Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

August Leffler

Göteborgs Rederi AB

Göteborgs Rederi AB bildades 1865 med ett aktiekapital om 1,5 milj. rdr, vilket gjorde detta rederi till det största räknat efter aktiekapitalet, innan Rederi AB Svea bildades. Övertog snart större delen av den rederiverksamhet som fanns i J.G. Grönvall & Co.

År 1867 inregistrerade bolaget fem segelfartyg på tillsammans över 800 nyläster – 3 barkar, 1 fregattskepp och 1 brigg -, visserligen inte nybyggda men ändå representerande ett betydande kapital. Enligt 1871 års skeppslista ägde bolaget då 7 fartyg på över 900 ny läster. I 1873 års lista upptas endast två fartyg om nära 200 nyläster som ägda av bolaget. År 1875 var bolaget upplöst.

Bolaget hade 1867 endast 4 delägare. De var stadsmäklaren August Leffler (huvudredare), grossh. C. G. Kihlman, handelsbokhållaren O. Brusewitz och grosshandlare E. F. Brusewitz. Den sistnämnde som var den drivande personen i rederiet dog dock samma år och därför blev bolaget inte långvarigt. Leffler var också bl. a. grundare och delägare i Ångfartygs AB Thule och Ångfartygs AB Svenska Lloyd liksom även aktieägare i Rederi AB Örnen, det största svenska segelfartygsrederiet genom tiderna. O. Brusewitz var sedermera en av de större intressenterna i Ångf. AB Thule.

Ägde 5 segelfartyg år 1867 och 10 fartyg år 1869 på sammanlagt 1 197 nyläster och var då Göteborgs största rederi. 1871 hade företaget 7 fartyg.

Segelfartyg (alla innehades i stort sett 1867-1872, de allra sista såldes 1873 och några köptes redan 1866)

 • Activ, brigg på 116 läster. Byggd 1838 i Skepparkroken. Reparerad 1866. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.J.E. Törnström.
 • Alida, skonertbrigg på 53,5 nyläster. Byggd i Gävle 1842. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Såld till J.E. Waenerlund i början av 1870-talet. Befälhavare H.D.C.B. Bergström.
 • Antelope, skepp på 182 läster. Byggt 1852. Övertaget från J.G. Grönvall & Co.
 • Balder, brigg på 179 läster. Byggt 1845. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare J.O. Löfqvist.
 • Edgar, skepp på 312 läster. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.J.T. Rhodin.
 • Fata Morgana, skepp på 191 läster, senare 176 läster. Byggt 1856 i Söderhamn. Reparerat 1861. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare R.V.S. Fleming
 • Harald, skepp på 265 läster (1856), 306 läster (1858), senare 284 läster. Byggt i Quebec, Kanada, år 1855. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare A.W. Pettersson
 • Jenny, skonert på 59 läster. Byggd 1856 i Rå vid Askersund. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare A.J. Johansson.
 • Montrose, skepp på 266 läster byggt på Svartviks varv. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.A. Wiman.
 • Oscar, skepp på 422 läster. Byggt 1857 i Kristinestad, Finland. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Sålt till P.A. Lindberg. Befälhavare C.J.E. Törnström.
 • Selma, brigg på 125 läster. Byggd 1850. Övertagen från J.G. Grönvall & Co.

Informationen om de enskilda fartygen hämtad från Sveriges skeppslista.

 

Advertisements

Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean

Del 6 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3

Det är själfklart, att i Göteborg, som i afseende på utrikes sjöfarten varit Sveriges främsta stad, intresset för sjöförsäkringen skall hafva varit synnerligen lifligt. Och just vid den tid, då svenska ångbåtsflottan snabbast utvecklade sig, gjorde sig behofvet kändt af en försäkringsinstitution, utöfver de förut befintliga, så mycket mer som de stora assuransbeloppen i utländska bolag tydligt ådagalade, att godt utrymme fanns för en sådan.

