Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ann-Ida Broström

Furuhöjd

Arkitekten Ernst Krüger byggde 1894 ett hus på arrenderad tomt på Särö för C.R. Prytz. 1897 köpte Ernst Krüger huset av C.R. Prytz för 5 000 kr. 1901 köpte Harald Sternhagen men såle det till Dan Broström 1917 som lät riva det äldre huset.

Ett nytt hus byggdes av Dan Broström och hans fru Ann-Ida Broström år 1917. Mellan 1906 och 1913 hade de ägt en annan vill, Havsvik. Oswald Westerberg var arkitekt. Ann‐Ida Broström hade efter makens död och fram till sin bortgång 1965 kvar huset. Yngsta dottern Margareta Moseby (1917‐67) tog över huset och ägde det i två år innan hennes fem barn med Karl Moseby (1918‐63) ärvde Furuhöjd.

Villa Furuhöjd (1923?)

Villa Furuhöjd (1923?)

I april 1996 såldes huset till Christer Bjurefalk blev för 5,3 miljoner.  Formellt köpte han genom sina bolag Christer Bjurefalk Marketing AB och Christer Bjurefalk Bygg och Bostads KB, som i dag heter Svenska Prestige Hus KB. Aktiebolaget gick i konkurs i mars 2001, men hade då bytt namn till Multima AB.

Nu köptes huset, april 2002, av KB Tingstadsvassen 24:10 för 10,7 miljoner kronor. Bolaget ägdes av holländska Wallers Udde Holding BV och Merx Fastighets AB med kontor på Hisingen. Ägare av Merx-koncernen är Hans-Åke Uggla. 2007 köptes fastigheten av ett annat bolag som ägdes av Merx-koncernen, HB Dalmasen 1. Efter renoveringar sålde Uggla huset år 2007.

Advertisements

Broströmska villan

Villa i Lorensbergs villastad med adress Skyttegatan 1 som ritades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Svensson. Uppfördes 1916 för redaren Herbert Metcalfe som dock kom på obestånd och fick sälja. 1922 köptes huset av Dan Broström och hans fru Ann-Ida Broström (f. Mark).

1956 donerade Ann-Ida Broström huset till Sveriges Redareförening på villkor att hon fick bo kvar till sin död. efter att hon dött 1965 insåg Redareföreningen att huset inte gick att använda som kontor varvid de sålde huset till Royal Bachelors Club som flyttade in 1969. De innehar huset än idag.

Broströmska villanBroströmska villan

Ann-Ida Broström

Ann-Ida Broström

Ann-Ida Broström

Anna Ida (Ann-Ida) Sofia Broström, född Mark den 12 december 1882 i Göteborg, död den 26 november 1965 i Göteborg, var dotter till grosshandlare August J:son Mark och Sophie Mark, född Uggla.

Hon gifte sig den 21 november 1906 i Hagakyrkan i Göteborg med Dan Broström och blev mor till Dan-Axel, Kerstin, Brita och Margaretha. Dan Broströms far, Axel Broström, var inte nöjd med sonens val. Han tyckte att Ann-Ida Mark ”var slösaktig, att hon arbetade för lite och ägnade för mycken tid åt nöjen, som till exempel ridning.” Han medgav dock att hon ”var uppfostrad till att bli en god och lojal hustru till en man ur de rätta kretsarna.” Tre år efter att Dan Broström och Ann-Ida Mark gift sig köpte de hörnfastigheten Södra vägen 18/Berzeligatan 12.

Ann-Ida Broström var under sitt långa liv med om massor av fartygsdop. Det första redan 1920 i engelska Sunderland – det sista i september 1963 på Eriksbergs varv.

1921 flyttade paret Broström och deras fyra barn in i det pampiga palats på Skyttegatan 1 som fem år tidigare byggts för skeppsredaren Herbert Metcalfe. Villan, som ritats av arkitekterna Arvid Bjerke och R O Swensson, är den största och förnämsta i hela Lorensbergs villastad. Anna Ida testamenterade huset till Sveriges Redareförening, men sedan 1987 ägs det av The Royal Bachelors Club.

Efter makens död 1925 ägnade hon sig åt donationer, bland annat en tomt vid Lennart Torstenssonsgatan i Göteborg samt en miljon kronor – via Broströmskoncernen – för uppförandet av ett studenthem uppkallat efter maken. Hon skänkte även pengar för framtagandet av en logotyp och ett ordförandesmycke till Medicinska Föreningen i Göteborg. På sin 40-årsdag den 12 september 1931 fick Göteborgs högskola mottaga 50 000 kronor av Ann-Ida Broström för inrättandet av en etnografisk professur. För att hugfästa åttioårsdagen av sin framlidne make, Dan Broström, donerade hon den 1 februari 1950 en tomt och en större penningsumma till ett hem för studerande ungdom i Göteborg.

