 1841 i Alex.Barclay & Co.

1846 grundade Lundström, då anställd i Alex. Barclay & Co, tillsammans med Alex. Barclay & Co  samt Röhss & Brusewitz Rosenlunds Spinneri som åren efter det uppförde ett stort bomullspinneri vid  i Göteborg, i det område som idag har namn efter fabriken. Ytterligare en delägare var Lars Bergman troligen via delägarskap i Alex. Barclay & Co. C.D. Lundström blev disponent för det nya företaget. Lars Bergman far till C.D. Lundströms fru Malin (Amalia) Bergman (1816-67). 1854 inköptes också det gamla Sahlgrenska sockerbruket i Gamlestaden där en filialfabrik öppnades.  1855 hade Rosenlundsföretaget 500 anställda vid sina två anläggningar som också kompletterats med ett väveri vid fabriken inne i Göteborg.

På 1870-talet expanderade Rosenlundsföretaget kraftigt och fabriken i Gamlestaden byggdes ut med ett helt nytt spinneri i en ny byggnad. 1873 köptes dessutom Anderstorps spinneri i Lindome. Vid mitten av 1870-talet hade företaget  cirka 1 000 anställda.

Carl David Lundström

Carl David Lundström

Emellertid fick firman problem på grund av spekulationerna i bomull som den ena huvudägaren, Alex. Barclay & Co ägnade sig åt. Alex. Barclay & Co gick i konkurs år  1877. Under trycket från denna konkurs tvingades Rosenlundsföretag avveckal filialverksamheterna. Gamlestadsfabrikerna såldes till Johansson & Carlander. Kvar blev bara fabriken inne i staden och 1880 när den såldes till Charles Hill hade den 250 anställda. Han innehade Rosenlunds Spinneri AB intill 1883 när verksamheten överläts på en nytt bolag ägt av hans son Edmund Hill och G. Rettig från Stockholm. 1894 rekonstruerades detta företag med Edmund Hill, D.G. Restadius och Gustaf Werner i styrelsen. 1902 brann fabriken ner och företaget avvecklades.

Carl David Lundströms son David Lundström (1847-1924) var gift med Hilda Prytz (1854-1933). Deras son var Einar Lundström (1877-1917). Utöver David Lundström hade Carl David Lundström ytterligare två söner, Victor Lundström och Carl Lundström. Victor Lundström ägde godset Cederslund i Bohuslän. Sondottern Dagmar Lundström (1867-1932) var gift med statsministern Carl Swartz (1858-1926).

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1919-24