Några af den tidens största speditörs- och skeppsredarefirmor, Aug. Leffler & C:o, Aug. Carlson och Adolph Mever & C:o, beslöto år 1872 att bilda ett sjöförsäkringsaktiebolag, som skulle tillämpa nyaste principer inom försäkringstekniken och med öfvertagande af risker af alla slag — sjöskada å varor och kasko, förlust å bodmeri, frakter, fraktförskott, sjöfolks effekter, landtransporter — delvis basera verksamheten på reassurans.

Genom annons i stadens tidningar för den 7, 8 och 9 november 1872 utfärdades inbjudning till aktieteckning, hvilken omfattades med sådan tillit, att, emot erbjudne 2.500 aktier, 1.616 personer tecknade sig för icke mindre än 109.902 aktier. Sedan tillfölje af denna storslagna öfverteckning fördelning af de erbjudna aktierna, i öfverensstämmelse med i inbjudningen gjorda förbehåll, ägt rum, samt efter det Kgl. Maj:ts fastställelse å förslaget till bolagsordning med oväsentliga förändringar den 22 november 1872 erhållits, sammanträdde aktieägarne den 14 december 1872 till konstituerande bolagsstämma,  hvarvid till styrelse för år 1873 valdes: hr kaptenen E. G. Edclfelt, som utsågs till verkställande direktör, hrr grosshandlarne August Carlson och C. Hellstenius samt hrr skeppsredarne August Leffler och Adolph Meyer.

Sedan styrelsen därefter vidtagit nödiga förberedande åtgärder för
försäkringsrörelsens öppnande, börjades bolagets verksamhet den 2 januari 1873 och är bolaget således det andra i ordningen af de nu existerande sjöförsäkringsbolagen i Göteborg, från verksamhetens början räknadt. Såsom ett bevis på de ringa organisationskostnaderna må nämnas, att de i sin helhet endast uppgingo till 4.350: 35 kronor.

Under bolagets första verksamhetsår tecknades:

826 försäkringar å kasko till belopp af………………… Kr. 6.447.835: 50
11.499 dito å varor m. m. till belopp af …………………. ,, 48.782.083:86
eller tillsammans 12.325 försäkringar å sammanlagdt…Kr. 55.299.919:36
hvaraf reassurerades……………………………………… Kr. 17.677.407:88

till jämförelse hvarmed må nämnas, att år 1902. meddelades 96.722 försäkringar till ett försäkringsvärde af 328.177.316 kronor, hvaraf återförsäkrades 153.308.659 kr.

Redan i berättelsen för år 1874 hade styrelsen och revisorerna fäst uppmärksamheten på de förluster bolaget lidit genom en del agenturer i utlandet, svnnerligast i London, och styrelsen meddelar i 1875 års berättelse, att bolaget ”utan förluster på de utländska agenturerna, uppgående sammanlagdt till kr. 154.220: 44, skulle haft ett öfverskott af kr. 92.807:81;” ”att förlusten i London var oberäknelig, härledde sig,” enligt samma berättelse, ”hufvudsakligast från svekfulla uppgifter om aflupna och reassurerade risker, som hvarken voro det ena eller det andra.”

Styrelsen hade emellertid redan i augusti 1874 indragit agenturen i London och i september s. å. samtliga öfriga, utom den norska generalagenturen i Kristiania, som allt fortfarande kvarstår.

För aktieägarne yttrade sig dessa missförhållanden på så sätt, att utdelningen, som första året uppgått till 10 %, under andra året nedgick till 6 % och för tredje året helt och hållet uteblef. Men redan år 1876 utgjorde öfverskottet å det inbetalta aktiekapitalet 17 %, hvarför en utdelning af 6% då kunde ske. Under åren 1877 t. o. m. 1879 steg den åter till 10 % årligen. Affärsutvecklingen i dess helhet utvisade följaktligen, att bolaget oskadt kommit ifrån de nyss antydda svårigheterna, hvilket äfven framgår däraf, att oaktadt affärerna höllos inom mindre dimensioner, utbytet visade sig så godt, att bolaget under åren 1877—81 i det närmaste intjänade sitt aktiekapitalbelopp, hvarför också bolagets reservfond kunde ökas från 60.000 till 240.000 kronor och en dispositionsfond afsättas på 40.000 kr.