I samband med att Sveriges Redareförening firade sitt 50-årsjubileum, donerade Ann-Ida Broström den 24 november 1956 sin villa på Skyttegatan 1 i Lorensbergs villastad till föreningen. Byggnaden anses vara den största och förnämsta i området, och hit flyttade familjen 1921. Enligt hennes önskan skulle villan bli ett ”Sjöfartens Hus”. Donationen innehöll förbehållet att hon skulle få disponera huset under sin återstående tid. Sedan 1969 har The Royal Bachelor’s Club sitt säte i huset.

År 1934 uppgick hennes beskattningsbara förmögenhet till 9,95 miljoner kronor.

Broström, Mark och Carlander

Endast för medlemmar

Släkten Broström

Släkten har definierats som ättlingar till Dan Broström (d.1925) och dennes syster Elin Jansson samt ättlingarnas makar och makor. Tillgångarna i Ann-Ida Broströms stärbhus har medräknats i ägargruppens tillgångar. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 165 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av stärbhuset och två personer. Några stiftelser av betydelse finns inte. Gruppen är företrädd i Skandinaviska Bankens styrelse.

Släkten Broströms ägarintressen är nästan helt koncentrerade till företag, som bedriver rederi- och varvsrörelse samt därmed nära sammanhängande verksamhetsgrenar (tabell 4:8). Det enda större undantaget är aktieposten i ESAB, som förvärvades under 1950-talet. Varvsindustrin tillhör ESAB:s viktigaste avnämare. I samband med att ESAB år 1965 köpte Aseasvets AB erhöll även ASEA ett 25-procentigt minoritetsintresse i ESAB. Samma år förvärvade Tirfing (via Eriksberg) en aktiepost i Gunnebo Bruks AB – också ett företag, som är leverantör till varv och rederier. Denna aktiepost motsvarade 22 procent av totala röstetalet i Gunnebo Bruk år 1966.

Av övriga förändringar kan nämnas att Tirfing i slutet av 1950-talet avvecklade återstående intressen i Götaverken, år 1963 (via Eriksberg) övertog hälften av aktierna i Uddevallavarvet enligt särskilt avtal med staten och år 1965 förvärvade rederiföretaget AB August Leffler & Son med dotterbolaget Rederi AB Jan. Vidare innehade ägargruppen år 1966 en mindre aktiepost i det nybildade Investment AB Skansen Lejonet, som köpt ett antal företag i stenindustrin. Beträffande varven bör observeras att Förvaltnings AB Gilius (vari gruppen fortfarande äger en mindre post) innehar 37 procent av Götaverkens aktiekapital.

Tabell 4:8 Släkten Broströms ägandeintressen medio 1963*, antal anställda i Sverige 1960

A. Företag, vari gruppen har majoritetsintresse

1. Ångfartygs AB Tirfing (65%), 10 241 (A)
—- AB Svenska Amerika Linien (A)
—- AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (F)
—- AB Svenska Orientlinjen
—- Eriksbergs Mek. Verkstads AB

B. Företag, vari gruppen har ett dominerande minoritetsintresse

1. Elektriska Svetsnings AB (ESAB), 2 322 (A)

C. Företag, vari gruppen har ett starkt minoritetsintresse

1. Rederi AB Svenska Lloyd, 1 324 (A)
(12%, i huvudsak via Tirfing)
2. Park Avenue Hotel AB, 350
(26% via Tirfing)
—————————————-
Summa för C: 1 674

D. Företag, vari gruppen tillsammans med annan ägargrupp har majoritetsintresse eller dominerande minoritetsintresse

1. Rederi AB Motortank, 71
(Tirfing och Wallenberg äger vardera 50%)
2. Uddevallavarvet AB, 3 573
(Tirfing och staten äger vardera 50%)
—————————————-
Summa för D: 3 644

E. Företag, vari gruppen har ett begränsat minoritetsintresse

1. Förvaltnings AB Gilius, –
(8% via Tirfing)
2. Svensk Interkontinental Lufttrafik (SILA), – (F)
(17% via Tirfing)
3. Rederi AB Göteborg-Fredrikshavn-linjen, 155
(25% via Tirfing)
4. Försäkrings AB Atlantica, 38 (A)
(6% via Tirfing)
—————————————-
Summa för E: 193

Summa A+B+C+D: 16 881

Summa A+B+C+D+E: 17 074

Koncentrationsutredningen V (SOU 1968:7)

Broströms – sinnebilden för redarsocieteten

Del 1 av 12 i serien Finansfamiljer i Göteborg

Den 5 mars 2008 hade Göteborgs-Posten en artikel med rubriken ”Redarsocietetens siste har gått bort”. Artikeln handlar om Kristian von Sydow, den siste ur släkten Broström (han var gift med Marie-Christine Broström, dotter till Tor Erland J:son Broström, kusin med Dan-Axel Broström) som var chef för familjens rederi- och varvskoncern. En av de förfäder (farfar) som Veckorevyns chefredaktör Ebba von Sydow kallat arbetare. Han var naturligtvis allt annat än arbetare. Chef för ett av Sverige största företag och huvudman, under en tid, i en av de 5 familjer som av CH Hermansson på 1960-talet, i boken om de 15 familjerna, såg som de mäktigaste i de svenska näringslivet.