Under år 1883 steg försäkringssumman för första gången till ett belopp af öfver 100 mill. kronor och de goda konjunkturerna visade sig äfven därutinnan, att bolagets vinst året därpå för första gången öfversteg 200.000 kr., — den utgjorde då 219.718 kr.

I 1883 års bokslut genomfördes en genomgripande förändring i bolagets system att afsätta reserver. Man öfvergick då till det s. k. engelska systemet, — hvilket sedermera antagits af de flesta sjöförsäkringsbolag i Sverige, — att till försäkringsfond och reservfond för sväfvande skador afsätta hela behållningen af det löpande årets rörelse och beräkna affärsresultatet å afvecklingen af föregående års premie och skadereserv.

Femårsperioden 1882—6 kännetecknas af en successiv sänkning af premierna, men bolagets verksamhet leddes så, att reservfonden kunde ökas till 400.000 kr. och dispositionsfonden till 192.000 kr., hvarjämte utdelningen till aktieägarne, som 1880 var nere i 7 % och under åren 1881—3 utgjort 10 %, åren 1884 och 1885 ökades till 15 % och år 1886 till 20 %.

Under den följande femårsperioden ökades kaskoförsäkringen betydligt och var år 1890 uppe i ett försäkringsbelopp af nära 36 millioner kronor, men behållningen höll sig inom mera blygsamma gränser. Bolagets fonder ökades emellertid, reservfonden till

600.000 kr. och fonden för inlösen af garantifondsförbindelserna till 200.000 kr., hvarjämte disponibla medel uppgingo till 1oo.ooo kr.

Åren 1892—6 visa en stark affärsutveckling, — år 1895 steg försäkringssumman till öfver 200 mill. kr., — men behållningarne voro dock i aftagande, ”antydande, att man ännu ej lyckats väl sofra den nyvunna affären.” Ett icke oafsevärdt afbräck vållades bolaget genom de förluster, som det måste lida genom de år 1894 upptäckta oegentligheterna.

Men den nya ledning, hvarunder bolaget kommit, visade snart sina verkningar och premierna, som år 1896 öfverstigit 2 mill. kr., nådde redan 1899 upp öfver 3 mill. kr. samt uppgingo för år 1902 till öfver 3 3/4 mill. Vinsten har samtidigt alltjämt varit i stegring och för åren 1901 och 1902 medgifvit en utdelning af icke mindre än 25 % på det ursprungligen inbetalta kapitalet.

Affärens tilltagande storlek betecknas af följande siffror i kronor:

Dessutom finnes en tjänstemannapensionsfond, för närvarande öfverstigande kr. 100.000: —.

Den ursprungliga bolagsordningen ändrades vid bolagsstämmor 1889, hvarefter förnyad ordning den 19 juli s. å. af Kgl. Maj:t fastställdes. Enligt denna skulle aktiekapitalet, såsom dittills, utgöra 400.000 kronor, fördeladt i aktier å 100 kr., hvarjämte till ytterligare säkerhet skulle allt fortfarande finnas en garantifond å 600.000 kr., bildad på så sätt att för hvarje aktie af dess ägare aflämnades en skriftlig förbindelse å 150 kr.

I denna ordning skedde år 1898 den förändring, att aktiekapitalet höjdes till 500.000 kr., fördelade i aktier å 125 kr., hvaremot föreskriften om en garantifond uteslöts. Bolagets fonder ansågos nämligen då så stora, att de s. k. garantifondsförbindelserna kunde återställas till aktieägame. Med gillande häraf fastställde Kgl. Maj:t den 25 augusti 1898 den nu gällande bolagsordningen, som emellertid väsentligen endast utgör ett upprepande af den förutvarande. Såsom nya kunna betecknas bestämmelserna, dels att till god man vid inom bolaget uppkommande tvister icke må utses aktieägare, och dels att revisor, som tjänstgjort i fyra på hvarandra följande år, icke må för de två nästpåföljande åren återväljas till denna befattning.

Bolagets förste verkställande direktör blef kapten G. Edelfelt, som kvarstannade ända till sin år 1894 inträffade död. Hans efterträdare blef nuvarande direktören Lillienau, som förut skött motsvarande befattning i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund i Malmö. Hans fackkunskap har tagits i anspråk vid många tillfällen under samarbetet mellan de svenska sjöförsäkringsbolagen, särskildt vid revidering af Allmän svensk
sjöförsäkringsplan, omarbetning af sjöförsäkringstarifferna m. m.

Såsom ordinarie styrelseledamöter sedan bolagets stiftande hafva följande herrar fungerat: E. G. Edelfelt (1873—1894), August Carlson (1873—1902), C. Hellstenius (1873—1894), August Leffler (1873—1887), Adolph Meyer (1873—1877), Axel Wetterberg (1878—1879), Carl Minton (1880—1890), Adolf Florell (1888—1902), Ernst Bring (1891 —1894), Aug. Lillienau (1895—1902), H. W. P. Wetterström (1895—1898), Carl Krüger (1895—1902) och Carl O. Wijk (1899—1902).

För närvarande utgöres bolagets styrelse af herrar: grosshandlanden August
ordf., direktör Aug. Lillienau, verkställande direktör, grosshandlanden Ad. Florell, konsuln Carl O. Wijk och grosshandlanden Carl Krüger. Suppleanter äro herrar: Rob.t Edelfelt och grosshandlanden Gust. F. Bratt.

Axel Ramm

August Leffler

Lars August Leffler, född 1816 och död 1887, i Göteborg. Son till Anders Leffler och Maria Lovisa Brink. Gift med Sophia Catharina Blidberg.

1826 övertog hans bror Johan Albrecht Leffler ledningen av den Lefflerska skeppsklarer- och skeppsmäklarfirman från fadern Anders Leffler. Fram till 1845 drevs firman av denne tillsammans med fadern Anders Leffler. År 1857 övertog dock J. A. Lefflers bror Lars August Leffler firmans skeppsklarerareaffärer tillsammans med Olof Melin, varefter firman erhöll namnet August Leffler & Co.

År 1863 inträdde Adolf Florell som delägare och under stor framgång drevs affärerna till år 1884, då herrar Olof Melin och Adolf Florell lämnade firman. År 1882 hade Lars Aug. Leffler dragit sig tillbaka.

August Leffler kom att till stor del inrikta sin verksamhet på sjöfarten. 1870 blev han VD i det av honom med flera grundade Ångfartygs AB Thule. Han var också bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1870 samt 1872 till Sjöförsäkrings AB Ocean och Sveriges ångfartygs assuransförening.

Sedan August Lefller dragit sig tillbaka år 1882, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & Son av hans son Peter Leffler (1846—92) och svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var firmans VD.

Släkten Leffler

Endast för medlemmar

Aug. Leffler & Son – rederierna

Del 11 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Ångfartygs AB Thule

Del 9 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Skeppsredare

Del 1 av 25 i serien Rederier
Endast för medlemmar

Leffler – gammal göteborgssocietet

Del 4 av 7 i serien Direktörsfamiljer

Familjen Leffler från Göteborg är en släkt med många grenar. Flera av dess grenar har tillhört den göteborgska överklassen i 200 år. Familjen belv dock aldrig nån storfinansfamilj utan var bara småföretagare varav en gren som kom att utvecklas till en direktörsfamilj.

Ända sedan Johan Håkan Leffler (1745-1813) år 1781 grundade firman Aug. Leffler & Son har familjen tillhört societeten i Göteborg. Efter grundarens död övertogs rederi- och skeppsmäklarfirman av sonen Anders Leffler (1773-1855) för att därefter hamna hos August Leffler (1816-1887). Efter detta blev sonen Peter Leffler (1846-1892) och svärsonen Knut Dalman (-1920) ägare till företaget. 1894 blev Knut Dalman chef för firman och senare kom den att övertas av sonen Gösta Dalman (-1963). Gösta Dalman hade enbart döttrar, ingen verksam i företaget, men en brorson, Knut Dalman (1919-?) var verksam i Aug. Leffler & Son. På 1950-talet kom företaget i Otto Kihlströms ägo för att säljas till Broströms 1965. Idag är bolaget fortfarande ett dotterbolag till Broströms, men har sen länge alltså inget med familjen Leffler att göra.