Broströms framväxt till en av de mäktigaste finansfamiljer startade redan 1865 då Axel Broström köpte sitt första fartyg. 1882 bildar Axel Broström, Ångbåts AB Ferm och några år senare, 1890, det som skulle bli koncernens moderbolag, Ångfartygs AB Tirfing. När Axel Broström dör 1905 har bolaget utvecklats till Sveriges största rederiföretag. Sonen Dan Broström tog över chefskapet i företaget och under hans tid startades en mängd olika dotterbolag med linjer över hela jordklotet, som exempelvis Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Svenska Orient Linjen (SOL) och Svenska Amerika Linjen (SAL). Initiativet till SAL togs dock av Broströms konkurrent Transatlantic och dess initiativtagare Wilhelm R Lundgren. Företaget bedrev lasttrafik och passagerartrafik på Nordamerika. Det senare med bl.a. de välkända fartygen Kungsholm och Gripsholm i olika upplagor.

Dan Broström

Dan Broström

Vid Dan Broströms död 1925 kontrollerade Broströmskoncernen två varv, Götaverken och Eriksberg och var ett av Sveriges största företag. Hans änka, född Ann-Ida Mark, från en annan försvunnen göteborgsk finansfamilj, överlevde honom med 40 år och dominerade på många sätt den Broströmska släkten under sin levnad. Vid Dan Broströms död blev svågern J. Albert Janson, farfar till Kristian von Sydows fru, chef för familjeföretaget. Först 1949 tog Dan-Axel Broström, son till Dan, över ledningen.

Under 1950-talet skaffade sig Broströms intressen i svetsföretaget ESAB och 1965 i företaget Gunnebo Bruk. INtressena i Götaverken avvecklades under 1950-talet och 1963 övertog man 50% av aktierna i Uddevallavarvet (staten ägde den andra hälften). 1965 köptes också företaget Aug. Leffler & Son. Enligt den statliga koncentrationsutredningen hade familjen Broströms hel- och delkontrollerade företag ungefär 17 000 anställda år 1963.

Dan-Axel Broström levde delvis ett utsvävande playboyliv och var mycket omskriven i den göteborgska pressen. Det var också allmänt känt att han hade alkoholproblem och han avsattes som chef för familjeföretaget 1969 då Kristian von Sydow trädde in i hans ställe. Under 1970-talet hamnade koncernen i kris, precis som alla andra rederi- och varvsföretag. Varvet övertogs av staten utan att Broströms fick nån ersättning, 1976 döptes Tirfing om till Broströms Rederi AB och 1984 såldes hela linjenätet till Transatlantic. Resterna av bolaget köptes av ASEA år 1988 och 1992 såldes det till Shipinvest. Därefter kom ett nytt bolag i denna koncern att få namnet Broströms och det företaget har i dagarna köpts upp av Maersk.

1975 hade Kristian von Sydow efterträtts av Ingemar Blennow som VD i koncernen. Denne kvarstod till 1979. Enligt Industriverkets undersökning från 1978 hade företag som familjen Broström kontrollerade helt eller delvis endast 3 700 anställda år 1977 och familjens tid inom den svenska storfinansen var slut några år senare när det mesta av verksamheten såldes.

Jag har redan nämnt att familjen Mark och Broström var nära släkt. En annan familj som Broströms är släkt med är familjen Wijk, ytterligare en gammal finansfamilj från Göteborg. Kristian von Sydows far Oscar von Sydow var gift med Mary Wijk och Dan-Axel Broströms syster, Kerstin Broström var gift med Erik Wijk, under många år chef för Svenska Amerika Linjen. Erik Wijk är farfar till den vänsterradikale författaren med samma namn.

Förutom ovan nämnda Ebba von Sydow och Erik Wijk som ju finns i det offentliga Sverige, hittar man en del ättlingar till Broströms inom näringslivet. Jacob Broström, son till Dan-Axel arbetar bland annat i bolaget Business Region Göteborg AB, driver bolaget J.A.F. Broström & Partners AB och sitter i styrelsen för British-Swedish Chamber of Commerce tillsammans med bland annat Björn Savén i IK Investment och en del andra näringslivshöjdare. Flera hittar man annars i styrelsen för Herbert och Karin Jacobssons stiftelse, förutom Jacob Broström också Michael Moseby och Oscar von Sydow (far till Ebba von Sydow). Men som storfinansfamilj är familjen Broström död.

Läs mer: Sjöfartsmuseet, Populär Historia, GP, Ekonomisk Historia, Rötter, SSRS1, SSRS2, Vårt Göteborg, HD, GT, DN, AB, SVD, DM, Realtid, Resume, EX, GT, AB, LOKE, Ordfront,

Källor (förutom redan nämnda och länkade):
Algot Mattsson, Huset Broström, 1980
Algot Mattsson, En dynastis uppgång och fall, 1984