August Leffler deltog också i bildandet av Ångfartygs AB Thule år 1870. 1882 fusionerades det bolaget med J.W. Wilsons rederi och 1916 såldes det till Broströms för att senare övertas av Svenska Lloyd.

Ekonomen Johan Leffler (1845-191″) tillhörde också denna gren av släkten och var kusin med ovan nämnde Peter.

Och nu till den del av släkten Leffler som blev en direktörsfamilj i den göteborgska överklassen. Anders Leffler grundade också handelsfirman Leffler på 1820-talet i vilket även sonen Anders Leffler (1808-1880) var verksam. 1847 övertogs dock firman av den sistnämndes kusin Gustaf Leopold Leffler (1824-1895) och dennes kompanjon N.P. Ekström. Firman fick då namnet Ekström & Leffler och utvecklades till ett större handelsföretag med stor import av kryddor. G.L. Lefflers son C.Edvard Leffler (1865-1927), som var gift med en Mary Waern (1869-1940) från en annan rik göteborgsfamilj, kom senare att överta bolaget vilket dock började avvecklas efter dennes död. Emellertid kom dock bolaget att omvandlas till AB Eol år 1938. Initiativtagaren till detta var svärsonen Emil Clemedtson. Företaget bildades för att fungera som inköpscentral för speceri- och lanthandlare i västra och södra Sverige. Bolaget blev en central del i det som kom att utvecklas till ICA.

Edvard Lefflers bror Carl Leffler (1854-1926) blev 1882 delägare i firman M.E. Delblanco som sysslade med oljeslageri- och kvarnrörelse i Mölndals Kvarnby. Carl Leffler, som gifte sig med Johanna Delblanco (1858-1925), dotter till den tidigare ensamägaren av bolaget, Edvard Delblanco, blev snart den ledande i företaget. Hans son Hakon Leffler (1887- ?) blev redan 1912 anställd i företaget, ett av ursprungsbolagen till det 1916 bildade Svenska Oljeslageri AB (SOAB) vars fanns centralt i Mölndal, i Kvarnbyn.

Hakon Leffler

Hakon Leffler

Hakon Leffler blev 1926 VD i SOAB efter sin far och vice VD i Gamlestadens Fabrikers AB 1930 för att sen bli VD 1934. Han kvarstod som VD i det av familjerna Mark och Carlander kontrollerade bolaget till 1954 och hade vid sidan av detta en mängd styrelseposter i det göteborgska och svenska näringslivet. När han avgick som VD ärvdes VD-posten av sonen Jan Leffler. Hakon själv kvarstod i styrelsen och blev från 1958 styrelseordförande i Gamlestadens Fabrikers AB efter Knut Mark. Nån gång på 1960-talet lämnar Hakon Leffler styrelsen i bolaget och Jan Leffler ersätts av Bengt Karlsson som VD i bolaget som då bytt namn till Investment AB Asken.

I två generationer var alltså en gren av släkten Leffler en direktörsfamilj med inflytande i det göteborgska och svenska näringslivet. Deras makt och inflytande tycks dock ha avtagit i nästan samma takt som den textilindustri i vilken de var verksamma försvann. Troligtvis tillhör den idag kända programledaren Josefin Craaford på sin mammas sida denna gren av släkten Leffler.

Till en tredje gren av släkten hörde den kände matematikern Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) och han syskon, författaren Anne Charlotte Leffler (1849-92) och språkvetaren Frits Läffler (1847-1921). Gösta Mittag-Leffler grundade Institut Mittag-Leffler.

Andra personer som tillhör släkten Leffler är bland annat journalisten Tove Leffler, diplomaten Christian Leffler och läkaren och forskaren Hakon Leffler.

Läs mer: SVD, Ny Teknik,
Källor för övrigt:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Ivan Lind, Göteborgs handel och sjöfart 1637-1920, 1923
G. Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923